standpunten:

Maatschappelijke ondersteunig, zorg en jeugdhulp

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is volop in beweging. Zaken die vroeger vanzelfsprekend waren, komen steeds meer onder druk te staan, of erger nog: zij zijn vervallen.

Termen als Eigen Kracht, zelfregie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, hebben de bezuinigingsmaatregelen van de landelijke overheid verbloemd.

Die decentralisaties op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp welke in de periode 2014-2018 zijn doorgevoerd, leiden nog steeds tot grote problemen. En dat zowel op het inhoudelijke vlak als het financiële vlak. Daarbij hevelt de rijksoverheid nog steeds taken over naar de gemeente.

Ook de komende jaren zal dat doorgaan. Daaraan zijn waarschijnlijk, we zeiden het al eerder, ook bezuinigingen gekoppeld. De kosten daarvan mogen niet worden afgewenteld op de inwoners van Middelburg, vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG

De oplossingen om de uitvoering van die gedecentraliseerde wetten vorm te geven, hebben ook nog eens geleid tot meer bureaucratie. Dat alles moet echt anders.

Anders doordat de administratieve druk serieus en concreet wordt ingedamd.

Anders doordat een aantal ( huidige ) taken worden herschikt.

Anders doordat er hier meer direct door professionals moet worden uitgevoerd

Anders omdat wij vinden dat er meer naar de wijken kan en moet. Zoveel mogelijk dicht bij huis.

Anders doordat het geld van de Wmo (wat we van het Rijk krijgen) zoveel mogelijk naar diegenen moet gaan die het nodig hebben en niet zondermeer naar een grote instantie met veel personeel.

Anders omdat er ook nog eens, zeer tegen onze zin, veel geld gestopt is in overhead en inhuur van dure externe bureaus en dat zal echt minder moeten worden..

Anders omdat bezuinigingen niet alleen iets oplossen maar vaak ook voor andere problemen zorgen, bijvoorbeeld dat de kwaliteit afneemt van veel wat de gemeente doet. Daar moeten we echt wat aan gaan doen.

Geld voor de zorg moet gewoon naar goede zorg. Punt uit.

Administratieve druk

De administratieve regels en de regeldruk zijn echt een probleem. Wij hebben de indruk dat deze regeldruk vooral voortkomt uit een gebrek aan vertrouwen in de professionals. Door professionals meer vertrouwen te geven, zijn minder regels nodig en zal de tijd die aan de cliënt wordt besteed vanzelf groter zijn. Verder moet tot in detail worden gekeken naar de noodzaak van administratieve regels.

Eerlijke prijs

Bij aanbestedingen voor zorgaanbieders moeten vooraf kostendekkende tarieven en kwaliteitseisen in de contracten opgenomen worden om te komen tot een eerlijke prijs. Gelet op de te verwachten forse toename van het aantal ouderen en ter bescherming van hen moet het beschikbaar gestelde geld geoormerkt worden.
Maar ook ZZP’-ers in de zorg moeten een kans krijgen. Dat is nu eenmaal het beeld van deze tijd, namelijk dat zelfstandige zorgprofessionals bewust kiezen voor het ondernemerschap.

Jeugdhulp

De Jeugdhulp wordt op Zeeuws niveau geregeld. Maar Middelburg zet wat ons betreft in op een experiment om bij enkele huisartsen een praktijkondersteuner jeugd te bekostigen. Daarmee kan specifieker op aanwijzing van de huisarts naar een op de vraag gerichte passende vorm van jeugdhulp worden bemiddeld. Zo wordt voorkomen dat omwille van de korte beschikbare tijd bij de huisarts, voor de zekerheid wordt verwezen naar een te zware vorm van jeugdhulp. Door een praktijkondersteuner kan de jongere adequater worden verwezen. Dit kan bovendien leiden tot lagere kosten.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG kan het maar moeilijk verkroppen dat er bezuinigd moet gaan worden op jeugdhulp. De bezuinigingen staan in de huidige meerjarenraming vanaf 2019 ingepland voor ruim 1,7 miljoen. Structureel. Daarom wensen wij een uiterste inspanning en creativiteit om door andere keuzes, door minder bureaucratie (bijv. door herschikking c.q. aanpassing van de taken van Porthos) en door eventuele meevallers, bezuinigingen op jeugdhulp te voorkomen.

Mantelzorgers een ereplaats

De mantelzorgers zijn er altijd geweest, maar niet altijd in beeld. Dat moet veranderen. Wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft krijgen belangenorganisaties en kerken/synagoge/moskee betere ondersteuning in hun taak om mantelzorgers te organiseren en te begeleiden. Door bijvoorbeeld trainingen te organiseren. In overleg met de Manteling. Of vervanging om er eens even uit te kunnen. De gemeente faciliteert bijeenkomsten voor mantelzorgers, waar het nuttige met het aangename kan worden verenigd.
Uit wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat mantelzorgers met een baan, vaker en langer ziekteverzuim hebben. Vooral ook nadat door bijvoorbeeld een opname of overlijden het mantelzorgen ophoudt. Door een gepaste interventie en het maken en uitvoeren van beleid, kunnen werkgevers dat ziekteverzuim voorkomen of beperken. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voorstander van het uitvoeren van een pilot om werk en mantelzorg beter met elkaar in balans te brengen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijk betekent dat de ondersteuning niet beïnvloed mag worden door andere belangen dan die van de zorgvrager.
Daarom wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG dat de onafhankelijke cliëntondersteuning niet (meer) ondergebracht wordt bij de gemeente of bij Porthos. Organisatorisch niet en ook niet fysiek. Wat ons betreft mag deze taak worden uitgevoerd door bijvoorbeeld MEE Zuidwest Nederland, die deze rol ook al voor de zorgverzekeraars in Zeeland vervult. Of bij een andere onafhankelijke organisatie, al dan niet nieuw op te richten.

Uiteraard moeten alle informele onafhankelijke cliëntondersteuners van bijvoorbeeld de Ouderenbonden, kerken, enz. alsmede de Vrijwillig Burgeradviseurs van de Stichting Welzijn Middelburg, een podium krijgen. En vanuit de toegang moet er actiever op de mogelijkheden van de vrijwillig burgeradviseurs worden gewezen.

Porthos

De administratieve taken rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen worden ondergebracht in een Walchers bureau, Porthos. Deze organisatie beperkt zich, wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, tot het toetsen van de rechtmatigheid (wordt voldaan aan de wet- en regelgeving) van ondersteuningsplannen, het afgeven van een beschikking, het factureren en andere administratieve taken.
Verder moet Porthos de voorlichting en preventietaak op zich nemen. Communicatie en helderheid in procedures moet voor iedereen duidelijk zijn.

Sociaal vervoer

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voor het realiseren van sociaal vervoer als collectieve voorziening. Dat betekent dat zoveel mogelijk vervoersvoorzieningen beschikbaar zijn voor een brede groep mensen. En daarmee bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld voor ouderen en gehandicapten die zelfstandig wonen of willen blijven wonen en toch op bezoek willen bij familie en vrienden, huisarts en ziekenhuis, mee willen doen aan activiteiten of zelfstandig hun boodschappen willen doen.

De SERVICEBUS blijft daarom gewoon volledig rijden. Hier wordt door ons niet op bezuinigd. Tegen een lage prijs per rit. Tijden en stopplaatsen worden zo nodig uitgebreid. Alle wijken dienen in de dienstregeling te worden opgenomen, om te beginnen de wijken De Griffioen en Dauwendaele. De gemeente dient zich hiervoor sterk te maken bij provincie. Of anders met een eigen oplossing te komen.
Verder zijn wij van mening dat de vervoerspas weer automatisch beschikbaar worden gesteld aan bepaalde groepen inwoners. Bijvoorbeeld 75-plussers.

Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting door vereenzaming, en niet alleen van ouderen, maar ook van gezinnen met allerlei vormen van problematiek, moet sterk worden bestreden en dient te worden voorkomen. Daartoe krijgen, wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, wijk- en dorpsteams meer mogelijkheden, met steun van professionals, vrijwilligers, kerken en andere organisaties. Door deze aanpak komt ook de vroeg signalering terug op wijkniveau. De gemeente faciliteert hierbij de dorps- en wijkteams.

Toegang tot WMO-, inkomens- en participatievoorzieningen

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil dat de toegang tot de zorg, hulpverlening, maatschappelijke ondersteuning, inkomensondersteuning en hulp bij het zoeken naar dagbesteding of werk begint in de wijk of de kern via het sociaal wijknetwerk. Vanuit deze toegang wordt een ondersteuningsplan opgesteld door de professional.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Aan de hand van de Toegankelijksheidsagenda zal het toegezegde prioriteitenplan niet alleen moeten worden opgesteld, maar ook worden uitgevoerd. Een concreet voorbeeld is wat ons betreft het uitbreiden van openbare toiletten.

Start typing and press Enter to search