standpunten:

Mobiliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Mobiliteit, verkeersveiligheid, onderhoud van wegen en straten en bereikbaarheid zijn belangrijk! Daar gaan we echt voor. En ja natuurlijk, voorgenomen verkeersmaatregelen van enige omvang worden per definitie eerst voorgelegd aan de wijkverkeerswerkgroepen en de wijk- /dorpsteams. Zo hoort dat.

Distributiecentrum

Een autoluwe binnenstad vraagt om het terugdringen van vracht- en bedienend verkeer. Wij zijn voorstander van een distributiecentrum aan de periferie van de binnenstad, bijv. nabij het Aquaduct. Dit distributiecentrum wordt bij voorkeur als sociale onderneming gerund en is liefst energieneutraal. De inzet van elektrisch vervoer is dan een voorwaarde.

Drempelvrije wandelroutes

De vergrijzende bevolking van Middelburg vraagt om nog betere toegankelijkheid voor rollator- en rolstoelgebruikers, waar mogelijk met behulp van bewegwijzerde routes. Daarover willen we overleg nieuwe stijl met ouderenbonden, en andere betrokkenen zoals bijv. het Gasthuis, Ter Veste ,enz.

Elektrisch heeft de toekomst

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil beleid maken op de kwantiteit, kwaliteit en locatie van oplaadpunten voor elektrisch vervoer. En wel zo dat dit beleid toekomstbestendig is en gedragen wordt door de inwoners.

Fietsparkeren

Wij bepleiten veilige en duidelijke fiets- en wandelroutes van en naar de binnenstad, het kernwinkelgebied en de winkelcentra in de diverse wijken en kernen. Wij willen handhaving van de verkeersregels, ook voor fietsers. Daarnaast wordt overlast van geparkeerde fietsen aangepakt, onder andere door uitbreiding ( en niet door inkrimping zoals de gemeente nu wil) van de bestaande hoeveelheid fietsbeugels/ fietsparkeerplaatsen in de belangrijkste winkelstraten en door handhaving. Veel ouderen gebruiken bovendien hun fiets als steun bij het winkelen en die mogelijkheid willen wij in ieder geval hen zeker niet ontnemen.

Meer parkeren onder maaiveld

Bij nieuwbouwplannen wordt zoveel mogelijk gekozen voor ondergronds parkeren.

Stationsbrug

Wij vinden dat de gemeente met de provincie in overleg moet treden over de vervanging van de Stationsbrug door een bredere brug op termijn, gelijk of identiek aan de Schroebrug, zodat ook het autoverkeer bij een openstaande brug door kan rijden over de andere brug. Van de onmogelijke linksaffer bij de Schroebrug zijn we dan ook af.

Daarbij mag overigens de kaaienroute geen sluiproute worden. Autoverkeer wat dan over de ( nieuwe) Stationsbrug richting stad gaat moet dan gelijk linksaf.
Verkeersoverlast, bijv. op de Blauwedijk, moet en kan worden voorkomen. Dat kan bijv. door het Kanaal tussen de twee bruggenhoofden fors te versmallen en de weg daarheen te verleggen.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG beseft dat dit alles veel, heel veel geld kost en dat dit niet van de ene op de andere dag geregeld is. Maar we willen het wel want het is goed voor Middelburg en hier moeten we met Provincie en Rijk maar eens over de brug komen! En laten wij als gemeente daar dan alvast maar voor gaan sparen.

Stratenonderhoud

Wij willen beter (en goed afgestemd) onderhoud aan straten, trottoirs en wegen. De bezuinigingen daarop zullen echt moeten worden afgebouwd. Het onnodig lang en dubbel opbreken van straten is uit den boze. Het mag bovendien zeker niet dienen om verkeersstromen een andere route te laten nemen en daardoor gewenning te creëren. Over gepland groot stratenonderhoud wordt met inwoners en zeker ook met ondernemers overleg gepleegd. Geef ondernemers in overleg nieuwe stijl een adequate compensatie voor onderhoud dat ondernemers hindert. En maak daar zo nodig een vaste regeling voor.

Vergunningparkeren binnenstad

Een autoluwe binnenstad vraagt om het terugdringen van auto-en vrachtverkeer evenals het terugdringen van parkeren op het straat). Maar we zijn onze inwoners van de binnenstad hier ook wel iets verplicht. Er komt daarom, als het aan de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ligt, een intern onderzoek om te bezien of er in de binnenstad wellicht gekomen kan worden tot een alternatieve mogelijkheid (dus naast de bestaande) van exclusief vergunningparkeren voor inwoners van de binnenstad en voor de in de binnenstad gevestigde bedrijven.

Dat zou, ter verduidelijking, dus garantie van een parkeerplaats op straat en/of in de parkeerkelders kunnen inhouden (als mogelijkheid dus naast de nu al bestaande faciliteiten voor de binnenstad). Over de resultaten van dit onderzoek en de eventueel daaruit voortvloeiende maatregelen wordt overleg nieuwe stijl gevoerd met inwoners van de binnenstad en de in de binnenstad gevestigde bedrijven. Een van de uitkomsten zou dan wel kunnen zijn dat er meer parkeergelegenheid in of zeer dicht bij de binnenstad moet komen. Ook daarover moeten we dan wel overleg nieuwe stijl plegen inclusief de financiële haalbaarheid. Maar we willen wel die kant op.

Verkeersgedrag

Veel inwoners ergeren zich nog al eens aan het gedrag van verkeersdeelnemers. Automobilisten, fietsers, voetgangers enz. Naast dat we niet toegestaan gedrag strenger willenaanpakken, doen we een beroep op iedereen om zich aan de regels te houden of anderen daarop aan te spreken. Initiatieven van wijk- en dorpstafels hierin steunen wij daarom.

Wij roepen u als inwoner op om hierin oplossingsgericht met ons mee te denken en ons te laten weten hoe u dat ziet.

Verkeerssnelheid

Het onnodig uitdelen van bekeuringen op snelheid op de gebiedsontsluitingswegen heeft niet onze sympathie. Verkeersstromen moeten voorts vlot verlopen. Verkeerssnelheden en de daarop aangepaste inrichting van straten en wegen moet altijd onderwerp van besluitvorming zijn in de wijk- en dorpsteams. Wegen moeten meer zo ingericht worden dat de maximumsnelheid ook de meest voor de handliggende en/of meest comfortabele is.

Vierde kanaalkruising

We houden bovendien de op termijn onontkoombare verlenging van de rondweg en een vierde kanaalkruising ter hoogte van de Stromenweg in het vizier. Dat moet want de verkeersdruk op de Schroeweg zal de komende jaren alleen maar weer toenemen.

Watertaxi’s

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil toch weer serieus de mogelijkheid onderzoeken, samen met ondernemers, van de inzet van watertaxi’s of pendelboten (eventueel in combinatie met de kusttram zie hoofdstuk 5. Versterking van de Historisch Binnenstad).Het gebruik van het Kanaal en onze binnenwateren is een effectieve en attractieve keuze om de binnenstad toegankelijk te maken. Hierbij sluiten wij aan op ideeën die ontwikkeld zijn door een aantal ondernemers.

Start typing and press Enter to search