Centrum Middelburg

Middelburg zonder binnenstad is als een woordenboek zonder woorden! De binnenstad is de kurk waarop Middelburg drijft. Dus: beheer, behoud en versterking van onze prachtige binnenstad met zijn vele monumenten en evenementen is een absolute noodzaak waar wij allemaal baat bij hebben, bezoekers, inwoners, ondernemers enz. enz. Hoe denken wij dat te gaan doen?

Portefeuille Binnenstad
Er komt binnen het college van burgmeester en wethouders een speciale portefeuille binnenstad met versterking, behoud en beheer van de binnenstad als doel. Daarvoor komen structureel gelden beschikbaar.

Winkelwebsite
Er komt een gemeenschappelijke website waarop alle winkels in de binnenstad, indien gewenst, een plekje krijgen. De gemeente neemt hierin het initiatief.

Het Terrassenbeleid
Het terrassenbeleid wordt versoepeld. De resultaten van overleg nieuwe stijl hierover met de Horeca wordt vastgelegd in regelgeving.

BIZ-Heffing Binnenstadfonds
In plaats van de gebruikelijke ondernemersheffingen (bijv. precariorechten en reclamebelasting) komt er onderzoek naar (en overleg nieuwe stijl met de ondernemers over) een stimuleringsheffing voor alle winkels in Middelburg, budgettair neutraal . Galerieën, winkels met een charitatief doel e.d. worden uiteraard gevrijwaard van heffingen. Het is vaak al heel gezellig druk in de binnenstad gelukkig: wat een verschil met 15 jaar geleden! Maar dat kan nog beter door meer regelmatig terugkerende evenementen, festivals, beurzen, concerten e.d. te realiseren en te faciliteren. Ook daarom wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG een binnenstadfonds. Het betreft dan wel liefst regelmatig terugkerende evenementen (dus bij voorkeur geen eenmalige) welke geen of niet al te veel beslag leggen op gemeentelijke middelen. Wellicht kan er aansluiting tot stand komen met de evenementen van Middelburg 800. Het fonds wordt gebruikt voor voorfinanciering en onvermijdelijke bijdrages en wordt energiek en effectief ingezet, zeker ook voor andere vormen van versterking van de binnenstad, zoals bij monumenten ( zie onder). Het fonds wordt (mede) gevoed vanuit de stimuleringsheffing

Wonen
Het wonen boven winkels wordt actiever bevorderd, eventueel door middel van subsidies of versoepelde regelgeving. Daartoe wordt een actieplan opgesteld. Het vestigen van alternatieve winkels (zoals winkels met een charitatief doel) in leegstaande panden en/of anderszins wordt met kracht bevorderd. Het bouwen van ( duurzame en leeftijdsbestendige) appartementen in de binnenstad ( ook en juist voor senioren) wordt actief bevorderd, te beginnen bij de bouwput.

Winkeltijden
Om de winkeliers zelf in alle vrijheid te laten beslissen worden de winkeltijden vrijgelaten. Zondag- en avondopening komt de levendigheid van de binnenstad ten goede en biedt bijv. tweeverdieners ruimere mogelijkheden. De gemeente moet zich er sterk voor maken dat in de binnenstad op zaterdag een apotheker geopend is.

Fietsparkeerplaatsen
In de belangrijkste winkelstraten worden de fietsparkeerplaatsen niet weggehaald maar juist uitgebreid en worden deze beter benut, bijvoorbeeld door de fietsbeugels anders en efficiënter neer te zetten. De fiets wordt bijvoorbeeld door veel ouderen als steun gebruikt in de winkelstraten en dat willen wij hen zeker niet ontnemen.

Gratis WiFi
Wij willen gratis goede Wifi in de gehele binnenstad, dat lijkt ons geen overbodige luxe.

VVV
Graag zouden wij toch weer het VVV terug willen hebben in Middelburg en in de binnenstad. Herkenbaar, op een goede (openbare) plek. Wellicht zou het Stationsgebouw een goede plek hiervoor zijn? Maar ook als het VVV geen haalbare kaart blijkt te zijn, dan nog zal de toeristeninformatie over de volle breedte echt moeten verbeteren. Daar gaan we ons hard voor maken.

Openbare Toiletten
Het aantal openbare toiletten dient te worden uitgebreid in overleg met de wijk- en dorpstafels.

Monumenten
Er komt een actiever panden-/monumentenbeleid. Eigenaars van panden die in verval raken of dreigen te raken worden daarop door de gemeente aangesproken. Er wordt gezamenlijk een herstel-/ renovatieplan gemaakt waarbij de gemeente haar expertise op dit terrein ter beschikking stelt. De component uit de algemene uitkering voor historische bebouwing die het Rijk jaarlijks ter beschikking stelt kan hiervoor gedeeltelijk worden aangewend. Deze component wordt ook aangesproken voor het zo nodig oprichten van een Monumentenfonds ter verdere versterking van de uitvoering van het actievere monumentenbeleid. De gemeente stelt zich ook meer proactief en voortvarend op bij herstel-en hergebruikinitiatieven en stelt geen nadere eisen aan kleuren voor het interieur. Interieurs welke monumentaal zijn (of anderszins uniek) worden ook als monument geoormerkt. Over de voeding van het fonds wordt overleg nieuwe stijl gepleegd met eigenaars . Deze voeding zal voor een deel ook voor rekening van de gemeente moeten komen.

Parkeren
Er komt breed overleg nieuwe stijl met de inwoners van de binnenstad over hoe zij de toekomst van het parkeren in de binnenstad zien en willen, inclusief het bewonersparkeren (zie paragraaf Mobiliteit). De resultaten daarvan worden aan de gemeenteraad voor besluitvorming voorgelegd.

Kunst In De Openbare Ruimte
Er komen in overleg nieuwe stijl met de wijktafel meer kunst- en cultuuruitingen in de binnenstad, bijv. op de Bolwerken. Daarbij worden lokale kunstenaars, de wijktafel en bijv. de Stichting Beeldende Kunst Middelburg en/of het bestuur van de Kunst- en Cultuurroute betrokken. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil crowdfunding van kunst, zeker van kunst in de openbare ruimte bevorderen.

Culturele Ondernemers
De hoofdstad van Zeeland en dan met name de binnenstad vormt reeds decennialang het podium voor een keur aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en creativiteit. Onze culturele sector en in het bijzonder onze culturele ondernemers zoals de galerieën dragen in grote mate bij aan de versterking van de Middelburgse economie en zijn van groot belang voor de kwaliteit en de sociale samenhang van onze samenleving. We willen onze culturele ondernemers helpen en hen daarom zoveel mogelijk ontzien bij de lokale heffingen. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil verder, zodra daarvoor ruimte is, ook de budgetten voor kunst en cultuur handhaven en dan ook de kortingen op de subsidies verzachten of geheel of gedeeltelijk terugdraaien.

Onderhoud
De al jaren slechte bestrating her en der in de binnenstad (bijv. op de Zuidsingel en in de Korte Noordstraat) willen we adequaat gaan aanpakken.

Molenwaterpark
Wij als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG willen hier toch de vereniging Molenwater bedanken voor alle gedane moeite en geleverde inspanningen. Wij betreuren het daarom ten diepste dat het burgerinitiatief hier door middel van overheidsparticipatie niet is gelukt. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vindt dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de gemeente ligt. Daar is nu helaas weinig meer aan te doen. Wij ondersteunen daarom nu het plan van Bosch en Slabbers. Het te realiseren Molenwaterpark dient wel ten dienste te staan van geheel Middelburg en is en blijft wat ons betreft dus in zijn geheel openbaar toegankelijk. Wij zullen de ontwikkelingen daar nauwgezet volgen.

Kusttram
Onderzoek samen met andere overheden, en ondernemers de mogelijkheid van een kusttram die dan uiteraard ook Middelburg aandoet. Duur? Zeker. Onmogelijk? Zeker niet. Het kan in België immers ook?

Verrommeling Bestrijden
Een schone stad is goud waard. Middelburg kan zich niet veroorloven om in een stad met vuil en veel onkruid te wonen. Dit geldt niet alleen voor de Binnenstad maar ook voor de wijken en dorpen. Op het maken van troep, rotzooi en vervuiling in de openbare ruimte moet stevig bekeurd kunnen worden. Het opruimen ervan moet verhaald kunnen worden op de veroorzaker. Extra controle is daarbij noodzakelijk. Hierdoor kunnen we toeristen ontvangen zonder schaamrood op de kaken en zal het winkelen, wonen en leven verbeteren. Belangrijk voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is daarbij:

Meer handhaving op het gebied van verkeer, groen en het cafébezoek.
Meer handhaving (fte’s) en verruiming van de werkuren
Meer financiële middelen voor groen , schoonmaak (ook en juist op zondag!) en veiligheid.
Bovenstaande verbinden aan een portefeuille Binnenstad
De ondernemers hierin betrekken.

Bolwerken
De Bolwerken van Middelburg zijn van hoge historische waarde, en vormen een aanzienlijk deel van de groene longen van Middelburg, en al helemaal van de Binnenstad. Het betreft hier immers het grootste stadpark van Nederland. Dat we dus heel erg zuinig op de Bolwerken moeten zijn, nu en in de toekomst , staat voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG als een paal boven water. Goed onderhouden dus. Bovendien lenen de Bolwerken zich uitstekend voor kunst. Uitbesteding van de werkzaamheden van het onderhoud van de Bolwerken dient te geschieden op basis van kwaliteit en niet op basis van de laagste prijs. Inwoners moeten hier in kunnen meedenken en participeren zodat we als Middelburgers trots kunnen blijven op onze Bolwerken.

Woont u zelf in het centrum en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor het centrum is Piet Kraan.

Piet Kraan

Fractievoorzitter LPM