Zoek
Sluit dit zoekvak.

OPEN BRIEF VAN DE LPM

OPEN BRIEF VAN DE LPM

Aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg.
Betreft: coronamaatregelen Binnenstad Middelburg.

Middelburg, donderdag 14 mei 2020

Geacht college,

heden hebben wij kennis genomen van onderstaande communicatie door de VOM. Wij citeren:

“Vanochtend keken we in het ondernemerslokaal op het Zusterplein even mee met de briefing van de eerste zeven stewards. Die staan vanaf vandaag, voor zolang het nodig is, bij de entrees van de binnenstad, dus in straten als de Lange Noordstraat, de Vlasmarkt, Langeviele en de Segeersstraat.

Uit de nieuwsbrief van de VOM, van gisteren:

* De VOM zal op drukke dagen, de donderdagen en zaterdagen, te beginnen morgen donderdag 14 mei Stewards plaatsen bij belangrijke toegangswegen om het publiek vriendelijk op de hoogte te brengen van de geldende maatregelen in de binnenstad om deze bezoeker zo’n veilig mogelijk gevoel te geven.

* De VOM heeft geadviseerd om de winkelpaden zoveel mogelijk vrij te maken voor winkelend publiek.

* Dit houdt concreet in dat er tussen 11.00 en 18.00 uur geen auto- en fietsverkeer plaatsvindt in de binnenstad. Hierop gaat ook gehandhaafd worden.

* De bezoeker gevraagd wordt door de stewards en d.m.v. borden de fiets te plaatsen op een daarvoor bestemde plekken.

* Nieuwe fietsparkeerplekken zullen hiervoor tijdelijk gemaakt gaan worden op diverse punten. Dit zal ten koste gaan van een aantal autoparkeerplaatsen. In het college van B&W van a.s. dinsdag zal hierover een besluit worden genomen.

* Ook het tijdelijk verwijderen van fietsbeugels hoort tot dit besluit.

* De plantenbakken uit de Langeviele zijn tijdelijk geplaats op de brug aan het einde van de Langeviele.

* Zwerffietsen zullen de komende weken door de gemeente uit het winkelcentrum worden verwijderd.

* De stewards zullen de bezoekers ook vragen om zoveel mogelijk rechts aan te houden van de looprichting.

Wat vragen wij, Gemeente en VOM, nog aan ondernemers?

* Vraag aan uw personeel om hun fiets niet in de winkelstraten te plaatsen maar op de aangegeven fietslocaties of indien mogelijk binnen in uw bedrijf.

* Als je uitstalling hebt voor je bedrijf probeer deze zoveel mogelijk binnen te houden of indien echt niet mogelijk zo dicht mogelijk tegen de gevel te plaatsen. Dit is echt in het belang om de veilige ruimte te creëren.

* Kijk naar uniforme openingstijden. De landelijke en lokale overheid vraagt om mee te denken in verruiming van de openingstijden.

*Hebben jullie of weten jullie nog vrijwilligers die mee kunnen helpen als Steward in de stad. Familie, personeel dat wel betaald wordt maar (nog) niet werkt, vrienden of ….?”

Tot zover dit citaat.
De fractie van de LPM is het, hangende nader openbaar overleg met de Raad en het college, volstrekt oneens met een aantal in dit citaat genoemde maatregelen.
Over deze maatregelen is met de Raad niet of volstrekt onvoldoende gecommuniceerd. Dit ondanks een in de vorige raadsvergadering aangenomen motie waarin het college verzocht werd de Raad meer te betrekken bij dit soort maatregelen.
Daarom acht onze fractie het allereerst volstrekt onontkoombaar dat in de vergadering van de komende commissie Ruimte van maandag 18 mei a.s. deze ( voorgenomen) maatregelen aan de orde komen.
Wij hebben verder de volgende vragen, in genoemde commissievergadering door het college te beantwoorden.

1. Komen deze maatregelen direct of indirect voort uit besluiten van de Veiligheidsregio en zo ja, hoe en welke? Waarom zijn deze besluiten niet (samen met mogelijke consequenties) ter kennis van de Raad gebracht?

2. Los van de noodzaak welke er kennelijk is om deze maatregelen in te voeren het volgende. Die noodzaak kan er heel goed zijn en dat bestrijden wij dan ook niet. Maar waarom heeft het college deze door onze burgers in meerderheid als zeer ingrijpend ervaren maatregelen nu niet middels een (spoed) raadsvoorstel voorgelegd aan de Raad? De raadsvergadering is immers donderdag 28 mei?

3. Waarom heeft het college op zijn minst daar niet de Raad (tijdig) over om advies gevraagd?

4. Waarom heeft het college dan op zijn allerminst hier de Raad niet tot op heden volledig over geïnformeerd en moeten wij dit nu lezen uit een schrijven van de VOM en ter plekke al dan niet ongenuanceerd door stewards aan ons verstand worden gebracht?

5. Het college heeft toegezegd de Raad meer te betrekken bij dit soort( Corona) maatregelen. Ook is daarover een motie van de Raad met ruime meerderheid aangenomen. Hoe denkt het college hier verder geloofwaardig handen en voeten aan te kunnen geven?

6. Wat heeft het college nu precies besproken met de VOM en is het college het eens met de zienswijze en de conclusies van de VOM zoals eerder geciteerd?

7. De LPM wil bv geen verwijdering van fietsbeugels in de winkelstraten. Als dit toch onverhoopt tijdelijk mocht gebeuren, wat is dan de lengte van deze tijdelijke termijn en garandeert het college dat deze beugels onmiddellijk na afloop van deze termijn weer worden teruggeplaatst?

8. Hoe denkt het college oudere burgers, welke hun fiets (energiezuinig) lopend gebruiken in de winkelstraten bij het vervoeren van hun boodschappen, terwille te zijn in deze periode?

9. Wij citeren nogmaals de VOM: “ Dit houdt concreet in dat er tussen 11.00 en 18.00 uur geen auto- en fietsverkeer plaatsvindt in de binnenstad. Hierop gaat ook gehandhaafd worden.” Gaat de VOM hierover?? Zo ja, wanneer is dit met de gemeente overlegd en waarom is de Raad hier niet over geïnformeerd? Zo niet, hoe denkt het college dan deze maatregel te effectueren? Hoe is in dit verband de zeggenschap over de openbare ruimte geregeld? Overigens is dit verbod een maatregel waar de LPM het ook volstrekt mee oneens is.

10. Naar gebleken is worden besluiten van Veiligheidsregio ‘s niet uniform uitgevoerd door gemeentes. Er is bij deze uitvoering kennelijk nogal wat ruimte voor gemeentelijke interpretatie. Hoe gaat het college hiermee om? Is het college bv voornemens om de Raad bij deze ruimte in de uitvoering te betrekken? Zo ja, hoe en in hoeverre en zo nee, waarom niet?

11. Is het college bereid om van het kennelijke, door de VOM aangekondigde( en niet met de Raad gedeelde) , voornemen van het college om over deze maatregelen a.s. dinsdag 19 mei te beslissen af te zien indien daartoe in voldoende mate vanuit de commissie Ruimte op wordt aangedrongen?

12. Is het college bereid om het voornoemde voornemen van een collegebesluit om te zetten in een raadsvoorstel voor de komende raadsvergadering van 28 mei a.s, indien daartoe vanuit de commissie Ruimte in voldoende mate op wordt aangedrongen?

13. Is het college het met ons eens dat in ieder geval alleen al het communicatietraject aangaande deze maatregelen richting Raad en bovenal richting onze burgers verbetering behoeft en zo ja, wat staat het college dan concreet hier voor ogen?

In de commissie Ruimte van maandag 18 mei zal de LPM nog mondeling aanvullende vragen stellen.

Met vriendelijke groet
namens de fractie van de LPM,
Piet Kraan, fractievoorzitter.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring