Zoek
Sluit dit zoekvak.

Standpunten:

Wonen en woonomgeving

De gemeente beoogt een woningbestand in kwalitatief goede staat evenals een evenwichtige diversiteit in aanbod aansluitend op de woonbehoefte. De gemeente heeft hierin een regiefunctie.
Aanvullend dient er sprake te zijn van een goed woonklimaat met voldoende basisvoorzieningen en een duurzaam gebruik van beschikbare publieke ruimte.
Betrokkenheid van inwoners is van wezenlijk belang voor een “gezonde” gemeente, de inwoners zijn immers de ervaringsdeskundigen bij uitstek en kennen hun wijk als geen ander!
Er moet aandacht zijn voor verschillende groepen die woonruimte in Middelburg zoeken, zoals ouderen, jongeren en studenten. Arbeidsmigranten moet een passende oplossing worden geboden.

Achterstallig onderhoud dient adequaat te worden aangepakt. De gemeente moet corporaties, ontwikkelaars en particuliere verhuurders hierop actief aanspreken en ook dat ook blijven doen. Wij willen dat, bij de keus tussen renovatie of sloop, de mening van de huurders c.q. de huurdersvereniging een doorslaggevende rol speelt. Overleg nieuwe stijl dus!

Gemeentelijke groei en de vergrijzing leidt tot ongelijk aanbod en een tekort aan wooneenheden in alle categorieën. Kwaliteitsverbetering, aanpassing en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad heeft bij ons dan ook meer prioriteit. Ook nieuwbouw zal nog hard nodig zijn. Daarbij streven naar 30% sociale huurwoningen.

De betaalbaarheid van woningen is van groot belang. Door het landelijk overheidsbeleid komen steeds meer huurders financieel in de knel. Met gemiddelde huurverhogingen, en ook voor de komende jaren, zal een deel van de huurders na aftrek van woonlasten op of beneden de armoedegrens uitkomen. Een onaanvaardbare situatie vinden wij!

Wat kunnen wij als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG daaraan doen?

We moeten ervoor zorgen dat voldoende goedkope woningen beschikbaar zijn. De verhouding tussen goedkope, betaalbare en dure huurwoningen moet in balans zijn met de inkomensgroepen en tot uiting komen in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. De afspraken voor de aankomende periode tot 2026 zijn ambitieus.


Van groot belang is ook dat de gemeente stringent controleert op het nakomen van de gemaakte afspraken.

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring