Zoek
Sluit dit zoekvak.

Toespraak LPM Algemene Beschouwingen Gemeenteraadsvergadering November 2022:

Hieronder de tekst van de toespraak van onze Fractievoorzitter Bram de Buck op de Gemeenteraadsvergadering van 9 november 2022:

Voorzitter,

Allereerst willen wij de ambtelijke organisatie bedanken voor het opstellen van deze begroting. Niet omdat dat gebruikelijk is, maar omdat wij dat oprecht menen.

We zijn als Lokale Partij Middelburg blij dat deze begroting weer een aantal mogelijkheden biedt. Ook is deze overzichtelijk opgemaakt.

We bedanken ook onze Griffie voor de inzet, kwaliteit, en hulpvaardigheid.

Ook ons college verdient een woord van dank.

Het was kort dag om in collegiaal overleg tot deze begroting te komen.

Voorzitter,

Dit is de eerste begroting van het nieuwe college. Het is al een aantal jaren geleden, dat Middelburg een dergelijke begroting kan presenteren. Er is gelukkig meer ruimte ontstaan ten opzichte van de jaren die naar wij hopen achter ons liggen.

De startpositie van het college kan, zeker in financieel opzicht althans, rekenen op een flinke wind in de rug. Een frisse wind mogen we hopen.

De Lokale Partij Middelburg waakt daarentegen voor te veel optimisme. Want er zijn ook nog veel onzekerheden, ook een aantal risico’s die nu moeilijk te benoemen zijn.

Wensen van veel partijen waaronder die van de LPM kunnen uitgevoerd worden.

We investeren fors in het sociaal domein, nog steeds bijna de helft van de begroting.

Daarbinnen gaan we de menselijk maat hanteren.

Voorzitter,

We gaan investeren in de vier gedeelde opgaven uit het coalitieprogramma:

Sociaal domein, bouwen en wonen, participatie en bewonersinitiatieven,

klimaat en energie. In middels hebben we 50.000 ste inwoner van Middelburg mogen begroeten. Een grote mijlpaal.

Middelburg staat voor een grote verbouwing. En zoals dat gaat met bouwen en verbouwen moet eerst een ontwerp en daarna een bestek en begroting worden opgemaakt.

En dan gaan we aanbesteden en uitvoeren.

Wonen in Middelburg wordt een hele grote opgave. De woonvisie die lang op zich heeft laten wachten is er nu. Onze teleurstelling van wat niet in deze visie wordt meegenomen heb ik al kenbaar gemaakt in de commissievergadering ruimte, het is dus alleen maar een eerste stap op weg naar een woonagenda met concrete uitvoeringsplannen. Met gebruikmaking van onze wettelijke mogelijkheden, kunnen op korte termijn een aantal dossiers, zoals zelfbewoningsplicht, toeristische verhuur, huisvesting arbeidsmigranten enz. worden aangepakt. We kijken uit naar deze woonagenda in december.

De invoering van de Omgevingswet is voor de voortgang van alle plannen van groot belang.

Laten we zolang die wet er niet is in de geest van de wet aan het werk gaan. Ja tenzij.

De behoefte aan woningen in Middelburg, vooral die voor starters, sociale huur, en nultredenwoningen is zeer groot.

En dat blijft groeien gezien de prognoses in het STEC-rapport.

We zullen ook het wonen voor immigranten en vluchtelingen, de zgn. statushouders moeten oplossen.

Daarbij is het behoud van de leefbaarheid, die nu in sommige wijken onder druk staat, in onze mooie gemeente van groot belang.

Voorzitter,

Buiten om de behoefte aan woningen hebben wij als LPM nog wel veel dromen maar vooral wensen. Wensen zoals het aanleggen van een zebrapad indien inwoners een onveilig gevoel krijgen als er geen zebrapad aanwezig is op verschillende drukke kruispunten in de stad.  De verkeersoplossing in Arnemuiden vraagt om voorrang.

Evenals het oplossen van de verkeerssituatie bij de Schroebrug richting station krijgt van ons de hoogste prioriteit.

Wensen zoals een gezonde en sportieve gemeente, wij stimuleren deze uitgaven van harte. De wens voor een groot Cultuurhuis waar vele vormen van cultuur een plekje kunnen vinden. Wij ondersteunen het streven naar een toeristenautoluwe zo niet autovrije binnenstad met goede parkeergelegenheden aan de randen van onze gemeente. Zo ontstaat er ook ruimte om te parkeren voor onze bewoners van de binnenstad.

Parkeren van fietsen verdiend aandacht. We zijn voorstander van een schonere en beter opgeruimde stad.

Met de huidige energiecrisis en de hoge inflatie blijven wij het armoedebeleid sterk in de gaten houden. We willen een sociaal beleid gebaseerd op de menselijke maat. Een gemeente waar genoeg sociale woningen zijn voor onze inwoners. Meedenken, meepraten en meebeslissen vinden wij een groot goed voor onze inwoners. Wij betreuren het daarom, dat de bijeenkomsten in de wijken matig tot slecht worden bezocht. We denken na in de komende tijd over een nieuwe structuur waaronder nog meer zeggenschap.

Middelburg bruist van de evenementen.

Dat is goed voor de stad en de ondernemers varen er wel bij.

Graag willen wij dat behouden met de kanttekening dat we ook een schone stad willen.

Dus na elk evenement gelijk de troep opruimen. Graag!

De LPM zal waar mogelijk raadsvoorstellen, binnen de financiële mogelijkheden steunen, voorzichtigheid is daarbij geboden.

Voorzitter,

Ik maak hier van de gelegenheid gebruik om alle fracties te bedanken. Te beginnen met onze coalitiepartners in aanloop naar de formatie hebben we positief samengewerkt om tot een akkoord te komen. De keuze om alle fracties in de raad vooraf te betrekken bij de voorbereiding is volgens ons een juiste gebleken. De oppositiepartijen hebben op een constructieve wijze hun bijdrage geleverd. Dat is zeer te prijzen.

Het resultaat van het formatieoverleg “Een frisse wind” is door alle partijen grotendeels omarmd. Het is nu aan college en raad dit programma tot uitvoering te brengen.

Met de invoering van de nieuwe bestuurscultuur lijkt het erop dat we de goede weg zijn ingeslagen. We moeten elkaar wel scherp blijven houden. Aan de LPM zal het niet liggen.

Dat er nog veel debat zal plaatsen vinden op verschillende dossiers, lijkt ook onvermijdelijk zo zit de politiek nu eenmaal in elkaar.

De vier genoemde grote opgaven, nodigen uit om uiteindelijk toch een gezamenlijk resultaat te bereiken.

Dat is voor de Middelburgse samenleving, de stad, de dorpen, de wijken, van groot belang.

Voorzitter,

Het lijkt erop dat we binnen deze Raad met het hanteren van de nieuwe bestuurscultuur steeds meer met elkaar goede besluiten gaan nemen.

En dat is een goede zaak. Laten we dat vooral blijven vol houden.

Deze begroting ademt hoop voor een betere toekomst voor Middelburg.

Een Middelburg waar de Lokale Partij Middelburg zich hard voor wil blijven maken.

Dank u wel.

Bram de Buck Fractievoorzitter LPM
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring