Standpunten:

Jeugd en onderwijs

Zeeland, zo is uit onderzoek gebleken, is en blijft een krimpregio. Dat geldt op termijn ook voor Middelburg al gaat het bij ons gelukkig allemaal wat langzamer. De cijfers zijn niet helemaal onweersproken en misschien valt het nog mee, maar duidelijk is wel dat er (nu al) minder kinderen in het basisonderwijs instromen. Dat heeft zijn weerslag op het voortgezet- en beroepsonderwijs. Scholen moeten steeds vaker gaan samenwerken vinden wij. In het basisonderwijs zijn de Integrale Kindcentra daarvan mooie voorbeelden. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ondersteunt deze initiatieven dan ook van harte. Het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs zullen eveneens niet ontkomen aan het nemen van maatregelen.

Krimp heeft ook gevolgen voor personeel en huisvesting. Als samenwerking tussen scholen noodzakelijk is om hun voortbestaan te garanderen en als daarvoor aanpassingen in de huisvesting voor nodig zijn, dan moet de gemeente in overleg met de scholen om dit mogelijk te maken.

Om vorm en inhoud te geven aan het hierboven gestelde en om draagvlak te creëren wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ook onze jongeren een stem geven en hen ook een podium bieden in de gemeentepolitiek.

De jeugd heeft immers de toekomst. Voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is dit geen loze kreet!

Aansprekende evenementen, zoals het City-of-Dance-Festival en de Popronde, dienen verzekerd te zijn van een blijvende plaats binnen het Middelburgse cultuuraanbod.

Het is in het belang van Middelburg en haar ontwikkeling als aantrekkelijke en levendige stad dat ook nieuwe evenementen worden ondersteund. Een goed voorbeeld hiervan is het Introfestival geweest. Hier zijn van heinde en verre studenten op af gekomen, welke normaal niet naar Middelburg zouden gaan. Dit soort initiatieven moeten we willen ondersteunen.

Goede samenwerking tussen scholen, kinderopvang en verenigingen vragen ook een flexibele huisvesting zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van gebouwen. Eerst kijken waar mogelijkheden zijn bij reeds bestaande bouw voordat er nieuwbouw plaatsvindt. Duurzame en energiezuinige nieuwbouw of renovatie moet daarbij overigens worden gestimuleerd.

Het bestand aan brede scholen en scholen met meervoudig gebruik moet worden uitgebreid. Ontwikkelingen als het Integrale Kind Centrum moeten gestimuleerd worden, ook en juist door de gemeente.