Zoek
Sluit dit zoekvak.

Standpunten:

Maatschappelijke ondersteunig, zorg en jeugdhulp

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is volop in beweging. Zaken die vroeger vanzelfsprekend waren, komen steeds meer onder druk te staan, of erger nog: zij zijn vervallen.

Termen als Eigen Kracht, zelfregie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, hebben de bezuinigingsmaatregelen van de landelijke overheid verbloemd.

Die decentralisaties op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp welke in de periode 2014-2018 zijn doorgevoerd, leiden nog steeds tot grote problemen. En dat zowel op het inhoudelijke vlak als het financiële vlak. Daarbij hevelt de rijksoverheid nog steeds taken over naar de gemeente.

Ook de komende jaren zal dat doorgaan. Daaraan zijn waarschijnlijk, we zeiden het al eerder, ook bezuinigingen gekoppeld. De kosten daarvan mogen niet worden afgewenteld op de inwoners van Middelburg, vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG.

De oplossingen om de uitvoering van die gedecentraliseerde wetten vorm te geven, hebben ook nog eens geleid tot meer bureaucratie. Dat alles moet echt anders.

Anders doordat de administratieve druk serieus en concreet wordt ingedamd.

Anders doordat een aantal ( huidige ) taken worden herschikt.

Anders doordat er hier meer direct door professionals moet worden uitgevoerd

Anders omdat wij vinden dat er meer naar de wijken kan en moet. Zoveel mogelijk dicht bij huis.

Anders doordat het geld van de Wmo (wat we van het Rijk krijgen) zoveel mogelijk naar diegenen moet gaan die het nodig hebben en niet zonder meer naar een grote instantie met veel personeel.

Anders omdat er ook nog eens, zeer tegen onze zin, veel geld gestopt is in overhead en inhuur van dure externe bureaus en dat zal echt minder moeten worden..

Anders omdat bezuinigingen niet alleen iets oplossen maar vaak ook voor andere problemen zorgen, bijvoorbeeld dat de kwaliteit afneemt van veel wat de gemeente doet. Daar moeten we echt wat aan gaan doen.

Geld voor de zorg moet gewoon naar goede zorg. Punt uit.

De administratieve regels en de regeldruk zijn echt een probleem. Wij hebben de indruk dat deze regeldruk vooral voortkomt uit een gebrek aan vertrouwen in de professionals. Door professionals meer vertrouwen te geven, zijn minder regels nodig en zal de tijd die aan de cliënt wordt besteed vanzelf groter zijn. Verder moet tot in detail worden gekeken naar de noodzaak van administratieve regels.

Bij aanbestedingen voor zorgaanbieders moeten vooraf kostendekkende tarieven en kwaliteitseisen in de contracten opgenomen worden om te komen tot een eerlijke prijs. Gelet op de te verwachten forse toename van het aantal ouderen en ter bescherming van hen moet het beschikbaar gestelde geld geoormerkt worden. Maar ook ZZP’-ers in de zorg moeten een kans krijgen. Dat is nu eenmaal het beeld van deze tijd, namelijk dat zelfstandige zorgprofessionals bewust kiezen voor het ondernemerschap.

De Jeugdhulp wordt op Zeeuws niveau geregeld. Maar Middelburg zet wat ons betreft in op een experiment om bij enkele huisartsen een praktijkondersteuner jeugd te bekostigen. Daarmee kan specifieker op aanwijzing van de huisarts naar een op de vraag gerichte passende vorm van jeugdhulp worden bemiddeld. Zo wordt voorkomen dat omwille van de korte beschikbare tijd bij de huisarts, voor de zekerheid wordt verwezen naar een te zware vorm van jeugdhulp. Door een praktijkondersteuner kan de jongere adequater worden verwezen. Dit kan bovendien leiden tot lagere kosten.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG kan het maar moeilijk verkroppen dat er bezuinigd moet gaan worden op jeugdhulp. De bezuinigingen staan in de huidige meerjarenraming vanaf 2019 ingepland voor ruim 1,7 miljoen. Structureel. Daarom wensen wij een uiterste inspanning en creativiteit om door andere keuzes, door minder bureaucratie (bijv. door herschikking c.q. aanpassing van de taken van Porthos) en door eventuele meevallers, bezuinigingen op jeugdhulp te voorkomen.

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring