Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dorpstafel Sint Laurens

Verslag Dorpsafel Sint Laurens 9 mei 2019 20:00 – 22:20u aantal aanwezigen ca. 50

1. Opening

Voorzitter Peter Joosse opent de vergadering en heet eenieder welkom. Er wordt een minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden van Jo Hoogstrate.
2. Agenda Agenda wordt vastgesteld. Aanvullend agendapunt 8.A. Stand van zaken Molen. Agendapunt 4. vervalt i.v.m. verhindering dorpsagent.

3. Verslag 23 okt. 2018

N.a.v. is er een vraag over het maairegime. Verslag wordt vastgesteld met dank aan de opsteller.

4. Politie Verhinderd.

Zaken kunnen worden doorgegeven aan dorpsmanager Henk Huige.

5. Akoestisch landschap bij N57

Vragen van dorpstafelbezoekers – Beantwoording door wijkwethouder Johan Aalberts: – Klopt het dat de verkeersintensiteit van de N57 de prognose overtreft? – Wordt beaamd. – Kan de planning versneld worden? – Werkzaamheden lopen al voor op de planning. E.e.a. afhankelijk van aanbod licht vervuilde grond (cat. 1). – Tunneltje werkt als een klankkast. – Technisch niet oplosbaar. – Er is een natuurgebiedje gepland. – Dorpsvereniging en bewoners worden t.z.t. uitgenodigd mee te denken over de inrichting. Resultaten worden teruggekoppeld aan de dorpstafel.

6. Kinderspeelplaats

Er wordt op Popkensburg hinder ondervonden van ca. 20 ruziemakende en hutten bouwende kinderen. Dorpsvereniging lost dit niet op en attendeert op de verantwoording ouders. Wijkwethouder Johan Aalberts: Een optie is om na te denken over de aanleg van een nieuw speelterrein of ravotbos(je).

7. Stand van zaken woningbouw

Wijkwethouder Johan Aalberts licht fasering toe: – 1e fase achter begraafplaats plus aanpalende inbreiding ca. 40 koop-, huur- en eventueel zelfbouwwoningen. Gebied is laaggelegen, zodoende wordt er voorzien een waterberging. – 2e fase noordzijde Sint Laurens lintbebouwing Noordweg. – 3e fase iets zuidelijke gelegen t.ov. 2e fase. – Laatste fase betreft grootschalige ontwikkeling oostzijde Sint Laurens tegen akoestisch landschap. Onzeker. Planning: – Exploitatie van 1e, 2e en 3e fase wordt dit najaar voorgelegd aan de gemeenteraad. – Voorontwerp bestemmingsplan 1e fase eind dit jaar gereed. Na de zomer wordt er een avond georganiseerd voor de dorpsbewoners. – Tijdspad is verder afhankelijk van duur procedure en belangstelling kopers. Prognose 5-10 jaar. – Om de bouwdruk voor het dorp te reguleren wordt afgesproken dat pas met een nieuwe fase wordt gestart zodra de vorige fase volledig is afgerond. Vragen van dorpstafelbezoekers – Beantwoording door wijkwethouder Johan Aalberts: – Is er sprake van gasloos bouwen? – Ja, dit is namelijk vanaf 1 juli 2018 wettelijk verplicht. – Is er sprake van energieneutraal bouwen? – Gestreefd wordt naar NOM-Ready (Nul op de meter). – Wat is de betekenis van de cirkel op de kaart? – Contour benzinestation. Binnen de contour geen nieuwbouw. Incidenteel aanwezige bestaande bebouwing geen probleem. – De capaciteit begraafplaats staat onder druk, mede omdat de begraafplaats ook populair is onder bewoners buiten de dorpskern. Wat is het gemeentelijk beleid? – Uitbreidingsmogelijkheid naar het westen aan de achterzijde en tevens separaat aan de andere zijde ten zuiden van de sportvelden.

8. Stal Nijpjes en Schuur Brasser

Wijkwethouder Johan Aalberts licht toe: – Procedure loopt. – Toekomstige woningen waarbij de geurcirkel gedeeltelijk door de achtertuinen loopt, en waar de mogelijkheid werd geopperd tot het houden van een hobbypaard in de achtertuin, worden niet meer gebouwd.

8.A. Stand van zaken Molen

Wijkwethouder Johan Aalberts licht toe: – De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) is nochtans geen voorstander van eerherstel van de kap incl. wieken. Standpunt RCE: Handhaaf de laatste gebruiksfase van de molen zonder kap, namelijk het unieke industriële binnenwerk in de molen, zoals dit in de jaren 80 buiten bedrijf is gesteld. – De stichting is wel voorstander van eerherstel van de kap incl. wieken, met behoud het unieke industriële binnenwerk. – Voor het behoud van de molen is het van wezenlijk belang dat de molen incl. opstallen een nieuwe bestemming krijgt. Het voornemen is de bestaande loods te slopen en daar een nieuw volume voor terug te bouwen t.b.v. de nieuwe bestemming. – Op termijn verdwijnt de LPG-tank. Dit komt de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de molen ten goede. – Aangezien de molenbiotoop niet meer voldoet is de molen niet draaivaardig te herstellen. – Of de originele omloop in ere hersteld wordt is niet bekend. Kan problematisch zijn i.v.m. gebruik fietspad. – De molen maakt onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan. – College stelt geen financiële middelen beschikbaar.

8.B. Stand van zaken Vlag Sint Laurens

De initiatiefnemers tonen een proefexemplaar van de vlag. Grote waardering vervat in applaus. Belangstellenden kunnen t.z.t. de vlag aanschaffen voor 15 EUR.

9. Plaatsen ondergrondse afvalcontainers

Ambtenaar Joost Eggebeen licht dit onderwerp toe a.d.h.v. een PowerPointpresentatie incl. hand-out en beantwoordt n.a.v. vragen. Het starten van het chippen is inmiddels begonnen.

10. Kap bomen

Leliëndaalseweg Het Waterschap heeft bomen gekapt i.v.m. de essentakziekte. Geconstateerd wordt dat hier niet vooraf over is gecommuniceerd.

11. Stratenplan

Indien bewoners tijdig klachten aangeven via de MOR (melding openbare ruimte), dan wordt hier rekening mee gehouden in de planning.

12. Dorpstafelbudget

Er is een aanvraag van de Oranjevereniging, namelijk het ontwikkelen van extra activiteiten voor ca.150 deelnemers. De aanvraag van 1.000 EUR wordt gehonoreerd.

13. Groencheque

Er is een aanvraag van de Palmenhof voor aanplant perceeltje inheemse planten; bedrag onbekend. Er is een aanvraag om de verdwenen narcissen bij entree van het dorp te vervangen door tulpen; bedrag nog te bepalen. E.e.a. wordt opgenomen in het verslag. Wat betreft het uitgevoerde lavendel-initiatief: dit valt of staat bij onderhoud door de bewoners zelf.

14. Rondvraag

Vraag omtrent snelheidsoverschrijdingen Noordweg. Bewoners constateren dat er met name ‘s avonds veel te hard wordt gereden. Dorpsmanager Henk Huige toont een tabel met de gemiddelde gemeten waarden. Hij concludeert dat de monitoring aangeeft dat het wel meevalt. De wijktafelbezoekers benadrukken dat het niet gaat om de gemeten gemiddelde snelheden maar juist om de uitschieters.

Voorzitter Peter Joosse sluit de vergadering en bedankt eenieder voor haar of zijn inbreng.

Bijgewoond en opgemaakt:

Ed de Graaf – Raadslid

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring