Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Standpunten:

Lokale lasten en financiën

MEER KEUZES MOGELIJK MAKEN

De afgelopen jaren moest Middelburg veel bezuinigen. Dat hebben we nu achter de rug.
Er is de komende periode weer meer mogelijk in Middelburg, de financiële ruimte laat dat toe. We blijven uiteraard vinger aan de pols houden.
LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zal uit alle macht proberen om bezuinigingen terug te draaien op dossier die de inwoners raakten. Zoals de WOZ en OZB.
U moet allereerst echt, hoe dan ook, meer betrokken worden bij het openbaar bestuur en dus ook bij bestedingen. Bijvoorbeeld door burgerinitiatieven of rechtstreekse inspraak van u als inwoner en door overleg nieuwe stijl met u.
Het gaat nu wat beter, maar of u daarmee meer inspraak krijgt, is nog maar zeer de vraag.
De financiële positie gaat de komende jaren echt fors verbeteren. De schuldenpositie wordt teruggebracht, het grondbezit verkleind en de efficiëntie vergroot. Gemeentelijk geld moet effectiever, eerlijker en efficiënter uitgegeven worden. We willen er daarbij echter wel voor zorgen dat de lusten en de lasten eerlijk worden verdeeld. De lasten voor inwoners niet worden verhoogt, de laagste inkomens ontzien en sparen voor slechtere tijden.
Kwetsbare groepen in onze Middelburgse samenleving, zoals ouderen, gehandicapten, minima, om maar eens enkele te noemen, mogen er daarbij wat ons betreft op het einde van de komende raadsperiode niet op achteruit gegaan zijn maar juist een streepje vooruit, en dat moet kunnen. Daar wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zich voor honderd procent voor inzetten.
Dat samen met u als inwoner te doen, wordt een hele klus maar alleen zo wil en kan en moet de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG dit de komende jaren aanpakken.
Het moet dus wel fundamenteel anders. Ook en juist nu het weer wat beter gaat.
En dat betekent bijvoorbeeld in de zorg: minder overhead en meer naar hen die dat nodig hebben..
De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG denkt verder dat het mogelijk is om: door herschikking van taken, door een aantal van de eigen voorstellen van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG, door effectievere inning enz. geld in positieve zin voor de gemeente te kunnen realiseren, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant, waarvan ook nog eens het merendeel structureel (= elk jaar terugkerend). Het gaat hier dan om enkele tonnen op jaarbasis, en mogelijk nog wel meer, maar dat weten we pas precies na onderzoek.
En dit alles wel over de gehele financiële linie van de gemeente.
Maar natuurlijk ook zo veel mogelijk samen met u als inwoners.
Wij willen, zoals altijd, heel eerlijk met u zijn. Een aantal van de plannen die wij hebben, zullen niet gerealiseerd kunnen worden. Maar: in de volgende raadsperiode is meer financiële ruimte en wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG, in plaats van nieuwe plannen, de meest drastische bezuinigingen verzachten en/of gedeeltelijk terugdraaien (groen- en wegenonderhoud, subsidies, kunst en cultuur, sport, enz.).
De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zal zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de lokale lasten voor inwoners en bedrijven over vier jaar relatief lager zijn dan nu.
Nu de Omgevingswet er aan komt kan dat mogelijkheden bieden. Dat vereist inventief denken, willen wij onze plannen, ideeën en denkbeelden ook financieel kunnen realiseren. Lichtpuntje daarbij is wel dat het er naar uitziet dat bedrag dat we elk jaar van het rijk krijgen, omhoog. Dat helpt.

De tarieven van de gemeentelijke belastingen stijgen als het aan ons ligt de komende vier jaar met de inflatie (consumentenprijsindex). Belastingen worden zoveel mogelijk budgettair neutraal vereenvoudigd, met name richting ondernemers. We gaan ons stinkende best ervoor doen dat op deze manier aan het einde van de volgende raadsperiode deze lokale lasten voor onze inwoners en bedrijven relatief lager zijn. Leges, scheepvaartrechten, grafrechten en marktgelden worden wel 100% kostendekkend. Inwoners en ondernemers betalen zelf voor de diensten die ze vragen. Er komen marktconforme prijzen voor werken die door de gemeente worden uitgevoerd op verzoek Er is inmiddels (via de VNG) wetgeving in de maak waarbij de boetes voor andere parkeerovertredingen dan die voor betaald parkeren ook door ons als gemeente kunnen worden geïnd. Als dat werkelijkheid wordt (we verwachten loop dit jaar, begin volgend jaar) dan gaan we dat ook direct doen, Voor kleine overlast gaan wij als gemeente administratieve boetes opleggen. Wij willen minder gaan afschrijven op wanbetalers van gemeentelijke belastingen. Betere handhaving dus. We gaan proberen om strenger te handhaven op het reinigingsrecht voor bedrijven. Er is, eerlijk is eerlijk, echter geen plicht voor bedrijven om hun afval door de gemeente te laten ophalen. Zij kunnen hiervoor ook een ander bedrijf inschakelen, dus handhaving wordt lastig. Maar we willen hierover overleggen in nieuwe stijl met betrokken ondernemers. Op ons initiatief is de toeristenbelasting onlangs verhoogd naar € 2. Dat wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG drie jaar zo houden en dan gedifferentieerd verhogen naar € 2,50. Hondenbelasting opheffen wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft. Ruimere toepassing van administratieve boeten in de handhaving, met name voor overlast en verder waar wettelijk mogelijk.

Zo wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG het: eenieder betaalt zijn deel, geen vrijstellingen op maat en geen verkapte subsidies in de heffingen. Omwegen via privaatrechtelijke tegemoetkomingen (deels gemeente/deels bedrijf/burger) zijn ongewenst. Wie (we zeiden het al) dus profijt heeft van een (publieke of private) dienst betaalt daarvoor altijd een kostendekkende vergoeding.

 

Het grondbedrijf is gezonder aan het worden. De grondpositie verbeterd. Ook de schuldpositie is verkleind.
Daarom:
• We hebben in beginsel afscheid genomen van de actieve grondpolitiek en dat blijft zo;
• Er wordt waar het kan zo snel mogelijk afgeboekt in een nog hoger tempo dan nu;
• Voor de Trekdijk is een (voorlopige)oplossing en voor Cleene Hooge wordt naar alternatieven gezocht;
• Waar mogelijk wordt de schuld van Middelburg sneller afgelost;
• Inwoners worden met aankoop of terugkoop van stukken en/of lapjes grond beter gefaciliteerd;
• Alle grote en kleine keuzes in het grondbedrijf worden de Raad voorgelegd;
• Alles wordt zorgvuldig, fatsoenlijk, open en transparant afgewogen.

Die laatste doen we als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zeker al en blijven we doen. Daar kunt u op vertrouwen. En we bespreken ze waar het kan eerst in brede kring en hopelijk ook met u.

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring