standpunten:

Maatschappelijke participatie, werk en inkomen

Links, rechts of lokaal: een maatschappij die de rijken alleen maar rijker maakt en de armen armer is een broedplaats voor extremisme. Dat wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG echt niet.   Aan de andere kant hebben wij de persoonlijke vrijheid van het individu, de vrijheid om te doen wat je graag wil , de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om te ondernemen enz. enz. hoog in het vaandel.   Verdragen die twee elkaar? Nou, bij de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is dat echt geen probleem. Dat kan best. Iedereen doet dus mee, ook op het gebied van werk en inkomen. Maar nog steeds staan veel mensen aan de kant die een belangrijke rol kunnen vervullen op de arbeidsmarkt. Daar wordt veel aan gedaan, dat erkennen wij volmondig. Er zijn echter mogelijkheden om dat op andere wijze invulling te geven. Bijvoorbeeld door sociaal ondernemen.   Volgens onderzoek van o.a. CBS is gebleken dat Middelburg relatief veel huishoudens heeft met een laag inkomen, ten minste 9%. Armoede ligt dus op de loer. Beleid om armoede te voorkomen moet daarom krachtig worden opgepakt. Vooral in het belang van minderjarige kinderen.

Arbeidsmigranten

De gemeente dient werkgevers, die arbeidsmigranten in dienst hebben of nemen, onder meer in het kader van vrij verkeer van werknemers binnen de EU-lidstaten, aan te spreken op hun verantwoordelijkheid t.a.v. het naleven van geldende arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden.

Arbeidsmigranten zijn weliswaar minder aanwezig in Middelburg, maar die er zijn, zijn behoorlijk kwetsbaar. Aangezien deze mensen een baan hebben en daarmee (grotendeels) in eigen behoefte kunnen voorzien komen ze minder snel in beeld op de radar van de gemeente. Hiermee zijn ze echter niet minder kwetsbaar, gelet op de (vaak) lage salarissen en het onvermogen om de bureaucratische weg te vinden (door bijvoorbeeld taalbeperkingen). Hier zou de gemeente een actief helpende hand kunnen bieden om misbruik van deze situatie te voorkomen en verdere integratie te bevorderen.

Armoede- en minimabeleid

In Middelburg kampen zo’n 1.800 huishoudens met armoede. Mensen met een uitkering, maar ook mensen met een laagbetaalde baan, flexwerkers en zelfstandigen zonder personeel moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook de kinderen in deze huishoudens vragen veelal extra aandacht. Bij het heffen van eigen bijdragen willen wij deze doelgroep dan ook ontzien. Goede informatieverstrekking over het recht op voorzieningen zoals bijzondere bijstand, minimaregelingen en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is een eerste vereiste.

Jeugd

Jeugdwerkloosheid willen wij bestrijden. Dat betekent dat er (opnieuw) extra middelen moeten worden ingezet op het voorkomen en bestrijden van werkloosheid onder jongeren. Er moet meer gebruik worden gemaakt van het netwerk rondom jongeren.

Jongeren met een arbeidsbeperking

Door de nieuwe Participatiewet is de positie van de Wajongere verslechterd en is vaak niet meer in het zicht van instanties. Bijvoorbeeld omdat doordat de jongere thuis woont, geen uitkering meer heeft. Daarmee raken zij ook vaak uit beeld voor allerlei maatregelen om ze aan het werk te krijgen. Wij vinden dat de gemeente actief op zoek moet naar deze jongeren en ze moet gaan ondersteunen.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening en budgetcoaching dienen ruimhartig te worden ingezet. Het kan veel ellende voorkomen en oplossen.

Sociale ondernemingen

Het zogenaamde Beschut Werk moet maximaal worden benut voor diegenen waarvoor het moeilijk of zelfs onmogelijk is een baan te vinden. Daarom wordt actief de vestiging sociale ondernemingen ondersteund. Indien nodig in een publiek-private samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van energie en duurzaamheid, ecologisch verantwoorde voedselvoorziening, enzovoorts.

Sociale werkvoorziening

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voorstander van het ontvlechten van de bestaande sociale werkvoorziening uit Orionis. En om, in overleg met vakbonden en Ondernemingsraad, de medewerkers in dienst te nemen van de gemeente. In ieder geval dient de gemeente Middelburg zo veel mogelijk arbeidsplaatsen te creëren bij de eigen organisatie en bij door de gemeente gesubsidieerde organisaties.

Werk en uitkering

In Middelburg moeten meer personen dan het landelijk gemiddelde een beroep doen op een Participatiewet-uitkering (bijstand). Wij willen dat het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering omlaag brengen van 6,4% naar onder het landelijk gemiddelde van 5,9% van het totaal aantal huishoudens in Middelburg. Op zich is er wel een dalende trend in het aantal uitkeringsgerechtigden te zien, maar die hangt voor een groot deel samen met de economische groei. Die is voor ons dus nog niet voldoende. Dat betekent dat het aantal personen van 18 jaar of ouder met een bijstandsuitkering moet afnemen met minimaal 4 per duizend die we in Middelburg boven het landelijk gemiddelde zitten. Wij vragen specifiek aandacht voor oudere, jongere en arbeidsgehandicapte werkzoekenden.

Werken met behoud van uitkering en verdringing

Wie productief werkt, verdient ook loon. Dat is rechtvaardig. Daarom moet met werken met behoud van uitkering behoedzaam worden omgesprongen. Daar mag alleen en zeer tijdelijk gebruik van worden gemaakt als de uitkeringsgerechtigde in een leer- en ontwikkelingstraject zit. Er moet perspectief zijn op een baan.

Zelfstandig ondernemerschap en participatiewet

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voorstander van het ondersteunen van uitkeringsgerechtigden om een eigen bedrijf op te richten of om als ZZP’er aan de slag te gaan.

Zorgen voor geld en voorkom geldzorgen

De wettelijke termijn voor het afhandelen van een aanvraag om uitkering op grond van de Participatiewet wordt meestal gehaald. Maar dat wil niet zeggen dat er geen geldzorgen kunnen zijn doordat omdat het afhandelen van een aanvraag te lang duurt. Dat betekent dat er tijdig voldoende geld moet zijn om verplichtingen te kunnen nakomen. Hierin moet de gemeente proactief zijn.

Start typing and press Enter to search