Zoek
Sluit dit zoekvak.

Open brief aan het bestuur van de PvdA te MIddelburg

Naar aanleiding van publicaties in de media:

“Als je als PvdA altijd geroepen hebt dat op de Trekdijk een bedrijventerrein komt met milieucategorie 4.1 dan mag je nu het volstrekt tegenovergestelde beweren en dan ben je nog betrouwbaarder dan de LPM? Wij hebben tenminste nog een werkgroep met medezeggenschap ingesteld. Daar is de PvdA helemaal never nooit aan toegekomen”.

 

Reactie op artikel in De Rode Jet  juli 2018

Open brief aan het bestuur van de PVDA Middelburg

Middelburg, 1 november 2018.

Geacht bestuur,

Onlangs werd ons door een lid van de PvdA een exemplaar in de handen gedrukt van uw lokale partijblad van juli j.l “ Rode Jet”, met het dringende verzoek dat maar eens ernstig te bestuderen. “ De LPM moest zich maar eens gaan schamen en er maar eens flink van leren “ , zo werd ons toegevoegd.

Het betrokken exemplaar hebben we inmiddels gelezen.

Hieronder volgt onze reactie .

Een resumé van de werkelijke feiten en de juiste gang van zaken rond de informatie van 2018 lijkt ons na lezing van uw blad helaas wel op zijn plaats.

We beginnen dan met de gang van zaken rond de informatie.

De door ons gevraagde informateur, dhr Schoenmakers, had en heeft het volste vertrouwen van de LPM.

De mondelinge opdracht was om een advies uit te brengen aangaande de vorming van een stabiel dagelijks bestuur wat zoveel mogelijk recht deed aan de verkiezingsuitslag. Wij hebben de indruk dat een aantal partijen, waaronder de PvdA, aan dat laatste iets te gemakkelijk voorbijgingen.

Vrijwel direct na zijn aantreden als informateur heeft dhr Schoenmakers, in lijn met de opdracht, de tweede partij in grootte, het CDA, gevraagd om een co-informateur te leveren. Dat deed dhr Schoenma.kers naar eigen zeggen om te voorkomen dat de LPM buitenspel zou worden gezet, zoals vier jaar geleden, onder leiding van de PvdA, geschiedde.

Het CDA koos voor dhr Kerkhove, die ook ons volste vertrouwen had en heeft.

Het informatieadvies kwam vervolgens ( ook) voor de LPM als een volslagen verrassing.

De LPM heeft daarover indringend overleg gehad met de informateurs, met name over het feit dat de informateurs het onverantwoord vonden om af te boeken op Cleene Hooge en de Trekdijk, maar ook over het feit dat zowel Groen Links als de PvdA als mogelijke coalitiepartners ontbraken in het advies (Dit alles kan uiteraard nagevraagd worden bij de informateurs en bij de griffier).

Echter: een advies wat uitgebracht wordt door mensen die je volledig vertrouwt kan niet zomaar geheel of gedeeltelijk terzijde worden gelegd, in ieder geval niet zonder zeer gegronde redenen. Die redenen dacht de LPM wel te zien maar niet meer na overleg met de informateurs.

Dat terzijde leggen van het informatieadvies heeft de LPM dus wel overwogen maar niet gedaan.

Daarbij passen enkele kanttekeningen.

De eerste kanttekening is het blote feit dat de LPM vier jaar geleden bij de informatie van 2014 buiten de coalitie werd gemanoeuvreerd. Dat is de LPM niet vergeten en het maande de LPM tot voorzichtigheid bij deze informatie.

De tweede, hiermee verband houdend, is dat de LPM inschatte dat er weinig speelruimte was om vrijelijk te opereren c.q. het advies niet op te volgen.

Wij brengen u in dit verband in herinnering, dat, na de verkiezingen dit voorjaar, vrijwel al de coalitiepartners van de coalitie 2014-2018, waaronder de PvdA, een vijfde wethouder als mogelijkheid open hielden, alhoewel daartoe, gelet op de verkiezingsuitslag, geen enkele noodzaak was.

Belangrijk is tenslotte ook nog een derde kanttekening, een constatering zo men wil, namelijk dat, behoudens de keuze van informateur en de opdracht, de LPM geen enkele bemoeienis met de handelwijze van de informateurs (m.b.t de totstandkoming van het advies) heeft gehad.

De veronderstelling welke min of meer impliciet in uw blad tot uiting komt , namelijk deze dat de partij die de informatieopdracht geeft meer dan andere fracties of zelfs uitsluitend als partij de inhoud van het informatieadvies bepaalt, kan juist zijn geweest bij de informatie en vorming van eerdere coalities ( dat kunnen wij niet beoordelen) maar is zeker niet juist geweest bij de informatie en vorming van de coalitie in 2018 . Ook dit kunt u navragen bij de informateurs en de griffie.

Dan het informatieadvies zelf.

Reeds voor de verkiezingen heeft de LPM er in het verkiezingsprogramma op gewezen dat het mogelijk te kostbaar zou worden om de Trekdijk af te boeken.

Wij citeren: “ Worden de financiële consequenties daarvan (al dan niet in samenhang met Cleene Hooge) zodanig ernstig , dat Middelburg dit niet kan dragen en daardoor bijv. onder toezicht van het Rijk dreigt te komen, dan verandert de zaak maar dan willen wij eerst opnieuw met de inwoners en belanghebbenden overleggen.”

Dat heeft de LPM nog eens enkele malen duidelijk uitgelegd voor de verkiezingen aan de betrokken werkgroep. Op de zaterdag voor de verkiezingen, in een bijeenkomst met de bewoners van Nieuw- en St Joosland, heeft de LPM nogmaals helder aangegeven dat, gelet op de zich ontwikkelende financiële situatie, afboeken op dat moment wel eens te duur zou kunnen blijken te zijn.

En voor wat betreft Cleene Hooge citeren wij: “ Worden deze financiële consequenties (al dan niet in samenhang met de Trekdijk) zodanig ernstig dat Middelburg dit niet kan dragen en daardoor bijv. onder toezicht van het Rijk komt, dan verandert de zaak: dan willen wij opnieuw met de wijkbewoners en de betrokken stichting overleggen (nieuwe stijl!)” .

Het informatieadvies was hier klip en klaar over.

De strekking van het advies was immers : “ er kan nu niet worden afgeboekt op Trekdijk en Cleene Hooge. Onverantwoord. “ .

Dat was een zware klap voor de LPM.

We hebben toen alles desondanks nog eens doorgerekend en nogmaals door laten rekenen maar de conclusie bleef overeind: er kon op dat moment niet worden afgeboekt: dat was, ook en juist gezien in het licht van de nieuwste beschikbare cijfers van maart/april 2018 ( er waren nieuwe onvoorziene tegenvallers aanstaande ) op dat moment inderdaad niet verantwoord.

Er ontstond voor de LPM op dat moment een dilemma: of gaan praten met voorstanders van ontwikkeling van Trekdijk en Cleene Hooge of anders niet deelnemen aan een nieuwe coalitie.

Gaan praten met de tegenstanders had weinig zin.

Het politieke feit ligt en lag er immers dat er ook na de verkiezingen in de nieuwe raad een meerderheid voor ontwikkeling van Trekdijk en Cleene Hooge was en bleef, waaronder overigens ook de PvdA.

Tenslotte: ook de wens om onder het als steeds knellender ervaren preventief toezicht van de Provincie uit te komen begon steeds zwaarder te wegen.

 

Komen wij dan nu aan het coalitieakkoord .

Dit behelst, u weet het, ondermeer het volgende.

Er kan nu (2018) niet worden afgeboekt op Cleene Hooge en Trekdijk.

Het cruciale moment daarbij is eind 2019.

Voor wat betreft Cleene Hooge worden de resultaten van het overleg afgewacht.

Overigens wordt er volgens ons op Cleene Hooge in ieder geval deze raadsperiode ( 2018-2022) niet gebouwd.

Voor wat betreft de Trekdijk is gekozen voor een hoogwaardige invulling, waarbij de bewoners gelijk stemrecht hebben.

De werkgroep van de Trekdijk is tevreden over deze aanpak, evenals veel inwoners van Nieuw en St Joosland dat zijn.

Voor wat betreft de financiële toestand van Middelburg tenslotte citeren wij uit ons verkiezingsprogramma:

“Laten we er daarom nu verder maar geen doekjes om winden en zeggen zoals het is. Dat bent u immers van ons gewend: de financiële en bestuurlijke positie van Middelburg is nog niet best, zeg maar gewoon: slecht. We staan nog steeds onder financiële controle van de Provincie en dat zal zeker nog wel even zo blijven.

