Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene beschouwingen 5 en 6 juli 2023

Hieronder de “toespraak” die onze Fractievoorzitter Bram de Buck heeft gehouden tijdens de algemene beschouwingen van 5 en 6 juli 2023.

Voorzitter,


De wensen van Lokale Partij Middelburg verschillen niet van eerder uitgesproken
wensen.
Bij deze wil ik tocht een aantal dossiers benoemen.
Het oplossen van de woningnood gaat nog veel tijd in beslag nemen.
Het vroegtijdig invullen van de flexibele schil zou de hoge nood bij spoedzoekers,
starters, en statushouders kunnen oplossen. Dat kan met politieke moed en in
samenwerking met Woongoed
Voor het oplossen van het woningprobleem, zal voor de korte termijn naar innovatieve
oplossingen moeten worden gezocht.
Bijvoorbeeld de plaatsing van kant en klare flexwoningen op gemeente grond.
Het met spoed benutten van de mogelijkheid tot het realiseren van sociale woningen
in samenwerking met Woongoed.
De huisvesting van arbeidsmigranten en studenten wordt nu bij de uitvoering van
woonagenda aangekondigd.
De LPM is benieuwd naar de voorstellen.


Voorzitter,


De aanpassing van de bestemmingsplannen is inmiddels aangekondigd, bij de
uitwerking van de woonagenda.
Dat kan de negatieve aspecten daarin een halt toe roepen.
Zoals verhuur aan arbeidsmigranten en toeristische verhuur.
De zelfwoonplicht gaan we vastleggen in een verordening.
Conform een aangenomen motie van de LPM (jan 2022)
Met het in procedure brengen het Paraplubestemmingsplan, kunnen we het verbod op
woningsplitsing en tweede woningbezit vastleggen. De LPM stelde deze procedure al
eerder in 2021 voor.
De woonbestemming kan worden aangepast en de definitie “wonen” duidelijk
omschreven.
Het aanpassen van de huisvestingsverordening is hard nodig i.v.m. handhaving.
Het achterstallig onderhoud aan onze wegen gaan we inlopen, de LPM streeft naar
het niveau C+. Ook in verband met de verkeersveiligheid.
Onderzoek zal uitwijzen op welke wijze we onze binnenstad autoluw kunnen maken.
Voor het parkeren van auto’s en fietsen worden oplossingen aangedragen, op locaties
buiten de binnenstad. Parkeren voor de bewoners staat bij de LPM voorop.


Voorzitter,


De energietransitie zal, om doelen te halen, meer inzet vanuit onze gemeente, en
bijdragen van de overheid vragen. Het vergt ook meer coulance m.b.t het plaatsen van
zonnepanelen op daken en gevels. Optimaal gebruik van windmolens tast ons
Zeeuwse (Walcherse) cultuurlandschap aan. Onze voorkeur gaat uit naar zonenergie.
De energietransitie is in onze monumentale binnenstad vooralsnog een grote
uitdaging.
De wateroverlast bij hevige regelval veroorzaakt veel schade.
Veel inwoners en ondernemers van Middelburg draaiden zelf op voor de geleden
schade. Dit probleem vraagt om een adequate oplossing.


Sociaal Domein


Binnen het Sociaal Domein vinden nog steeds bewegingen plaats.
Bijvoorbeeld kinderen die afhankelijk zijn van jeugdzorg en jeugdbescherming krijgen
helaas nog steeds niet de benodigde zorg en bescherming. Voortdurend wordt er
gezegd, dat de systemen zijn vastgelopen. Ook als gemeente blijven wij
verantwoordelijk.
Wij vinden, dat de pilot Vaart in Veiligheid een verbetering kan of had kunnen geven
in de jeugdzorg en jeugdbescherming.
Helaas zit er tot op heden maar weinig tot geen vaart in de verbetering van veiligheid
voor onze kwetsbare kinderen.
Ook hier spreken wij de hoop uit, dat er op zekere dag vaart in komt.


Voorzitter,


Nauwlettend zullen we als LPM ook de toenemende bestaansonzekerheid van onze
inwoners en het daarbij behorende beleidskader blijven volgen.
Een raadsessie hierover heeft inmiddels al plaatsgevonden.
De invulling van de woonzorgcentra vraagt om meer actie.
Nu ok de bouw daarvan in de Churchilllaan vooralsnog niet doorgaat.
De LPM vindt dit ook een verantwoordelijkheid van de gemeente en niet alleen van
Zorgstroom. Een Woonzorgcentrum voorziet aan de noordkant van Middelburg in een
behoefte.


Voorzitter


Tenslotte ook nog even over de financiële positie van de gemeente Middelburg.
Je moet nagenoeg een accountant zijn om al de opgesomde cijfers en tabellen te
kunnen lezen en herleiden naar wat er werkelijk met onze belastingcenten wordt
gedaan en gelaten.
De LPM-fractie is van mening dat er meer kan dan wat nu in de cijfers naar voren komt.
Dat menen we te kunnen opmerken uit de posten die vooralsnog niet worden
genoemd, zoals daar zijn de uitkering uit het superdividend van de PZEM.
De begroting laat positieve cijfers zien.
Niettemin is de LPM ook voor matiging met uitgaven.
Maar wat moet dat moet.


Voorzitter


De LPM is van mening dat we op een aantal dossiers nu moeten handelen, en niet
pas in 2026.
De budgetten voor een aantal voorstellen kunnen op voorhand ook uit de te
reserveren gelden voor het investeringsfonds worden gefinancierd. En de
meevallende meicirculaire.
De LPM zal ernaar streven dat het “ravijn van Rutte” op termijn het “het putje van
Rutte” wordt.


Tot zover
Dank u wel

Bram de Buck Fractievoorzitter LPM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring