standpunten:

Lokale lasten en financiën

BEZUINIGINGEN EN KEUZES MAKEN

De afgelopen jaren moest Middelburg veel bezuinigen. Dat is, hoe dan ook, altijd een pijnlijke zaak. Echter, wat moet dat moet.

Maar: de manier waarop dit gebeurde, door gewoon over de hoofden van de inwoners heen te bezuinigen, zonder verder te luisteren naar diezelfde inwoners en naar de oppositie, die manier vonden wij echt niet kunnen. En daar hebben we ons tegen verzet.

Steeds weer heeft de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG uit alle macht geprobeerd om bezuinigingen terug te draaien of af te zwakken of alternatieven te bedenken die de inwoners minder raakte.

Soms lukte dat een beetje,  zoals bijvoorbeeld bij de Kinderboerderij.

Vaker lukte dat helaas helemaal niet en werd er dus gewoon keihard verder bezuinigd.

U moet allereerst echt, hoe dan ook, meer betrokken worden bij het openbaar bestuur en dus ook bij bezuinigingen. Bijvoorbeeld door burgerinitiatieven of rechtstreekse inspraak van u als inwoner en door overleg nieuwe stijl met u.

Het gaat nu wat beter, maar of u daarmee meer inspraak krijgt, is nog maar zeer de vraag.

Partijen klampen zich nogal eens vast aan ingezette bezuinigingen en aan hun bestuurlijke  mores en ook het landelijk regeerakkoord biedt momenteel weinig extra ruimte voor gemeenten.

Wij geloven, als bezuinigingen echt moeten, in het zoveel mogelijk samen met de inwoners maken van (andere) keuzes. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG neemt uw mening dan ook volstrekt serieus en wenst ook hierin volstrekt eerlijk te zijn. Bovendien vinden we, dat we pas met bezuinigingen bij u kunnen komen als we eerst in eigen huis voldoende hebben bezuinigd, want daar valt nog wel iets op aan te merken.

Laten we er daarom nu verder maar geen doekjes omwinden en te zeggen zoals het is. Dat bent u immers van ons gewend: de financiële en bestuurlijke positie van Middelburg is nog niet best, zeg maar gewoon: slecht. We staan nog steeds onder financiële controle van de Provincie en dat zal zeker nog wel even zo blijven.

Die positie moet de komende jaren echt fors verbeteren. Er moet een herstelplan komen. Dat is wat ons betreft onderdeel van de onderhandelingen na de verkiezingen. Daarbij zal de schuldenpositie moeten worden teruggebracht, het grondbezit verkleind en de efficiëntie vergroot. Gemeentelijk geld moet effectiever, eerlijker  en efficiënter uitgegeven worden. Vrolijk worden we er niet van. We willen er daarbij echter wel voor zorgen dat de lusten en de lasten eerlijk worden verdeeld. De lasten voor inwoners niet of zo weinig mogelijk verhogen, de laagste inkomens ontzien en sparen voor slechtere tijden.

Kwetsbare groepen in onze Middelburgse samenleving, zoals ouderen, gehandicapten, minima, om maar eens enkele te noemen, mogen er daarbij wat ons betreft op het einde van de komende raadsperiode niet op achteruit gegaan zijn maar juist een streepje vooruit, als dat kan. Daar wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zich voor honderd procent voor inzetten.

Dat samen met u als inwoner te doen, wordt een hele klus maar alleen zo wil en kan en moet de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG dit de komende jaren aanpakken.

Na een aantal rondes bezuinigen is verder dus niet alleen het vlees van de botten verdwenen, maar dreigt er nu ook nog eens een nieuwe bezuinigingsronde in bijvoorbeeld de maatschappelijke ondersteuning en de (jeugd)zorg. Dat willen wij echt niet.

Het moet dus wel fundamenteel anders. Ook en juist als het weer wat beter gaat.

En dat betekent bijvoorbeeld in de zorg: minder overhead en meer naar hen die dat nodig hebben. Een andere kijk dus op Porthos bijvoorbeeld.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG denkt verder dat het mogelijk is om: door herschikking van taken, door een aantal van de eigen voorstellen van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG, door effectievere inning enz. geld in positieve zin voor de gemeente te kunnen realiseren, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant, waarvan ook nog eens het merendeel structureel (= elk jaar terugkerend). Het gaat hier dan om enkele tonnen op jaarbasis, en mogelijk nog wel meer, maar dat weten we pas precies na onderzoek.

En dit alles wel over de gehele financiële linie van de gemeente.

Maar natuurlijk ook zo veel mogelijk samen met u als inwoners.

