standpunten:

Ouderen en ouderenbeleid

Nu de vergrijzing mede door het vertrek van jongeren uit onze provincie zich in haar volle omvang begint af te tekenen vinden wij het de hoogste tijd de verdeling van middelen in heroverweging te nemen.

Het is ook de hoogste tijd het ouderenbeleid samen met ouderen te ontwikkelen en niet zoals nu vaak gebeurt, over hun hoofd heen.

Daarover willen wij graag in overleg met alle betrokken belangen- en ouderenorganisaties.

En dat is wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft overleg nieuwe stijl waaruit concrete maatregelen zullen voortvloeien.

Bewegen en vitaliteit

De welzijns- en sportaccommodaties worden, in overleg, meer ter beschikking gesteld van ouderen die daar hun sport willen uitoefenen (bijv. biljarten). Het reserveren van accommodaties moet minder bureaucratisch worden en op meer locaties kunnen. Waar nodig komt de activiteitenbegeleiding terug.

Goede dienstverlening

Goede en juiste dienstverlening, ook en juist, richting ouderen is niet alleen noodzakelijk vanuit het Stadskantoor, maar ook vanuit andere dienstverlenende sectoren en aan de overheid gerelateerde instanties. Ondanks onze beperkte invloed hierin willen wij verantwoording nemen door ons hard te maken voor een verbeterslag.
Ter illustratie een drietal voorbeelden:

• PAPIER BLIJFT NODIG
Veel dienstverlening wordt pas toegankelijk als daarom digitaal gevraagd wordt. Als we willen, en dat willen we, dat IEDEREEN gebruik kan maken van de voorzieningen waar men recht op heeft, dan moet de papieren stroom (aanvragen, wijzigingen, meldingen van klachten, enz.) blijven bestaan. Zeker voor de grootste groep ouderen blijft dat noodzakelijk.
We vinden dat ervaring en inzicht nog steeds belangrijker zijn dan gebruiksgemak (digitalisering).

• NS-STATION MIDDELBURG
Wij, en velen met ons, maken ons ernstig zorgen over de toenemende verpaupering en afnemende dienstverlening van het NS-station. Pak dit nu eindelijk eens behoorlijk op, vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG. Om onder meer visueel gehandicapten, ouderen en toeristen de helpende hand te kunnen bieden willen wij verder aandringen op een Servicebalie in de Stationsrestauratie, ingericht voor reisinformatie en kaartverkoop. Wellicht dat hier vrijwilligers een rol kunnen spelen. De toezeggingen van ProRail en NS moeten we scherp in de gaten houden.

• PINAUTOMATEN
Pinautomaten verdwijnen steeds meer uit beeld, met name in de wijken en de kleine kernen. Het tij moet worden gekeerd: ook banken dienen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het kan niet zo zijn dat kwetsbare groepen in de samenleving, die eerst min of meer gedwongen werden hun geldzaken per automaat af te handelen, nu de dupe worden van dergelijke maatregelen. Banken dienen actief te worden benaderd om gebruikersvriendelijke oplossingen aan te dragen.

Huisvestingsproblematiek

Door diverse oorzaken is er nog steeds een huisvestingsproblematiek. In de woonservicezones is wel extra capaciteit gerealiseerd, maar in de reguliere woningvoorraad is nog steeds onvoldoende betaalbare woonruimte voor ouderen beschikbaar. Dat geldt overigens ook voor woonruimte voor jongeren. Er moet blijvend met de woningcorporaties en particuliere verhuurders worden overlegd om deze situatie te verbeteren. Wij bepleiten meer seniorenappartementen, het liefst in de binnenstad. Een andere kans is om leegstaande kantoorruimte geschikt te maken voor bewoning door ouderen of juist jongeren. Het liefst in een mix om daarmee zodoende eenzaamheid te voorkomen.

Maatregelen rijk

Alle maatregelen welke het Rijk op het bordje van de gemeente legt en die de ouderen in negatieve zin raken, zullen wij proberen op gemeentelijk niveau ongedaan te maken. Daar hebben we geld voor over. Het betreft dan wel maatwerk. Dus ook overleg nieuwe stijl met betrokkenen.

Ouderenzorg

Deze dient in ieder geval na de overheveling van rijkstaken intact te blijven. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zal zich, in samenwerking met de ouderenbonden, er verder sterk voor maken dat het gemeentelijk seniorenbeleid kwalitatief beter wordt en dat de voorzieningen voor ouderen verbeteren en zo goedkoop mogelijk blijven.
De doelstelling was, is en blijft wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, dat iedereen, met name ouderen en gehandicapten, zich goed in en rond het huis kan bewegen.
De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voor een actieve benadering van ouderen om (dreigende) eenzaamheid te voorkomen.

Wij denken dat 1 ons welzijn 1 kilo zorg kan besparen.

Seniorenraad

Wij willen een seniorenraad die echt iets te vertellen heeft en waar de politiek echt naar moet en wil luisteren. Daarover overleg nieuwe stijl met alle betrokkenen.

 

Welzijnsaccommodaties woonserviceszones

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vindt dat welzijnsaccommodaties voor de woonservicezones moeten worden behouden. Deze moeten als sociaal café en ontmoetingsruimte voor ouderen behouden blijven. In de binnenstad wordt een dergelijke accommodatie node gemist. Dat zou moeten worden opgelost. Overigens moeten de accommodaties dan wel geschikt zijn daarvoor. En niet te koud zijn zoals het Atrium in Hof ter Veste. Door ze een bredere functie te geven kunnen we dat financieren met de middelen die we daarvoor van het rijk ontvangen. Ook kunnen deze accommodaties perfect dienen voor het organiseren van de toegang tot zorg, ondersteuning en jeugdhulp op wijkniveau

Start typing and press Enter to search