standpunten:

Wonen en woonomgeving

De gemeente beoogt een woningbestand in kwalitatief goede staat evenals een evenwichtige diversiteit in aanbod aansluitend op de woonbehoefte. De gemeente heeft hierin een regiefunctie.

Aanvullend dient er sprake te zijn van een goed woonklimaat met voldoende basisvoorzieningen en een duurzaam gebruik van beschikbare publieke ruimte.

Betrokkenheid van inwoners is van wezenlijk belang voor een “gezonde” gemeente, de inwoners zijn immers de ervaringsdeskundigen bij uitstek en kennen hun wijk als geen ander!

Er moet aandacht zijn voor verschillende groepen die woonruimte in Middelburg zoeken, zoals ouderen, jongeren en studenten.

Achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud dient adequaat te worden aangepakt. De gemeente moet corporaties, ontwikkelaars en particuliere verhuurders hierop actief aanspreken en dat ook blijven doen. Wij willen dat, bij de keus tussen renovatie of sloop, de mening van de huurders c.q. de huurdersvereniging een doorslaggevende rol speelt. Overleg nieuwe stijl dus!

Bestaande woningvoorraad

Gemeentelijke groei is niet zaligmakend en leidt uiteindelijk tot overtolligheid en leegstand, zodra de aangekondigde jaren van krimp voor onze deur staan. Kwaliteitsverbetering en aanpassing van de bestaande woningvoorraad heeft bij ons dan ook meer prioriteit dan nieuwbouw.

De betaalbaarheid van woningen

De betaalbaarheid van woningen is van groot belang. Door het landelijk overheidsbeleid komen steeds meer huurders financieel in de knel. Met gemiddelde huurverhogingen van rond de 5% nu, en ook voor de komende jaren, zal binnenkort ruim 30% van de huurders na aftrek van woonlasten op of beneden de armoedegrens uit komen. Een onaanvaardbare situatie vinden wij!

Wat kunnen wij als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG daaraan doen?

We moeten ervoor zorgen dat voldoende goedkope woningen beschikbaar zijn. De verhouding tussen goedkope, betaalbare en dure huurwoningen moet in balans zijn met de inkomensgroepen en tot uiting komen in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.

Van groot belang is ook dat de gemeente stringent controleert op het nakomen van gemaakte afspraken.

Energiezuinig

Juist de huurders met de laagste inkomens wonen in de slechtst geïsoleerde huurwoningen en worden meer en meer geconfronteerd met toenemende energiekosten. Ons beleid is dat deze woningen in ieder geval voor het jaar 2022 energiezuinig worden gemaakt, waarbij de daarbij behorende huurverhoging zich tot een minimum beperkt.

Grondprijzen

Voor de goedkope huizensector streven wij realistische grondprijzen na. In deze categorie mag de verkoopprijs van gemeentelijke grond dus zeker niet te hoog zijn.

Leegstand

Leegstand in kantoren en boven winkelpanden kan worden aangewend om de tekorten aan goedkope huurwoningen in te lopen. Waar nodig kan de bestemming van langdurig leegstaande kantoren gewijzigd worden in een woonbestemming.

Nota hoogbouw

Wij zijn voorstanders van het opstellen van een Nota Hoogbouw. Daarin wordt bijv. aangegeven wat er onder hoogbouw en middelhoogbouw dient te worden verstaan. Ook dient daarin de specifieke hoogbouwproblematiek (bijv. parkeren bij hoogbouw en meervoudig grondgebruik) te worden belicht.

Een voorbeeld is de hoogbouw tegenover de Singel aan het begin van de Noordweg (nota bene direct grenzend aan beschermd stadsgezicht van de Noordweg).

Hoogbouw aan het Kanaal nabij de Oostperkweg, vergelijkbaar met de appartementengebouwen in het Maïsbaaigebied, is wat ons betreft bespreekbaar mits het dijkprofiel en jaagpad annex grasweide, dus zeg maar de groene long aldaar, ongemoeid worden gelaten.

Aan de voorgenomen hoogbouw in het stationsgebied west dient paal en perk te worden gesteld.

Aan de nota hoogbouw ligt vanzelfsprekend ten grondslag dat het aanzien van het kenmerkende Middelburgse stadssilhouet wordt bewaakt en gekoesterd.

Senioren- jongeren en studentenhuisvesting

Voldoende betaalbare seniorenwoningen en het vergroten van de kansen in de huursector voor jongeren die zelfstandig willen wonen, hebben meer dan onze speciale aandacht. Wij willen daarover bindende afspraken maken met wooncorporaties en projectontwikkelaars en belanghebbenden. Vaak gewenst door veel senioren: geschikte behuizing in de binnenstad. Laten we daarom eens beginnen met op de bouwput betaalbare appartementen te realiseren, zowel voor senioren als voor jongeren.

Studentenhuisvesting is essentieel. De ontwikkeling van studentenhuisvesting aan de Kanaalweg vinden wij zoals gezegd een goede ontwikkeling. Maar dan zeker niet te vol en niet te hoog!

Starterslening

Het verkleinen van de stap naar de koopwoningmarkt, met onder meer het instrument van de starterslening, moet gehandhaafd blijven.

Het is voor jongeren bijzonder lastig om een huis te kopen. De hoge huren in Middelburg (of het gebrek aan lage huren) maken dat het sparen van een dergelijk bedrag, zeker gezien de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, geen sinecure is. Gezien ook koopwoningen in Middelburg niet goedkoop zijn, dient de starterslening dit te compenseren.

Vernieuwende woonvormen

Bij nieuwbouwprojecten en renovatie vragen wij aandacht voor vernieuwende woonvormen zoals levensloopbestendige woningen, mantelzorgwoningen, tiny houses en gemeenschappelijke woonconcepten.

Verpaupering en verloedering

Verpaupering en verloedering van wijken en buurten moet ten allen tijde voorkomen worden. Aan de basis van iedere wijk ligt dan ook een goede differentiatie en behoorlijke spreiding ten grondslag van de verschillende woon-en prijscategorieën. Daarvoor moet per wijk een concreet voorstel worden gemaakt.

Start typing and press Enter to search