Wij willen, zoals altijd, heel eerlijk met u zijn. Een aantal van de plannen die wij hebben, zullen niet gerealiseerd kunnen worden in het begin van de komende raadsperiode. Daarvoor is onze financiële situatie nu te slecht. Maar: als er dan in de loop van de volgende raadsperiode meer financiële ruimte komt, wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG, in plaats van kostbare nieuwe plannen, de meest drastische bezuinigingen verzachten en/of gedeeltelijk terugdraaien (groen- en wegenonderhoud, subsidies, kunst en cultuur, sport, enz.).

Samenvattend: het wordt een hele moeilijke maar we gaan het toch proberen: De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zal zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de lokale lasten voor inwoners en bedrijven over vier jaar relatief lager zijn dan nu. Niet aan het begin van deze raadsperiode dus, maar wel aan het einde daarvan. Het is echt even doorbijten nog dus.

Tenslotte: Zoals eerder al aangegeven in dit programma zal Middelburg de komende jaren nauwelijks groeien in inwoneraantal en na een aantal jaren zelfs krimpen. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ziet dat niet als een bedreiging maar als een kans om de koers van onze gemeente in een door ons gewenste richting te verleggen. Middelen, die werden aangewend om groei te realiseren kunnen nu worden ingezet voor beheer en onderhoud en voor behoud en bevordering van kwaliteit.

Een aantal zaken kan ook echt wel wat minder of helemaal niet. Zo zien wij voorlopig bepaald geen noodzaak om gronden aan te kopen. Anderzijds is ook Middelburg door het Rijk fors gekort. Bovendien krijgt de gemeente rijkstaken toegeschoven en ontvangt voor de uitvoering daarvan slechts ten dele de bijpassende middelen. En dan komt er ook nog eens de Omgevingswet bij in de nabije toekomst. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is er zich ten volle bewust dat de gemeente Middelburg alle zeilen zal moeten bijzetten om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Dat vereist inventief denken, willen wij onze plannen, ideeën en denkbeelden ook financieel kunnen realiseren. Lichtpuntje daarbij is wel dat het er naar uitziet dat bedrag dat we elk jaar van het rijk krijgen, fors omhoog gaat dit jaar. Dat helpt.

Belastingen

De tarieven van de gemeentelijke belastingen stijgen als het aan ons ligt de komende vier jaar met de inflatie (consumentenprijsindex).

Belastingen worden zoveel mogelijk budgettair neutraal vereenvoudigd, met name richting ondernemers. We gaan ons stinkende best ervoor doen dat op deze manier aan het einde van de volgende raadsperiode deze lokale lasten voor onze inwoners en bedrijven relatief lager zijn.

Leges, scheepvaartrechten, grafrechten en marktgelden worden wel 100% kostendekkend. Inwoners en ondernemers betalen zelf voor de diensten die ze vragen.

Er komen marktconforme prijzen voor werken die door de gemeente worden uitgevoerd op verzoek

Er is inmiddels (via de VNG) wetgeving in de maak waarbij de boetes voor andere parkeerovertredingen dan die voor betaald parkeren ook door ons als gemeente kunnen worden geïnd. Als dat werkelijkheid wordt (we verwachten loop dit jaar, begin volgend jaar) dan gaan we dat ook direct doen,

Voor kleine overlast gaan wij als gemeente administratieve boetes opleggen.

Wij willen minder gaan afschrijven op wanbetalers van gemeentelijke belastingen. Betere handhaving dus.

We gaan proberen om strenger te handhaven op het reinigingsrecht voor bedrijven.

Er is, eerlijk is eerlijk, echter geen plicht voor bedrijven om hun afval door de gemeente te laten ophalen. Zij kunnen hiervoor ook een ander bedrijf inschakelen, dus handhaving wordt lastig. Maar we willen hierover overleggen in nieuwe stijl  met betrokken ondernemers.

Op ons initiatief is de toeristenbelasting onlangs verhoogd naar € 2. Dat wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG drie jaar zo houden en dan gedifferentieerd verhogen naar € 2,50.

Wat sommige inwoners niet weten is dat lang geleden de hondenbelasting is ingevoerd om het gebruik van trekhonden tegen te gaan: een diervriendelijke maatregel dus zou je kunnen zeggen. Hondenbelasting opheffen lost wel iets op voor hondenbezitters maar niets voor alle anderen die overlast van honden ervaren. Daarom wordt, wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, de hondenbelasting in feite een bestemmingsheffing: de gehele opbrengst wordt (bijv. via de algemene Reserve) gebruikt voor hondenmaatregelen (de vervuiler betaalt). Buitengebied vrijstellen van hondenbelasting. Ruimere toepassing van administratieve boeten in de handhaving, met name voor overlast en verder waar wettelijk mogelijk. Samenvattend: De hondenbelasting wordt een doelbelasting: de opbrengst gaat naar hondenmaatregelen. In Middelburg wordt over te weinig honden de hondenbelasting betaald. Dit komt door een gebrek aan handhaving. We gaan op hondenoverlast en hondenbelasting beter handhaven en de boetes komen in de gemeentekas.

Fair share

Zo wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG het: eenieder betaalt zijn deel, geen vrijstellingen op maat en geen verkapte subsidies in de heffingen. Omwegen via privaatrechtelijke tegemoetkomingen (deels gemeente/deels bedrijf/burger) zijn ongewenst. Wie (we zeiden het al) dus profijt heeft van een (publieke of private) dienst betaalt daarvoor altijd een kostendekkende vergoeding.

Grondbedrijf

Het grondbedrijf is ziek en moet weer gezond worden. Dat zal niet van de ene op de andere dag gaan maar heel langzaam . De grondpositie mag in ieder geval niet worden uitgebreid maar wordt verkleind of, in ieder geval, dient er meer te worden afgeboekt. Ook de schuldpositie moet worden verkleind. We betalen nu bijvoorbeeld ca. € 4.200.000,–rente per jaar. Dat is al heel veel, maar dat rijst de pan uit zodra de rente stijgt. Dat kan zo niet lang meer.

Daarom:

  • We hebben in beginsel afscheid genomen van de actieve grondpolitiek en dat blijft zo;
  • Er wordt waar het kan zo snel mogelijk afgeboekt in een nog hoger tempo dan nu;
  • Voor de Trekdijk en Cleene Hooge wordt naar alternatieven gezocht;
  • Waar mogelijk wordt de schuld van Middelburg sneller afgelost;
  • Inwoners worden met aankoop of terugkoop van stukken en/of lapjes grond beter gefaciliteerd;
  • Alle grote en kleine keuzes in het grondbedrijf worden de Raad voorgelegd;
  • Alles wordt zorgvuldig, fatsoenlijk, open en transparant afgewogen.

Die laatste doen we als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zeker al en blijven we doen. Daar kunt u op vertrouwen. En we bespreken ze waar het kan eerst in brede kring en hopelijk ook met u.

Herschikking middelen

Middelen die ingezet werden voor realisatie van groei worden vanaf heden zoveel mogelijk ingezet voor kwaliteitsverbetering van de binnenstad, de kernen en de wijken en voor verlichting van de lokale lasten.

Inning en invordering

Adequaat innings- en invorderingsbeleid. Openbaarmaking van het percentage van de opgelegde heffingen dat oninbaar word verklaard met een uitsplitsing per heffing. Benchmarking (samen vergelijken en optrekken) met andere gemeenten om zo sturing mogelijk maken. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil een actief beleid om stapeling van inningskosten op schulden te matigen en zo problematische schulden te voorkomen door o.a. een integraal gemeentelijk debiteurenbeleid.

Crediteuren zijn 30 dagen na datum ontvangst factuur betaald.

Ombuigingen

Een herstelplan zal er in ieder geval moeten komen. Het is verder ten tijde van deze verkiezingen nog steeds niet zeker of er nog een nieuwe ronde bezuinigingen op ons af komt. We hopen van niet maar zeker is dit nog niet. Hoe de overdracht van Rijkstaken ons verder financieel zal raken is ook onduidelijk. Mocht er toch een nieuwe ronde van bezuinigingen nodig zijn dan zal de kaasschaaf naar het oordeel van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG niet meer voldoen.
Er zullen dan , denken wij, op termijn allereerst fundamentele keuzes moeten worden gemaakt over de inrichting van de gemeentelijke overheid en haar bestuur voordat we fiks hogere belastingen gaan heffen. Voor die keuzes lopen wij overigens niet weg, maar ook hier geldt: wat alle betrokkenen dan kunnen, mogen en moeten verwachten is een eerlijke en faire behandeling en bemiddeling. Zo ook een zuiver en goed luisterend oor, volstrekt sociaal en oplossingsgericht.
De gemeente neemt deel aan verschillende samenwerkingsverbanden, vooral gemeenschappelijke regelingen. De kosten van deze samenwerkingsverbanden rijzen steeds meer de pan uit. En uit onderzoek is gebleken dat deze samenwerkingsverbanden niet per definitie leiden tot efficiencywinst. Zeker als we de resultaten daartegen afzetten is daarop nog wel wat af te dingen. Daar willen we doen in overleg met alle betrokkenen.
Doel: kosten naar beneden proberen te krijgen.

Ondernemersfonds of BIZ-bijdrage

We gaan in overleg nieuwe stijl met de ondernemers om eerst maar eens te komen tot twee BIZ-fondsen, een voor de binnenstad en een voor Arnestein.

Daarbij gelden wel de volgende beperkingen:

  • Het initiatief om te komen tot een BIZ-fonds ligt allereerst niet bij de gemeente.
  • De wet geeft verder duidelijk aan dat de ondernemers bepalend zijn en dat de gemeente faciliteert.
  • De ondernemers bepalen tenslotte, vooraf in een bedrijfsplan en in overleg met de gemeente, waaraan het geld uitgegeven wordt.

Alleen als zij er voor kiezen een BIZ-fonds in te voeren voor taken en kosten die nu voor rekening van de gemeente komen, levert dit voor de gemeente in financiële zin overigens iets op. Maar we willen een en ander graag samen met de ondernemers bekijken.

Parkeren

Volgens ons is er nog wel ruimte om de parkeergelden voor bezoekers iets te verhogen op het maaiveld (zeg maar op straat) zonder ze net zoveel te verlagen in de parkeergarages. Dat ontlast het maaiveld, is beter voor onze inwoners en levert ook nog geld op.

Retributies en bestemmingsheffingen

Deze tarieven dienen (100%) kostendekkend te zijn. Dit geldt per product/hoofdstuk, niet per verordening. Dienstverlening die onder de dienstenrichtlijn valt, willen wij nu 100% kostendekkend maken. Kruis-subsidiëring: dat wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG niet. Wie gebruik maakt van een dienst betaalt daarvoor en niet iemand anders. Ook hier worden overschotten/tekorten meegenomen naar het volgende jaar.

Subsidies verwerven

Gemeenten kunnen vaker een beroep doen op allerlei subsidies dan nu in de praktijk gebeurt. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voorstander van een actievere gemeente om meer externe middelen te genereren, ook uit Brussel, bijvoorbeeld voor projecten waarin burgerparticipatie de basis is. Daarbij is het uitgangspunt: liever specifiek en gericht dan generiek en algemeen.

Maar aan de andere kant moet het subsidiebeleid onder de loep worden genomen. Meer op maatschappelijk resultaat sturen dan op gewoonterecht, vinden wij.

Tafelzilver

Er komt ( nogmaals) een stringenter onderzoek naar wat de gemeente zou moeten houden en wat weg zou kunnen. Tafelzilver zoals bijvoorbeeld het stadskantoor (van zeer ruim over de 30 miljoen!!) mag wat ons betreft óf goed worden verhuurd óf worden verkocht. Het staat immers voor een belangrijk deel al geruime tijd leeg. Er is volgens ons ook elders genoeg kantoorruimte in Middelburg, ook in en bij de binnenstad. Daarnaast wensen wij overleg samen met andere overheden en/of ondernemingen en/of maatschappelijke organisaties over overdracht, huur, verhuur of verkoop van tafelzilver. Ga bijvoorbeeld (weer)eens praten met de DELTA/PZEM, Waterschap, Rijkswaterstaat, Provincie e.d. over creatieve oplossingen, (inwoning?).

 

Uitgangspunten

Het gaat langzaam beter met de gemeentelijke financiën. Dat is echter bepaald geen reden om de geldkraan weer eens flink open te zetten. Daarvoor zit Middelburg nog veel te diep in de schulden. Het was, is en blijft bovendien een verplichting om zuinig te zijn want het is niet ons geld maar uw geld. Er is niets mis met die zuunigheid, zuunig op de omgeving, zeker, zuunig op mensen ook , maar hier is bovenal zuunigheid met uw geld geboden. Dus: strikte discipline in de gemeentefinanciën. Als iets kan via de publiekrechtelijke weg (belastingen, bestemmingsheffingen en retributies) dan heeft dat de voorkeur boven een privaatrechtelijke weg (prijs). Die weg geeft de burger meer waarborgen en is transparanter. De gemeente is geen bedrijf dat winst beoogt, is dus ook geen ondernemer en moet ook niet op die stoel (willen) zitten. Die les uit het verleden moet echt getrokken worden. (Zie kwaliteitsatlas, actieve aankoop gronden, Bouwput, Waterpark Veerse Meer enz., enz.).

Verhuur gemeentelijke gebouwen

We moeten actiever worden in het verhuren van gemeentelijke gebouwen. Alleen al bij het Stadskantoor lopen we daarom elk jaar veel geld mis. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil daar nog harder aan gaan werken.

Start typing and press Enter to search