Standpunten:

Wonen en woonomgeving

De gemeente beoogt een woningbestand in kwalitatief goede staat evenals een evenwichtige diversiteit in aanbod aansluitend op de woonbehoefte. De gemeente heeft hierin een regiefunctie.

Aanvullend dient er sprake te zijn van een goed woonklimaat met voldoende basisvoorzieningen en een duurzaam gebruik van beschikbare publieke ruimte.

Betrokkenheid van inwoners is van wezenlijk belang voor een “gezonde” gemeente, de inwoners zijn immers de ervaringsdeskundigen bij uitstek en kennen hun wijk als geen ander!

Er moet aandacht zijn voor verschillende groepen die woonruimte in Middelburg zoeken, zoals ouderen, jongeren en studenten.

Achterstallig onderhoud dient adequaat te worden aangepakt. De gemeente moet corporaties, ontwikkelaars en particuliere verhuurders hierop actief aanspreken en dat ook blijven doen. Wij willen dat, bij de keus tussen renovatie of sloop, de mening van de huurders c.q. de huurdersvereniging een doorslaggevende rol speelt. Overleg nieuwe stijl dus!

Gemeentelijke groei is niet zaligmakend en leidt uiteindelijk tot overtolligheid en leegstand, zodra de aangekondigde jaren van krimp voor onze deur staan. Kwaliteitsverbetering en aanpassing van de bestaande woningvoorraad heeft bij ons dan ook meer prioriteit dan nieuwbouw.

De betaalbaarheid van woningen is van groot belang. Door het landelijk overheidsbeleid komen steeds meer huurders financieel in de knel. Met gemiddelde huurverhogingen van rond de 5% nu, en ook voor de komende jaren, zal binnenkort ruim 30% van de huurders na aftrek van woonlasten op of beneden de armoedegrens uit komen. Een onaanvaardbare situatie vinden wij!

Wat kunnen wij als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG daaraan doen?

We moeten ervoor zorgen dat voldoende goedkope woningen beschikbaar zijn. De verhouding tussen goedkope, betaalbare en dure huurwoningen moet in balans zijn met de inkomensgroepen en tot uiting komen in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.

Van groot belang is ook dat de gemeente stringent controleert op het nakomen van gemaakte afspraken.