standpunten:

Jeugd en onderwijs

Zeeland, zo is uit onderzoek gebleken, is en blijft een krimpregio. Dat geldt op termijn ook voor Middelburg al gaat het bij ons gelukkig allemaal wat langzamer. De cijfers zijn niet helemaal onweersproken en misschien valt het nog mee, maar duidelijk is wel dat er (nu al) minder kinderen in het basisonderwijs instromen. Dat heeft zijn weerslag op het voortgezet- en beroepsonderwijs. Scholen moeten steeds vaker gaan samenwerken vinden wij. In het basisonderwijs zijn de Integrale Kindcentra daarvan mooie voorbeelden. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ondersteunt deze initiatieven dan ook van harte. Het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs zullen eveneens niet ontkomen aan het nemen van maatregelen.

Krimp heeft ook gevolgen voor personeel en huisvesting. Als samenwerking tussen scholen noodzakelijk is om hun voortbestaan te garanderen en als daarvoor aanpassingen in de huisvesting voor nodig zijn, dan moet de gemeente in overleg met de scholen om dit mogelijk te maken.

Om vorm en inhoud te geven aan het hierboven gestelde en om draagvlak te creëren wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ook onze jongeren een stem geven en hen ook een podium bieden in de gemeentepolitiek. 

De jeugd heeft immers de toekomst. Voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is dit geen loze kreet!

Aansprekende evenementen

Aansprekende evenementen, zoals het City-of-Dance-Festival en de Popronde, dienen verzekerd te zijn van een blijvende plaats binnen het Middelburgse cultuuraanbod.

Het is in het belang van Middelburg en haar ontwikkeling als aantrekkelijke en levendige stad dat ook nieuwe evenementen worden ondersteund. Een goed voorbeeld hiervan is het Introfestival geweest. Hier zijn van heinde en verre studenten op af gekomen, welke normaal niet naar Middelburg zouden gaan. Dit soort initiatieven moeten we willen ondersteunen.

Flexibele (onderwijs)huisvesting

Goede samenwerking tussen scholen, kinderopvang en verenigingen vragen ook een flexibele huisvesting zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van gebouwen. Eerst kijken waar mogelijkheden zijn bij reeds bestaande bouw voordat er nieuwbouw plaatsvindt. Duurzame en energiezuinige nieuwbouw of renovatie moet daarbij overigens worden gestimuleerd.

Goede seksuele voorlichting

Wij vinden dat de gemeente, in overleg nieuwe stijl met het onderwijs, zeker moet stellen dat jongeren tijdig en zo goed mogelijk geïnformeerd worden over seksualiteit, daarbij nadrukkelijk inbegrepen homoseksualiteit en biseksualiteit evenals genderproblematiek.

Tolerantie, respect, verdraagzaamheid, acceptatie van en begrip voor anderen en anders gerichte mensen moeten daarbij een belangrijke rol spelen. Dat kan onze jongeren immers niet vroeg genoeg bijgebracht worden.

Wij tolereren verder ook geen weigerambtenaren van de burgerlijke stand.

Wat ons betreft gaat tenslotte elk jaar de regenboogvlag een keer uit.

Integrale kindcentra

Het bestand aan brede scholen en scholen met meervoudig gebruik moet worden uitgebreid. Ontwikkelingen als het Integrale Kind Centrum moeten gestimuleerd worden, ook en juist door de gemeente.

Jeugdvoorzieningen

Het is belangrijk dat de jongerencentra draaiende worden gehouden en dat jeugdhonken blijven bestaan en naar alle wijken/kernen worden uitgebreid. Wel in overleg nieuwe stijl met de wijkteams en jongerenwerkers en uiteraard met de jongeren zelf! Naast de inzet van jongerenwerkers kunnen deze voorzieningen helpen buurtoverlast te voorkomen. Ook sportvoorzieningen spelen hierbij een belangrijke rol.

Jongerencentra

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil jeugdcentra beter en met meer mogelijkheden verankeren in elke wijk en/of kern maar wel zo dat er geen overlast ontstaat en zo dat overlast die er is daarbij wordt weggenomen. Natuurlijk in overleg met de wijk-/dorpsteams, de wijk-/dorpstafels en de betrokken organisaties.

Op basis van gesprekken met jongeren pleiten wij voor het vaker en dan ook in de avond openstellen van de jongerencentra, het meer organiseren van activiteiten. Overigens en vooral door de jongeren zelf!

Laten we hier maar gauw mee beginnen.

Kwaliteit onderwijs

Vanaf augustus 2014 heeft het Passend Onderwijs zijn intrede gedaan. Steeds duidelijker wordt dat er toch weer een toename is te zien van leerlingen naar het speciaal onderwijs. De problematiek is dan vaak heftiger. Daarnaast lopen leerlingaantallen terug. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor het onderwijs en zullen de nodige aanpassingen vragen. Scholen moeten nog meer gaan samenwerken om kwaliteit en diversiteit te waarborgen. De gemeente zal daar waar nodig ondersteuning moeten bieden, ook als dat leidt tot hogere uitgaven. Dat vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG.

Middelburg onderwijsstad

THE UNIVERSITY COLLEGE ROOSEVELT wordt door ons bijzonder gewaardeerd. Het zou een goede zaak zijn als wij hen meer zouden kunnen betrekken bij evenementen, muzikaal, letterkundig en anderszins en/of meer gebruik zouden kunnen maken van hun kennis en kunde, bijvoorbeeld bij onderzoeken van gemeentewege. Laten we daarover eens met hen indringend gaan praten.

Middelburg kent voorts een verouderende beroepsbevolking . Een van de doelstellingen van het UNIVERSITY COLLEGE ROOSEVELT is toch ook (om te proberen) om jongeren meer permanent aan de stad Middelburg te binden? Daar zien we nog niet zo verschrikkelijk veel van. Laten we daarom ook daarover eens indringend met hen gaan praten en natuurlijk ook met ondernemers.

De verhuizing van technische opleidingen van de HZ University of Applied Sciences naar Middelburg juichen wij toe. Dit brengt nog meer levendigheid naar Middelburg. De locatie voor de bouw van studentenwoningen aan de Kanaalweg West vinden we een goede keuze. Wel zijn we van mening dat de uitstraling van deze woningen meer bij Middelburg als historische stad moet passen en dat de hoogte van deze woningen fors omlaag moet. De voorgestelde bouwmassa is veel te omvangrijk en past daar niet. Overleg nieuwe stijl dus met omwonenden. En zorg ervoor dat dan ook de renovatie van het Station tegelijkertijd wordt aangepakt. Nu staat het maar te verkrotten.

Opvang

In het verlengde daarvan: in elke kern hoort een goede vorm van voor- en naschoolse opvang te zijn. Goede samenwerking tussen scholen, kinderopvang en verenigingen is daarbij essentieel.

Preventie

In de hoogste groepen van de basisschool en in het voortgezet onderwijs voortgezet onderwijs moet aandacht worden besteed aan alcohol- en drugsgebruik in relatie tot onder meer gezondheidsrisico’s. Het project ‘laat ze niet (ver)zuipen’ moet blijvend worden voortgezet.

Schooluitval

Schooluitval moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Alle mogelijke middelen moeten hiervoor worden ingezet. Ouders/verzorgers moeten bij al deze ontwikkelingen nauw betrokken worden.

Werkende jeugdigen

De gemeente dient werkgevers, die jeugdigen (15-17 jaar) een bijbaan aanbieden, aan te spreken op hun verantwoordelijkheid t.a.v. het naleven van voor deze leeftijdscategorie geldende arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, in het wat betreft maximale arbeidstijden en rusttijden. Met klachten kunnen jongeren ook altijd bij de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG terecht!

Jongeren geven bij herhaling aan dat het vaak moeilijk voor ze is om stageplaatsen te vinden. De gemeente zou hierin een voortrekkersrol moeten spelen, ook in de eigen organisatie.

Zwemlessen en muzieklessen

Wij vinden dat muzieklessen erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Daarom stelt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG voor om de scholen daarvoor geheel of gedeeltelijk te subsidiëren of om anderszins muziek dichter bij kinderen en /of de school te brengen. Wij staan ook hierbij ( zoals bij alles) volstrekt open voor suggesties van onze inwoners.

Aan het zwemonderricht voor speciaal onderwijs wordt niet getornd. Daarnaast moet de gemeente met basisscholen en naschoolse opvang in gesprek (overleg nieuwe stijl!) om te kijken of zwemonderricht voor alle kinderen gerealiseerd kan worden. Zwemmen is een must! Het zwemonderwijs moet dus weer verplicht worden en daarom wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG dat de gemeente dat in de loop van de nieuwe raadsperiode weer geheel of gedeeltelijk gaat betalen.

Start typing and press Enter to search