Die positie moet de komende jaren echt fors verbeteren. Er moet een herstelplan komen. Dat is wat ons betreft onderdeel van de onderhandelingen na de verkiezingen.”

En dat herstelplan staat dan ook in het coalitieakkoord.

Veel financiële oplossingen welke de LPM daarbij voor ogen stonden ( zie ons verkiezingsprogramma) bleken niet haalbaar en/of werden niet gedragen door andere partijen.

Tenslotte wijzen wij u op de volgende passage uit ons verkiezingsprogramma:

“Als ons gevraagd wordt de coalitie te versterken is het onvermijdelijk dat wij op punten zullen moeten inleveren. Daar wijzen wij u nu al op. Echter, deelname aan een coalitie biedt tevens de beste garantie om de komende jaren zoveel mogelijk van onze – en van uw – doelen te verzilveren! Wij hopen dat u ook daar begrip voor hebt.”

Dit zijn de feiten en daarmee zal ook de PvdA het moeten doen.

De LPM heeft er alle begrip voor dat het voor de PvdA zeer zuur is en wellicht ook moeilijk te verteren is deze verkiezingen te hebben verloren en daardoor geen deel meer uit te maken van de coalitie.

Dus alle begrip hiervoor en het doet echt niets af van het feit dat wij graag ook en juist met de PvdA deze stad verder willen besturen in alle degelijkheid en in een goede verstandhouding. De LPM erkent en herkent de PvdA als een degelijke, goede en bestuurlijke partij en uiteraard ook als een volwaardig bestuurlijke partner.

Maar dat neemt niet weg dat de LPM niet verantwoordelijk is en ook niet kan zijn voor het al acht jaar voortschrijdend electoraal verlies van de PvdA.

De PvdA is in acht jaar tijd van de grootste partij in Middelburg tot de vijfde partij in grootte verworden. Die zure druiven zijn echt de uwe, niet de onze.

En dat neemt dus ook niet weg dat de toonzetting van enkele artikelen in het onderhavige PvdA partijblad van juli j.l. richting LPM en eigenlijk indirect ook richting de informateur voor de LPM , dhr Schoenmakers ( nota bene lid van de PvdA) , door de LPM ervaren wordt als ongenuanceerd, onnodig kwetsend en bovenal, gelet op het voorafgaande, een onjuiste voorstelling van zaken gevend.

Een en ander, zoals verwoord in uw partijblad, is volgens ons ongebruikelijk in ons goede Middelburg en het verdraaien van feiten en vooral de wijze waarop, zoals wij vinden dat in uw blad is geschied, is niet bevorderlijk voor de broodnodige goede samenwerking in de Raad.

Daarbij was en is het voor ons als LPM een bittere pil dat het nu niet kunnen afboeken van Cleene Hooge en de Trekdijk mede veroorzaakt wordt door de huidige, slechte (en ten tijde van de informatie gekenmerkt door een nog meer tegenvallende) financiële positie van de gemeente Middelburg. Een financiële positie waar de PvdA, mede door het introduceren van de actieve grondpolitiek en het daaraan vasthouden, een grote verantwoordelijkheid voor droeg en draagt. Van dit alles lezen wij helaas niets in uw blad.

 

De LPM kan en wil, aan de andere kant, het verleden ook niet blijven oprakelen , want wij beseffen heel goed dat we elkaar vaak hard nodig zullen hebben.

Juist daarom nemen wij de moeite u deze brief te sturen.

Fouten worden gemaakt, ook en juist in de politiek, ook bij de PvdA en zeker ook bij de LPM: het is en blijft immers gewoon mensenwerk.

Laten we ons allemaal in de politiek daarvan bewust zijn en van onze fouten leren.

Wij roepen de PvdA dan ook op om samen met ons en met andere partijen deze prachtige stad zo goed en zo positief mogelijk te besturen op basis van argumenten en dat dan wel te doen zonder daarbij andere partijen (proberen) te besmeuren en/of te beschadigen .

Wij nodigen daarom de PvdA van harte uit om samen met ons aan tafel te gaan zitten en over deze kwestie op een zo positief mogelijke wijze van gedachten te wisselen.

Wij zouden het tenslotte op prijs stellen en als een teken van goede wil beschouwen indien u deze brief of de strekking ervan zou willen opnemen in het volgende nummer van uw partijblad.

 

Hoogachtend,

Namens de Lokale Partij Middelburg,

P.C. Kraan, fractievoorzitter.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring