Zoek
Sluit dit zoekvak.

WERKPROGRAMMA 2018-2022 vereenvoudigd

Wat gaat er de komende 4 jaar in Middelburg gebeuren?

Werkprogramma van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders 2018-2022

Inleiding
Middelburg is een hele mooie gemeente met mooie oude panden. Een stad waar veel toeristen komen en waar veel studenten zijn.
Samen met de gemeenteraad zullen de partijen LPM, CDA, VVD en SGP zich inzetten voor Middelburg.

Wat willen we aanpakken?
• Inwoners moeten meer te zeggen krijgen.
• Als inwoners plannen hebben moet ernaar geluisterd worden.
• Onze leefomgeving wordt steeds belangrijker.
• Iedereen die zorg nodig heeft moet dit kunnen krijgen.
• Extra aandacht voor milieu en duurzaamheid.
• Wegwerken van de schulden die Middelburg heeft.
Om de schulden weg te werken moeten er soms wel vervelende keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld bezuinigingen en belastingverhoging.

Hoe willen we inwoners meer invloed geven?
Door inwoners veel meer mee te laten praten en door naar ze te luisteren. En als er een plan wordt uitgevoerd moeten inwoners hier ook bij betrokken worden. Dat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet kan. Hier worden regels voor gemaakt. En hier moet ook geld voor worden vrijgemaakt.

Onze leefomgeving
Er is een nieuwe wet aangenomen in de Tweede Kamer, de Omgevingswet. Hierin staat wat de gemeente allemaal moet regelen als het gaat om:
• Wonen
• Verkeer en vervoer
• Economie
• Milieu
• Natuur en landschap
• Gezondheid
• Welzijn
• Onze culturele geschiedenis
Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen bij de gemeente aangeven wat zij belangrijk vinden en kunnen ook hierover meepraten.

Zorg
Iemand die zorg nodig heeft staat centraal. Er wordt gekeken wat iemand zelf kan.
Belangrijk is dat mensen zelf eigen baas blijven. Mensen moeten zelf keuzes kunnen maken. Ze worden daarbij geholpen door vrijwilligers, mantelzorgers en Porthos.
Geprobeerd wordt om problemen te voorkomen, dan is er minder zorg nodig. Ook moeten er veel minder regeltjes komen.
Een belangrijke wet in de zorg is de Participatiewet. Die wet wordt uitgevoerd door Orionis. Hier kunnen inwoners terecht voor hulp bij schulden, werk, inkomen, zorg en ondersteuning. Vaak komen problemen niet alleen. Deze moeten dan ook tegelijk worden aangepakt.
Er wordt vooral geprobeerd om mensen aan het werk te helpen zodat ze geen uitkering meer nodig hebben. Kwetsbare jongeren krijgen extra aandacht maar ook jongeren tot 27 jaar die nog geen werk hebben.

Duurzaamheid
We moeten extra aandacht geven aan energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen. Dit geldt voor inwoners, instellingen en bedrijven. Wat kunnen zij zelf doen. Voor bewoners in oude huizen is dat lastig want oudere huizen zijn vaak niet goed geïsoleerd. Eigenaren van monumentenpanden moeten worden geholpen. Om energie te besparen en duurzame energie op te wekken werken we samen met woningcorporaties, andere gemeenten, provincie en het Waterschap.
In 2050 willen we als Middelburg energieneutraal zijn.

Innovatie
De techniek staat niet stil. Er is steeds meer mogelijk. Veranderingen gaan snel en zijn soms ingewikkeld. De gemeente moet gebruik maken van alle technologische mogelijkheden op alle terreinen. Dit biedt mogelijkheden voor de gemeente, inwoners en bedrijven.

Economie, binnenstad en bedrijventerreinen
We willen de economie versterken. Samen met onze ondernemers. Onderwijs is hierbij ook belangrijk. Ook evenementen moeten aandacht krijgen.
Middelburg heeft een hele mooie binnenstad. Aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers, bezoekers, en studenten. Het is wel onze verantwoordelijkheid, samen met inwoners en ondernemers van de binnenstad, om dat zo te houden. Uitgangspunt is een gastvrije en aantrekkelijke binnenstad.
Leegstand en verwaarlozing moet worden tegengegaan.
We moeten goed omgaan met onze ruimte. We leggen alleen nieuwe bedrijventerreinen aan als dit nodig is. Eerst kijken we of we ruimte kunnen maken op bestaande bedrijventerreinen.

Wonen
Mensen willen graag in Middelburg wonen. Ook komen er nieuwe onderwijsinstellingen bij waardoor er meer studenten komen. Middelburg zal dus meer inwoners krijgen. Die moeten wel allemaal kunnen wonen dus we moeten goed kijken wat hiervoor nodig is. Waar kunnen huizen gebouwd worden en wat voor soort huizen. Hierover moeten we ook in gesprek met Veere en Vlissingen.

Schulden
Middelburg heeft veel schulden. Er moeten maatregelen genomen worden om de schulden terug te dringen. De provincie wil weten hoe de gemeente dat gaat doen. Hiervoor maken we een financieel herstelplan. Mogelijkheden om de schulden te verminderen zijn:
• Niet toepassen van inflatiecorrectie. Hierdoor wordt bezuinigd op o.a. subsidies.
• Bezuinigen op de organisatie van de gemeente. Bijvoorbeeld het niet invullen van vacatures.
• Bezuinigen op het sociale domein zoals Jeugdzorg, WMO.
• Meer inkomsten zien te krijgen door bijvoorbeeld meer huizen te bouwen.
• Belastingverhoging bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB)
Als het gaat om meer inkomsten te krijgen zijn er al een paar afspraken gemaakt:
Cleene Hooge. Er wordt op dit moment een rapport (MaGRID) opgesteld wat er mogelijk is om de grond bij Cleene Hooge te ontwikkelen. Bewoners en organisaties worden hierbij betrokken.
Trekdijk. Samen met alle betrokken wordt gekeken naar de mogelijkheden om de grond bij de Trekdijk te ontwikkelen. Iedereen heeft evenveel te zeggen. Alternatieven moeten besproken worden. Gezamenlijk wordt er dan een voorstel voor de gemeenteraad gemaakt.

Campus Zeeland
Middelburg wil een onderwijsstad worden. Dit is ook belangrijk voor de werkgelegenheid. Zo komen onderdelen van de Hogeschool Zeeland en een onderzoekslaboratorium naar Middelburg. Ook de UCR (University College Roosevelt) wil uitbreiden. Studentenhuisvesting en voorzieningen zijn dus belangrijk. Middelburg wil vooral werken vanuit het campus-model. Daarbij wonen studenten in centrale studentencomplexen vlakbij hun studie-plek. Zo komen er studentenwoningen aan de Kanaalweg.

Andere afspraken:
Julianabad Arnemuiden: Onder voorwaarden willen we geld vrijmaken om het Julianabad open te houden.
Coffeeshop: Zolang softdrugs verboden zijn komt er geen coffeeshop in Middelburg.
Zondagsrust: Er komen niet meer mogelijkheden om winkels op zondag open te laten gaan. Ook wordt er zorgvuldig gekeken naar evenementen op zondag.
Dauwendaele: Voor deze wijk is een 10-jarenplan opgesteld. Hierin krijgen aandacht:
• Nieuwbouw/opknapbeurt winkelcentrum
• Veiligheid
• Vitale revolutie
• Preventie
• Openbaar groen
Veerse Poort fase 5: Inwoners, projectontwikkelaar en gemeente gaan opnieuw met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van het laatste plan van de projectontwikkelaar.

Bovengenoemde afspraken zijn op 14 mei 2018 gemaakt door:
LPM: Piet Kraan
VVD: Wilfried Boonman
CDA: Wim Kant
SGP: Paul Moens

Versie gemaakt door Carla Doorn-Roosenburg, raadslid Lokale Partij Middelburg

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring