standpunten:

Vrije tijd en imago

SPORT

Helaas verkeren veel van onze sportverenigingen in zwaar weer door de nu al jarenlang voortdurende economische crisis.

Veel verenigingen maken zich zorgen over het dalend aantal leden, opzeggingen en wanbetaling. Ook kantineopbrengsten en sponsorgelden lopen terug. Het aantal leden en vrijwilligers daalt navenant.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil met het overleg nieuwe stijl naar verenigingen om te kijken of en hoe daar verandering in kan worden gebracht.

KUNST EN CULTUUR

De hoofdstad van Zeeland biedt reeds decennialang een podium voor activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en creativiteit. En dat zijn vooral alle amateurs en mensen met een hobby.

Onze culturele sector is van groot belang voor de kwaliteit, de aantrekkingskracht en de sociale cohesie van onze samenleving. Bovendien draagt zij in grote mate bij aan de versterking van de Middelburgse economie.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil dan ook de budgetten voor kunst en cultuur onverkort handhaven en wil nog meer.

Aansprekende evenementen

Aansprekende evenementen zoals het Middelburg-Volkóren-Festival en het City-of-Dance-Festival dienen ook verzekerd te zijn van een blijvende plaats binnen het Middelburgse cultuuraanbod. Daar willen wij aan gaan werken.

Afstemming programmering

Middelburg heeft zoveel en zo’n divers aanbod van cultuur dat wij graag overleg nieuwe stijl met de sector willen om eens te onderzoeken of wederzijdse afstemming bij de diverse programmeringen tot de mogelijkheden behoort, e.e.a. om te komen tot een afgerond en compleet aanbod.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG denkt dan bijvoorbeeld aan de Schouwburg, de Concertzaal, het Minitheater, de Kloveniersdoelen, de Oostkerk enz. enz.

Amateurkunst

Bij cultuurbeoefening denken wij niet alleen aan professionele kunsten, maar zeer zeker ook aan Amateurkunstbeoefening en Kunsteducatie. Mede gezien het belang van deze instellingen voor onze jeugd blijft de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG voorstander van een goede gemeentelijke subsidierelatie. Iedere vorm van amateurkunst moet de gelegenheid krijgen zich te profileren en te etaleren.

Cultureel ondernemerschap

We willen onze culturele ondernemers zoals de galerie- en atelierhouders alsook de Stichting Kunst- en Cultuurroute ondersteunen en hen daarom zoveel mogelijk ontzien bij de lokale heffingen.

De Oostkerk

Wij willen dat de OOSTKERK, als vitaal cultureel onderdeel van het rijtje Schouwburg, Concertzaal, Kloveniersdoelen, Minitheater enz. volledig wordt betrokken bij het culturele Middelburgse aanbod, het liefst met afgestemde programmering.

De schouwburg

De Schouwburg blijft ter versterking van de binnenstad gevestigd aan het Molenwater en wordt nu gerenoveerd. U mag van ons verwachten dat wij het bouwproces en de financiële risico’s nauwlettend volgen en zo nodig bespreekbaar maken.

De vleeshal

De Vleeshal blijft ondanks de bezuinigingen het Middelburgse boegbeeld annex podium voor regionale, nationale en internationale kunstenaars, ongeacht welke samenwerkingsvorm met de Zeeuwse beeldende kunstorganisaties zich ook aandient. Samenwerking juichen wij overigens toe maar alleen als dit de positie van de Vleeshal versterkt.

Stichting Beeldende Kunst Middelburg, die namens de gemeente de Vleeshal exploiteert, moet onderzoeken op welke wijze er nog meer inhoud geven kan worden aan publieksparticipatie, verdienmogelijkheden zijn in te zetten, and last but not least: hoe plaatselijke en/of regionale kunstenaars zijn te betrekken in de programmering.

De Zeeuwse concertzaal

De Zeeuwse Concertzaal kent een lange traditie en biedt mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers een breed aanbod aan muzikale prestaties zowel op klassiek als experimenteel gebied. De unieke accommodatie wordt met recht door binnen- en buitenlandse musici geprezen omwille van haar unieke akoestiek. Ook de productie van concertregistraties ter plaatse staan in hoog aanzien.

De Concertzaal weet ook met haar aanbod de jeugd te enthousiasmeren voor de meer serieuze muziek en vervolgens aan zich te binden. Handen dus voorgoed af van onze Concertzaal! Daar mag tenslotte voor wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft wel wat meer geld naartoe.

Denksport

Wij bepleiten het stimuleren van denksporten en denksportevenementen, bijv. door actief te participeren in een op te richten denksportcentrum en het faciliteren van grootschalige denksportevenementen. Graag overleg nieuwe stijl!

Façade

De gemeente subsidieert tot op heden steeds minder, we moeten hier en daar (maar niet overal!) misschien ook wel anders gaan denken. Façade 2012 en 2017 waren schitterende voorbeelden hoe het anders kan: in opdracht van gemeente Middelburg zag CBK Zeeland door middel van sponsorwerving kans onze bijdrage te verveelvoudigen!

Wij als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG willen ons hard maken om het succes van Façade iedere vier jaar te herhalen.

Jeugdcultuurfonds

De gemeente Middelburg gaf in 2010 het startsein voor deelname aan het Jeugdcultuurfonds Zeeland. Inmiddels is het fonds een groot succes. Wij achten het van groot belang dat kinderen uit arme gezinnen de kans krijgen hun creativiteit en talenten actief te ontplooien. Dit kan zijn op het gebied van dramatische en/of beeldende vorming, muziekbeoefening enz. Cultuurbeoefening vergroot de sociale vaardigheden van het kind en daarmee de kansen in de maatschappij.

Kinderen uit arme gezinnen mogen niet achter blijven bij kinderen van meer draagkrachtige ouders. Financiële belemmeringen moeten daarom worden weggenomen, zodat laagdrempeligheid deelname garandeert.

Jeugdsportfonds

Wij achten het van groot belang dat kinderen uit arme gezinnen de kans krijgen zich op het gebied van sport actief te ontplooien. Sportbeoefening vergroot de sociale vaardigheden van het kind en daarmee de kansen in de maatschappij. Kinderen uit arme gezinnen mogen niet achter blijven bij kinderen van meer draagkrachtige ouders vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG.

Financiële belemmeringen moeten daarom zo veel mogelijk worden weggenomen, zodat laagdrempeligheid deelname garandeert.

Kunst en cultuur

Zoals indertijd een beroemd dirigent het ongeveer zei toen zijn (beroemde) orkest met veel te zware bezuinigingen werd geconfronteerd: “You abandon the arts at your peril”.

Zo is het maar net. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is dan ook niet van plan om kunst en cultuur aan hun lot over te laten.

Kunst in de openbare ruimte

Er komen in overleg met wijk- /dorpstafels en inwoners meer kunst- en cultuuruitingen in de binnenstad, bijv. op de Bolwerken. Daarbij worden lokale kunstenaars en bijv. de Stichting Beeldende Kunst Middelburg en/of de Stichting Kunst- en Cultuurroute betrokken. Hierbij kan ook crowdfunding als instrument worden ingezet. Herplaatsing van nu opgeslagen kunstwerken (bv Molen/Couzijn en windmobiel Plein ’40) is voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG hierbij ook nadrukkelijk aan de orde.

Kunstijsbaan

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil graag een haalbaarheidsonderzoek naar een permanente kunstijsbaan op Walcheren. Wij denken dat daar genoeg belangstelling voor zal zijn.

Muziekpodium Zeeland

MUZIEKPODIUM ZEELAND krijgt wat ons betreft weer een vaste plaats in Middelburg. Wij zien uit naar constructief overleg nieuwe stijl daarover.

Muzikale aanbod

Het muzikale aanbod in onze gemeente is van bijzonder hoogstaande kwaliteit en navenant breed: er is voor elk wat wils en daar zijn wij bijzonder trots op. Popmuziek vormt daarop in zekere zin een uitzondering. Weliswaar biedt Poppodium De Spot beginnende en getalenteerde bands de ruimte te excelleren, popmuziek is daarentegen nog steeds geen structureel onderdeel in het gemeentelijk cultuurbeleid.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil dat en wil ook popmuzikanten actief bij de uitvoering daarvan betrekken. Dus: snel overleg nieuwe stijl van de gemeente met alle betrokkenen. Daarbij mogen de wensen van de muziekkorpsen niet worden vergeten! Wij zouden bv graag weer een jaarlijkse taptoe zien op de Markt.

Ondernemers en bedrijven

Ondernemers en bedrijven hebben bewezen mogelijkheden te zien het aanbod van cultuur in de gemeente te stimuleren en te versterken. Daarom dragen wij activiteiten zoals de Middelburgse Stadsfeesten, De-Nacht-Van-De-Nacht en het vervolg op Middelburg 800 een warm hart toe!

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG heeft er dus wel iets voor over om deze activiteiten in een of andere vorm voort te zetten.

Openluchttheater

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zou graag zien dat er weer een (centraal) openluchttheater kwam in onze stad. We vinden dat de gemeente de mogelijkheden daartoe, in overleg nieuwe stijl met de sector (waaronder natuurlijk ook het Zeeland Nazomerfestival) moet gaan onderzoeken, met inbegrip van de locatie.

Overleg

Voor een nieuwe BKR regeling hebben ook wij helaas geen geld. Maar kunst en cultuur, cultuurbeleid en het kunst- en cultuurklimaat in Middelburg gaan ons toch wel heel erg aan het hart en zijn wel heel belangrijk. Iedereen uit de kunst en cultuur, of het nu kunstenaars, galeriehouders, musici, vertegenwoordigers van culturele instanties, ach, wie het ook is, iedereen moet weten dat ze bij ons echt welkom zijn om te praten over problemen, of over wat dan ook. En als we iets met raad en daad kunnen doen dan zullen we dat doen.

Overleg nieuwe stijl dus! Daarnaast willen wij ook in overleg over hoe en in hoeverre de reeds doorgevoerde bezuinigingen kunnen worden verzacht en/of geheel of gedeeltelijk kunnen worden teruggedraaid, loop deze raadsperiode.

Rolstoelsporten

Wij zijn voor het stimuleren van rolstoelsporten. Hoe, dat willen we in overleg nieuwe stijl met rolstoelsporters bereiken. Dit is van groot belang voor de doelgroep. Zij mogen niet worden vergeten, evenals de ouderen in de gemeente Middelburg.

Sport accommodaties

Naast het stimuleren van een goed vrijwilligersbeleid en het deugdelijk plegen van onderhoud aan sportaccommodaties wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG, om de overlevingskansen van de verenigingen te vergroten, tevens de accommodatiehuur bevriezen tot zich weer betere tijden aandienen.

Dat betekent ook dat bezuinigingen de komende vier jaar geheel of gedeeltelijk moeten worden teruggedraaid. De balans tussen wat verenigingen zelf moeten doen en waarin de gemeente bijdraagt, moet weer hersteld worden. Wij willen daarover op korte termijn overleg nieuwe stijl met alle betrokken verenigingen.

Sport voor ouderen

Bewegingssport door ouderen wordt meer gestimuleerd, bijv. door ouderen effectiever te benaderen en initiatieven in deze richting meer te stimuleren.

Start typing and press Enter to search