standpunten:

Economie

Het aantrekken van de economie is positief voor onze stad. Toch zal de economische groei verder gestimuleerd moeten worden. Belangrijk daarbij is het scheppen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, ondernemers en instellingen.

Er dient ruimte te zijn voor bedrijvigheid, dat creëert immers werkgelegenheid. De beste reclame en het beste middel om nieuwe bedrijven naar Middelburg te trekken is de wijze waarop je als gemeente goed, zorgvuldig en betrokken omgaat met bedrijven die al in Middelburg gevestigd zijn.

Bedrijventerrein Ramsburg

Het bedrijventerrein Ramsburg is gelegen aan een van de toegangspoorten tot de stad. Om het visitekaartje van Middelburg te kunnen zijn moet Ramsburg worden opgeknapt en verder worden ontwikkeld. De Cyclehub moet definitief een plek krijgen. Ook voor grotere bedrijven is er voor wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, voldoende ruimte. Daartoe moeten bijv. de oude vuilstortplaatsen worden gesaneerd. Dat kost geld maar dat kan terugverdiend worden en het biedt ondernemers mooie bedrijfsterreinen, vlak bij de N57. We willen dit alles op zijn minst eens goed onderzocht en doorgerekend zien.

Bedrijventerreinen

Belangrijke vraag: zit elke ondernemer wel op de juiste plek? Dat wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG graag onderzocht zien. Onderzoek dan tevens de daadwerkelijke behoefte van het bedrijfsleven aan bedrijfsterreinen en betrek daarbij de benodigde faciliteiten en het maatschappelijk belang (bijv. werkgelegenheid!).

Creativiteit

Het midden-en kleinbedrijf draagt in hoge mate bij aan de economie en stedelijke leefbaarheid. Wij geven graag ruimte aan creatieve ideeën, weliswaar binnen vastgestelde kaders, maar wel binnen ruimere kaders dan tot op heden. Snel en intensief overleg nieuwe stijl hierover met betrokkenen is dan ook geboden en kunt u van ons verwachten.

De concurrentiepositie

De concurrentiepositie van Middelburgse bedrijven ten opzichte van bedrijven uit andere gemeenten wordt zoveel mogelijk versterkt. Middelburg moet investeren in optimale bereikbaarheid, een gunstig vestigingsklimaat met lage grondprijzen, kwalitatief goede locaties en het uiteindelijk relatief verlagen van belastingen, zoals precariorechten en reclamebelasting. Deze zouden overigens wat ons betreft voor alle bedrijven omgezet kunnen worden in een budgettair neutrale exploitatiebelasting. Goede communicatie tussen, overleg met en instemming van vertegenwoordigers van het midden-en kleinbedrijf, de Middelburgse Bedrijven Club, de Vereniging Ondernemers Middelburg en de gemeente zijn hierbij essentieel. Gelet op de financiële positie van de gemeente zullen ook voor ondernemers de lasten wellicht aan het begin van de volgende raadsperiode iets moeten stijgen. Wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, zullen de lasten voor het bedrijfsleven over vier jaar relatief gedaald moeten zijn. Een lastige opgave, maar wij denken dat het kan.

Evenementen

Om een bruisende, levendige binnenstad te creëren en dus de verblijfskwaliteit te verbeteren, zullen er in de binnenstad nog meer evenementen moeten kunnen plaatsvinden. Een goede afstemming tussen de gemeente en de Vereniging Ondernemers Middelburg, de Middelburgse Bedrijven Club en Stichting Evenementen Middelburg is in dit verband een absolute randvoorwaarde.

Gemeentelijke orders

Gemeentelijke opdrachten, aanbestedingen en/of orders worden zoveel mogelijk direct of indirect uitgevoerd door lokale bedrijven en lokale ZZP-ers. Dat versterkt het lokale ondernemingsklimaat vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG.
Bij aanbestedingen dient de gemeente vooral voor kwaliteit te gaan. En niet persé voor de laagste prijs. Zo mogelijk worden contracten voor langere tijd aangegaan, mede in het belang van personeel. Uiteraard dienen opdrachtnemers van de gemeente CAO’s na te leven.

Social Return on Investment mag niet leiden tot verdringing van bestaand werk.

Herstructurering Arnestein

Sinds de realisatie van het tracé van de N57 en het Aquaduct doet bedrijventerrein Arnestein dienst als een van de belangrijkste hoofdentrees van de Middelburgse binnenstad. Alle inspanningen ten spijt verdient de herstructurering van dit bedrijventerrein alles behalve de schoonheidsprijs. Daarom moet Arnestein de komende periode met prioriteit en met voortvarendheid worden aangepakt. De zgn. gronden Kluijfhout worden aangekocht en blijven dan ter beschikking voor vestiging van bedrijven. Wellicht moet er een Arnesteinfonds (BIZ-fonds) komen. Maar daar gaat wat ons betreft natuurlijk dan niet alleen de gemeente geld in storten! Reconstrueer tenslotte met voorrang de bedrijvenstrook tussen het kanaal en de Kleverskerkseweg. Architectenbureau Rothuizen c.s. heeft daar al een goede aanzet gegeven.

Het kernwinkelgebied

Het kernwinkelgebied vormt samen met de historische binnenstad de levensader voor de Middelburgse middenstand. Wij maken ons ernstig zorgen over de toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse detailhandel (internet bv). Om hier op voorbereid te zijn, willen wij dat er op zeer korte termijn een vernieuwd Integraal Plan van Aanpak of een (aangepaste) structuurvisie voor de binnenstad wordt voorbereid door de gemeente, uiteraard in nauw overleg met de ondernemers en hun beroepsverenigingen. De integraliteit zal borg moeten staan voor het beter laten functioneren van horeca en detailhandel.

Het vertrek / de krimp van overheidsdiensten

Door het vertrek van overheidsdiensten uit Middelburg of de krimp daarvan moet worden gestopt en zo mogelijk worden teruggedraaid. Dit vereist onder meer een intensievere lobby in Den Haag, het liefst samen met andere gemeenten/ overheden. Wij zijn bereid daar geld voor uit te trekken.

Het ZEP

Wij betreuren het ten zeerste dat het ZEP tot op heden niet datgene heeft gebracht wat er in beginsel van werd verwacht. Anderzijds zijn wij ook van mening dat de gemeente geen mede-probleemeigenaar moet zijn of worden in deze kwestie. Wij zijn bereid om mee te denken, bijv. door aanpassing van de bestemmingsvoorschriften te overwegen, echter het moet nu van gemeentewege klaar zijn met het nodeloos geld pompen in dit project! Decathlon is voor ons op ZEP niet welkom. Dat doet teveel afbreuk in onze ogen aan de binnenstad. Is Decathlon bereid zich geheel of gedeeltelijk in de binnenstad te vestigen, dan verandert de zaak en willen we daarover overleg met de ondernemers.

Horecabeleid

Dat mag wel eens op de helling. Er moet onder meer worden nagedacht over de spreiding van horeca, over het beter faciliteren van de gehele horeca bijv. in het terrassenbeleid, over het aantal danceclubs/nachthoreca in Middelburg, over het alcoholbeleid voor jongeren, over drugs, openingstijden, enz.

Wij willen die discussie ingaan met de insteek om de horeca meer mogelijkheden te geven zonder dat er nu (meer) overlast ontstaat. Sterker nog, die overlast moet daardoor verminderen.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG denkt daarom dat het opheffen van de differentiatie in openings- en sluitingstijden overlast kan inperken. Verdere verbreding van het aanbod van horecagelegenheden is nodig om de binnenstad van Middelburg voor het steeds breder wordende uitgaanspubliek, voornamelijk door de groter wordende groep studenten, aantrekkelijker te maken. Verder denken wij dat dit het imago van Middelburg kan verbeteren in het kader van een definitieve vestiging van jongeren in Middelburg.

We moeten de horeca als ondernemingen ook niet onderschatten.. Voor wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft willen wij daarom de precario dan ook op termijn iets verlagen en de regeltjes voor de horeca zeker niet strak toepassen, maar: wel consequenter dan tot nu toe. Er zijn meer horecazaken bijgekomen in de afgelopen 4 jaar en dat is een goede zaak maar het kan nog beter. Pamper de horeca een beetje, maak Middelburg nog aantrekkelijker en bevorder het toerisme!

Ondernemersbelangen

Een klein puntje nog. Wij vinden dat ondernemers ook richting Middelburg verantwoordelijkheden hebben en daar ook belang bij hebben. Hun belang is volgens de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG immers breder dan alleen maar het eigenbelang van de onderneming. Wij verwachten dan ook van ondernemers dat zij het belang van de stad in het oog houden, Maatschappelijk ondernemen heet dat. Wij verwachten van ondernemers dat zij zien dat de binnenstad de kurk is waarop Middelburg drijft. En dus dat ook ondernemers die niet in de binnenstad zitten er in hun eigen belang toch iets voor over hebben om de binnenstad te versterken. En tenslotte verwachten wij dat ondernemers inzien dat nog meer winkelbedrijven aan de rand van de stad de binnenstad zullen uithollen en ook naar dat inzicht zullen handelen.
Zo nodig willen wij hierover met hen in overleg nieuwe stijl. Want we willen het niet verplichten maar zouden het wel logisch vinden als ook bedrijven in het buitengebied (Mortiere, ZEP) een bijdrage leveren aan een bruisende en gezonde binnenstad

Prioriteiten

Bestrijding van leegstand, bevorderen van een schone binnenstad en een toenemende veiligheid voor onze inwoners en bezoekers hebben onze hoogste prioriteit. Zie ook hoofdstuk 5. Versterking van onze Historische Binnenstad.

Toerisme

Middelburg is een vooraanstaande monumentenstad en een toeristische trekker van formaat. De toeristische ontwikkeling draagt bij aan een groter draagvlak voor voorzieningen en aan de omzet voor detailhandel en horeca. Uitbreiding van hotelkamers en verbetering van de jachthaven dragen bij aan de verdere economische ontwikkeling van Middelburg. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil dit alles in overleg met betrokkenen verder stimuleren.

Verminderen regeldruk

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil de regeldruk voor ondernemers verminderen, ook en juist de beginnende. Samen met ondernemers willen we hiervoor concrete voorstellen doen. Laat verder bijvoorbeeld alle eisen van aanbesteding vallen die niet echt hoeven.

Pamper starters zodat ze maximale kansen krijgen.

Start typing and press Enter to search