Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wijktafel Stichting Wijkteam Middelburg Zuid

Verslag Wijktafel Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid

De avond wordt ingedeeld in twee sessies:
Eerste blok (20:00 uur — 21:00 uur) Wijktafel

1. Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering. De opkomst is groot.

Mededelingen: Gezocht wordt naar vrijwilligers voor bestuursfuncties en andere bezigheden.
Er is een vraag van de burgemeester waarin hij vraagt of er behoefte is aan afspraken m.b.t. vuurwerkvrije zones. De wijkbewoners kunnen dit doorgeven aan het bestuur.

2. Verslag van wijkoverleg van 7 juni 2018.
Behalve een opmerking over de presentielijst zijn er geen op- en aanmerkingen.

3. Voorstellen bestuursleden Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid.
Vanaf 1 september is de nieuwe stichting een feit. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor.
De gedachte achter het oprichten van een stichting is dat ze op deze manier meer hopen te kunnen doen voor de wijkbewoners. Een stichting kan actief sponsorgelden ophalen. een wijkteam kan dat niet.

4. Evaluatie IOP-Zuid (Informatie ondersteuningspunt Zuid).
Dit punt wordt twee keer per week bemand, 2 uur per keer. Er wordt helaas weinig gebruik van gemaakt. Er is bij alle wijkbewoners een folder in de brievenbus gedaan om het ondersteuningspunt bekendheid te geven.
Het ondersteuningspunt is vooral bedoeld als preventie. Misschien is er vanuit de wijk geen behoefte. Ook is wellicht de naam IOP niet goed gekozen. Beter wellicht iets van Zorgsteunpunt. Of de drempel is te hoog. De voorzitter legt het doel van de IOP uit.
Gevraagd wordt naar de samenwerking binnen Porthos. De wethouder licht de huidige situatie toe.

5. Geen agendapunt.

6. Vragen aan wijkagent de heer Ko de Jonge.
Gemeld wordt dat er nog steeds een onveilige situatie bestaat bij de uitrit van de flats. Dit wordt vooral veroorzaakt door slecht geparkeerde auto’s tijdens schooltijd.
Ook is er overlast van hangjeugd in de portieken van de flats. Dit heeft de aandacht. Er is bij de politie een personeelsgebrek.
Als er vuurwerkvrije zones worden ingevoerd, dan is handhaving een probleem. Kwetsbare plekken kunnen wel worden aangewezen. Bewoners zelf kunnen ook, in overleg met de gemeente veel doen.
De raadsleden worden gevraagd zich voor te stellen. In de pauze kunnen mensen zich tot de aanwezige raadsleden wenden met vragen over handhaving binnen de gemeente.
Gemeld wordt dat er diefstallen zijn gepleegd op de volkstuinen. Ook staan er wel eens auto’s die daar niets te zoeken hebben. De wijkagent legt uit wat er gebeurt met een aangifte. De wijkagent dringt aan om aangifte te doen.
Op de wandelpaden door het Meiveld wordt toch gefietst. Boa’s hebben al controles uitgevoerd. Misschien een fietspad aanleggen. Dit is aan de gemeente. De verkeerswerkgroep is hier mee bezig. Voorgesteld wordt om ook de scholen hierbij te betrekken. Dit wordt toegezegd.
Het spreekuur van de wijkagent loopt redelijk. Dinsdag 18 december is er weer een.

7. Aanvragen wijktafelbudget. Er is geen aanvraag. Uitgelegd hoe het budget aangevraagd kan worden.

8. Rondvraag en sluiting.
Kortgeleden was er in het Palet een reanimatie. Dit is geëvalueerd. Twee AED’s hangen binnen. De andere buiten. Er zijn dus te weinig AED’s beschikbaar. Wellicht iets voor het wijktafelbudget. Ook het Rode Kruis hierbij betrekken. De gemeente ondersteunt deze initiatieven. Bekeken wordt of de AED’s die in gemeentelijke welzijnsorganisaties binnen hangen, deze buiten te hangen. Andere locaties worden aangedragen.

Gevraagd wordt of het aantal parkeerplaatsen voor de winkels wordt uitgebreid. Er zijn geruchten van wel. Dit wordt in het verslag beantwoord.

Gevraagd wordt naar de bouwplannen op Essenveld. De wethouder geeft aan dat er beroepsprocedures bij de Raad van State lopen dus er is nog niets bekend.
Tweede blok (21:15 uur — 21:30 uur)
Interactief gedeelte waarbij de bewoners kunnen aangeven wat zij van de nieuwe Stichting verwachten, gevolgd door een informeel gedeelte met de mogelijkheid individuele vragen te stellen.

Bijgewoond en opgemaakt door

Carla Doorn Raadslid LPM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring