Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Skatebaan

LPM Middelburg: locatie nieuwe skatebaan

De LPM heeft vragen aan het college gesteld m.b.t. participatie locatie skatebaan

De PZC publiceerde:

LPM Middelburg houdt twijfels bij locatie nieuwe skatebaan ‘Hou de situatie straks ook goed in de gaten’

 

Schr. vragen LPM skatebaan 2 december 2021.

Geacht college,

We hebben kennis genomen van uw besluit om de locatie Geersesweg aan te wijzen ten behoeve van een nieuwe skatebaan.

Tevens hebben wij kennis kunnen nemen van alle door burgers ingediende zienswijzen daarover en uw beantwoording ter zake.

Allereerst onze dank voor al deze informatie, welke ons slechts gedeeltelijk bekend was. Ook waarderen wij de door u in dit dossier geleverde inspanningen,

Bij nadere bestudering van de zienswijzen en uw antwoorden en mede gelet op informatie welke wij eerst recent hebben ontvangen rezen bij ons toch een aantal vragen.

Wij zouden het op prijs stellen als het college deze vragen in de komende commissie Ruimte zou kunnen beantwoorden en willen toelichten.

 

  1. Een aantal zienswijzen laat duidelijk zien dat er gedacht werd dat men mee mocht denken over een nieuwe locatie voor de skatebaan. Dat roept bij ons toch wel de vraag op hoe dit mogelijk is. Kan het college dit verklaren?
  2. Kan het college verder eens heel goed uitleggen hoe zij hier de participatie en de communicatie terzake gedurende het gehele proces daadwerkelijk heeft vormgegeven?
  3. Uit een fors aantal zienswijzen blijkt tevens dat men in het geheel niet of volstrekt onvoldoende op de hoogte was van de komst van een skatebaan. Dit roept dan toch wel de vraag op of het college de participatie wel breed genoeg heeft uitgezet. Een gehanteerd criterium “ slechts direct-aanwonenden” lijkt ons in ieder geval bijvoorbeeld al veel te nauw. Gaarne uw reactie.
  4. Bent u met ons van mening, gelet op de strekking van een aantal zienswijzen, dat er ernstig gevreesd wordt voor het eigen woon- en leefgenot van omwonenden? Wij kunnen volkomen billijken dat men daarvoor opkomt. Kan het college dat ook en zo ja, wat gaat het college dan doen om ervoor zorg te dragen dat omwonenden niet in hun woon- en leefgenot worden aangetast?
  5. Zou het bijvoorbeeld niet beter zijn om, voordat tot uitvoering wordt overgegaan, eerst eens enkele inspraakavonden te beleggen met ALLE betrokkenen ( dus in ieder geval met omwonenden, scouting en skaters) waarin de in de zienswijzen geschetste mogelijke problemen in oplossende zin stevig aan de orde komen? Gaarne uw reactie.
  6. Bent u het met ons eens dat het beter en vertrouwenwekkender is richting omwonenden als het college nu al in ieder geval toezegt de situatie na realisatie  van de skatebaan nauwgezet te zullen monitoren op mogelijke geluidsoverlast , lichtoverlast , eventueel gehanteerde openingstijden, vervuilingen, drugsgebruik, vandalisme, verrommeling enz. enz, daadwerkelijke reële termijnen voor een voortdurende evaluatie stelt en voor eventuele maatregelen de benodigde middelen nu al  reserveert? Daartoe is in ieder geval de LPM bereid.
  7. Het kortweg in uw reactie vermelden dat uw besluit op geen enkele wijze open staat voor beroep is volgens ons niet alleen veel te kort door de bocht maar staat haaks op de in de zienswijzen vermelde gedachten dat men als omwonenden mee mochten denken over een nieuwe locatie . Dan blijft er volgens ons niet veel positiefs aan het begrip participatie over bij onze inwoners en dat snappen we heel goed. Wat gaat het college doen om deze foute indruk weg te nemen? Is het college niet bevreesd dat een dergelijke indruk kan leiden tot weer ellenlange juridische procedures? Betekent zulks vermelden tenslotte dan ook nog eens dat de Raad hier niets meer in heeft te vertellen?
  8. Over het algemeen kunnen wij, gelet op de gehanteerde criteria, de argumenten van het college wel begrijpen waarom een aantal onderzochte locaties ongeschikt of minder geschikt zijn voor een skatebaan. Dat geldt vooralsnog echter niet voor de locatie Vrijburg. Recent hebben wij vanuit Vlissingen de volgende informatie ontvangen: vanuit Vlissingen is aangeboden om op de locatie Vrijburg samen met Middelburg een skatebaan te realiseren en daar ook financieel aan bij te dragen. Is deze informatie juist? Zo ja, kan het college dan aangeven waarom zij dit niet heeft vermeld?
  9. Voor de locatie Vrijburg gold uiteraard niet dat de grond in bezit was van de gemeente. Maar wel gold dat het Middelburg aanzienlijk minder geld gekost zou hebben. Verder zou het ook een prima locatie geweest kunnen zijn en ontliepen de beide locaties elkaar niet of niet veel. Dit alles afwegende vragen wij ons oprecht af waarom het college dan toch niet voor de locatie Vrijburg gekozen heeft. Gaarne uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van de LPM,

Piet Kraan, fractievoorzitter.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring