Zoek
Sluit dit zoekvak.

De Trekdijk: hoe is het eigenlijk gegaan en hoe nu verder?

Open brief van de LPM aan alle inwoners van Nieuw- en St Joosland 

De Trekdijk, hoe is het eigenlijk gegaan en hoe nu verder? 

 

Geachte inwoners, 

In januari 2018 besloot de toenmalige coalitie tot een bedrijventerrein aan de Trekdijk met een zeer smalle groenstrook, een winstgevende exploitatie en toelating van bedrijven tot en met de milieucategorie 4.1. Dat laatste betekende bijvoorbeeld dat asfaltfabrieken, slachterijen en composteerinstallaties daar mogelijk werden. 

De Trekdijk werd dus een moeilijk dossier, zeker voor alle inwoners van Nieuw- en St Joosland, die hun woon- en leefgenot immers bedreigd zagen en zien, maar het werd ook, bestuurlijk gezien, een moeilijk dossier voor ons als LPM.  

Ons uitgangspunt was toen (en dat is het altijd geweest en dat is het nog) het woon- en leefgenot van Nieuw- en St Joosland.  

Ons verkiezingsprogramma was dan ook helder: geen bedrijventerrein aan de Trekdijk, en die 6 miljoen euro (inmiddels veel meer) dan maar afboeken, tenzij het financieel niet anders kon.  

En als dat laatste niet kon, dan zouden we eerst eens maar eens moeten gaan praten met de inwoners van Nieuw- en St Joosland. 

Toen wij vorig jaar de verkiezingen wonnen kregen we tot onze grote en diepe teleurstelling van de informateurs (die volledige vrijheid van handelen hadden) te horen dat afboeken absoluut niet kon.  

Dat nu hebben we minstens driemaal nagerekend en helaas, het klopte en het klopt nu, eind 2019, nog veel meer. De financiële situatie van Middelburg is immers in rap tempo veel slechter geworden. Daar zijn ondermeer de tekorten op het Sociaal Domein debet aan (maar niet alleen die: Middelburg stond er al zeer beroerd voor vanwege de bestuurlijke strapatsen uit het verleden!) 

Toen hebben, in april 2018, wij de coalitie tijdens de formatie zover gekregen dat we het winstbeginsel maar eens even loslieten en dat er een participatieteam kwam om een hoogwaardige invulling van de Trekdijk mogelijk te maken, inclusief een werkgroep van inwoners van Nieuw- en St Joosland met beslissingsrecht in het team en inclusief andere belanghebbenden zoals de Middelburgse Bedrijvenclub. 

Die werkgroep van onze Nieuwlandes is anderhalf jaar bezig geweest in dit team en heeft heel, heel veel goed werk verricht. Maar een ding kreeg het team als geheel helaas niet voor elkaar, namelijk een enkel plan (of scenario) voor de Trekdijk, gedragen dus door het hele participatieteam. Was dat wel gelukt, dan hadden college en raad weinig anders kunnen doen dan dat volledig accepteren. Maar in plaats daarvan kwamen er 6 verschillende plannen (scenario’s). 

Het college heeft toen gepoogd het verschil binnen het team tussen de werkgroep en de Middelburgse Bedrijvenclub te overbruggen middels een compromis plan (scenario 4).  

Daarop heeft het college op verzoek van de LPM ingestemd met wijzigingen in dat collegeplan (op aangeven van en ten gunste van de werkgroep)  

Vervolgens heeft de coalitie onder leiding van de LPM nogmaals overlegd en tegen de zin van het college in, toch besloten om in de toekomstvisie de milieucategorie 4.1 te verlagen naar 3.2 en 3.1. en het zeker te stellen dat alle belanghebbenden overal bij betrokken blijven. 

Dat collegeplan heeft nu dan ook wel wat meer weg van een van de favoriete werkgroep plannen (namelijk scenario 1) dan eerst.  

Dit raadsbesluit is voor wat betreft de LPM een afweging geweest van het belang van het woon- en leefgenot van Nieuw- en St Joosland en dat van het algemeen belang. Daarbij is door de LPM-fractie, bij onvoldoende resultaat voor de Nieuwlandes, ernstig overwogen om uit de coalitie te stappen.  

De fractie heeft uiteindelijk unaniem besloten dat niet te doen. Een dergelijk handelen is naar het oordeel van de fractie niet in het belang van Nieuw- en St Joosland, niet in het belang van Middelburg en, tenslotte, ook niet in het belang van de LPM.  

Binnen de coalitie kunnen wij, hoe moeilijk wellicht ook, immers meer betekenen voor Nieuw- en St Joosland dan in de oppositie. Wat is er nu precies allemaal besloten? 

Er komt in de toekomstvisie voor de Trekdijk geen milieucategorie 4.1 op de Trekdijk maar 3.2 en 3.1.  

Kortweg gezegd: er komen dus wel bedrijven maar geen industrie. Er komen dus bv ook geen composteringsbedrijf en geen asfaltfabriek en geen slachterijen, conform zoals de werkgroep dat wenste. 

Er komt onderzoek , in aanvulling op het bedrijventerrein, in ieder geval naar de mogelijkheid van arbeidsmigrantenhuisvesting, een huisartsenpost, een zonnepark op de Trekdijk, verplaatsing van de voetbalvelden, een natuurbegraafplaats en een zoetwaterreservoir, een en ander conform zoals de werkgroep wenst. 

Het landbouwverkeer (inclusief de zgn. Dumpers), verdwijnt uit Nieuw en St Joosland (m.u.v. bestemmingsverkeer). 

Een grote groenstrook tussen het dorp en de Trekdijk van ca 5 hectare.  

De invulling van de Trekdijk wordt zoveel mogelijk in participatie gedaan. 

Bij substantiële afwijkende ontwikkelingen op de Trekdijk worden de Raad en alle belanghebbenden betrokken. 

Er komt een stringent beeldkwaliteitsplan. Bedrijven zouden bv het liefst eigenlijk niet goed zichtbaar moeten zijn vanaf de openbare weg. 

De exploitatie wordt fors verliesgevend. Dat kan eigenlijk niet maar dat doen we toch in het belang van de Nieuwlandes. 

Is dit nu alles en zijn we nu klaar? Zijn we er dan? 

Nee, zeker niet. Dit was nog maar de eerste zet.  

Er komt ook nog een exploitatieopzet begin volgend jaar. Als die meevalt kunnen we wellicht nog meer doen voor Nieuw en St Joosland. 

In de exploitatieopzet kunnen we ook de duurzaamheid aangeven en concrete maatregelen becijferen welke aantasting van het woon- en leefgenot van Nieuw- en St Joosland zoveel mogelijk beperken (zoals bv mogelijke verkeersoverlast).  

Bij de exploitatieopzet wordt bovendien (in ieder geval) door de LPM het binnenkort verwachte STECrapport (behoefte aan bedrijventerrein) betrokken. 

Dat kan ook nog meevallen als blijkt dat de behoefte aan (en de bestuurlijke wil voor) deze invulling van de Trekdijk veel minder is dan nu wordt aangenomen.  

En dan komt ook nog, veel later, een bestemmingsplanwijziging. Ook daar liggen er nog kansen om zaken aan te passen. En dan rest altijd nog, als laatste optie, een rechtsgang, bv naar de Raad van State. 

Er is dus nog een lange, lange weg te gaan. 

Laten we hopen dat we er uiteindelijk samen uitkomen. 

Wij als LPM blijven in ieder geval ons best doen voor het woon- en leefgenot van Nieuw- en St Joosland.  

 Namens het bestuur en de fractie van de LPM, 


 

Piet Kraan, fractievoorzitter. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring