standpunten:

Duurzaamheid, milieu en groen

Wij zijn niet Groen Links, niet Groen Rechts, maar Groen Lokaal! Duurzaamheid is bij de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG allang geen loze kreet meer: Duurzaamheid is onze tweede natuur en behoort tot de actualiteit van alle dag.

Wij beschouwen duurzaamheid niet alleen als noodzaak maar liever nog als een uitdaging. Niet als de opgave voor morgen of overmorgen, maar als de opgave voor vandaag. Willen we onze doelstelling voor 2050 behalen (en bij voorkeur veel eerder), dan moeten we nu aan de slag!

Afvalbeleid

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de uitvoering van het afvalbeleid, maar vooral de communicatie daarover met inwoners, nogal te wensen overlaat. Een snelle evaluatie lijkt op z’n plaats. Daar gaan wij ons hard voor maken.

Bijvoorbeeld over de inzameling van oud papier. Nog deze raadsperiode heeft de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG hier actie op ondernomen. Zo vinden wij dat verenigingen of kerken, zoals de scouting, die door dit beleid verminderde inkomsten hebben, volledig gecompenseerd moeten worden.

Benutten bodemkwaliteit

Ieder te ontwikkelen in- of uitbreidingsplan respecteert de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. Bovendien, door op een slimme manier de aanwezige bodemkwaliteit te benutten is de gemeente in staat heel veel geld te besparen. Onze voorouders wisten dat maar al te goed: wij Zeeuwen bouwden vroeger niet voor niets bij voorkeur op kreekruggen en op zandgronden! Door een nieuwe vorm van stedenbouw te bedrijven, waarbij niet de esthetica prevaleert, maar waarbij de bodemgesteldheid leidend is, beperken we de noodzaak tot allerlei overbodige investeringen. Het is beter om de natuurlijke gegevenheid te benutten dan de natuur naar onze hand te zetten. Daarmee wordt echter zeker niet bedoeld, dat esthetica wordt opgeofferd, integendeel.

Als voorbeeld noemen we het integreren van bestaande slotenverkavelingen en natuurlijke waterpartijen. Door niet te dempen wordt op een voor de hand liggende wijze voorzien in waterberging en wordt de noodzaak tot draagkrachtverbetering van de ondergrond voor funderingen en verhardingen tot een minimum beperkt. Een slimme manier om tegemoet te komen aan de bezuinigingsopgave, als u het de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vraagt!

Biodiversiteit

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is er op uit de vermindering van biodiversiteit, met name in de buitengebieden, een halt toe te roepen. Op het gebied van groenbeheer overleggen wij met belangenverenigingen zoals Stichting Tuin van Zeeland, Imkersvereniging Walcheren en de agrarische sector om te komen tot verbetermaatregelen.

Bomen

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ziet het liefste dat er meer bomen in de hele gemeente worden geplant en wel op een verantwoorde wijze, zodat er geen wortelopdruk ontstaat. Het rooien/kappen van gezonde bomen dient met kracht te worden tegengegaan. Bij het ontwikkelen van bouwprojecten en bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van bestaande bomen waarbij behoud voorop staat. Verplanten van bomen uitsluitend als laatste redmiddel hanteren onder voorwaarde dat dit op verantwoorde wijze wordt verricht. In samenspraak met de Stichting Tuin van Zeeland is een lijst van waardevolle bomen vastgesteld. Er dient op te worden toegezien dat deze waardevolle bomen niet clandestien worden gerooid. Voor elke gerooide/gekapte boom dienen er wat ons betreft drie terug te komen en dat dan niet ergens elders maar zoveel mogelijk in Middelburg zelf. Om bomen te mogen kappen tenslotte wordt over een kapvergunning (weer) besloten door de Raad.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is niet voor iedereen een uitgemaakte zaak. Toch heeft de mensheid tegenover dieren verplichtingen. Dieren zijn in meer of mindere mate afhankelijk van mensen. Daarom moet dierenwelzijn onderdeel zijn van gemeentelijk beleid. Wij zijn tegen de exploitatie van dieren voor evenementen of volksvermaak en willen ontwikkeling van bio-industrie ontmoedigen binnen onze gemeentegrenzen. Stichting Dierenasiel Walcheren, de Kinderboerderij en De Mikke zijn voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG dan ook erg belangrijk en kunnen onverkort op onze steun rekenen.

Groene longen

Wat er nu nog rest van de groene longen blijft vanaf heden volstrekt onaangetast en wordt, zo mogelijk, uitgebreid op termijn. De doorloop van de kanaaldijken tot aan en vrijwel in de binnenstad moet daarbij onbebouwd doorlopen met zoveel mogelijk onbebouwd gebied er omheen. Het zijn immers belangrijke groene longen. Of, zoals het in de tijd van de wederopbouw werd gedefinieerd: het landschappelijk akkerbouw- en weidegebied moet doorlopen tot aan de Vesten. Dus: grazende koeien bij de Schroebrug! Zo denkt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG er ook over.

Groenonderhoud

Verder bezuinigen op het groenonderhoud achten wij onverantwoord! Immers het groen in de wijken, de parken, de Bolwerken en de groene corridors zijn bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en het welzijn van onze inwoners. Vergroening van de leefomgeving bevordert de volksgezondheid, vermindert ziektekosten, verhoogt aanzienlijk de waarde van onroerend goed, brengt verkoeling, zuivert lucht en water en vermindert overlast van overvloedig regenwater bij extreme buien. Dus wat ons betreft wordt op het groenonderhoud niet alleen niet meer bezuinigd, er mag ook wel wat meer geld naar toe in de loop van de volgende raadsperiode.

Hoge ambitie

Middelburg scoort hoog wat betreft duurzaamheid: de gemeente ontving in 2010 de Groene-Trui i.v.m. het groenste Zeeuwse coalitieprogramma, in 2011 was Middelburg landelijk winnaar van de FSC-Opdrachtgever-Award i.v.m. de toepassing van gecertificeerd hout en papier en in 2012 ontving Middelburg als eerste gemeente in Nederland het ECO-XXI-Certificaat-Kwalificatie-Goud i.v.m. de hoogste score op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. In 2015 wist Middelburg deze onderscheiding te prolongeren. Al deze blijken van waardering beschouwen wij als een uitnodiging om het nog beter te doen! Ons ambitieniveau zullen wij continue bewaken en zo nodig actualiseren. Wij van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zetten ons in voor een leefbare omgeving op het gebied van biodiversiteit, duurzame energieproductie, schone mobiliteit en bio-based en circulaire economie. Deze elementen moeten ook terugkomen als afweging bij beslissingen op andere terreinen.

Hondenuitwerpselen

HONDENUITWERPSELEN zijn een vaak gesignaleerd probleem. Wij willen dat de gemeente er eindelijk werk van maakt dit probleem serieus aan te pakken door inzet van poepslurpers, handhaving van het opruimgebod en/of door bewustwording van de hondenbezitters.. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil daartoe de opbrengst van de hondenbelasting vanuit de algemene middelen (dus indirect) geheel inzetten. Ook hier: geen woorden maar daden!

Middelburg rozenstad

Middelburg Rozenstad is een kleinschalig initiatief met een enorme potentie, voor en door inwoners. Wij willen het succes van dit burgerinitiatief verder mee uitbouwen en faciliteren, samen met betrokken inwoners, ondernemers en instellingen.

Participatie van inwoners in onderhoud

Participatie van inwoners in het onderhoud van het openbaar groen dient meer de ruimte te krijgen en wellicht beter te worden beloond. De gemeente moet ook initiatieven hierin tegemoet komen door vrijwilligers meer en beter te faciliteren. Daar waar mogelijk snippergroen afstoten door deze aan te bieden aan particulieren.

Particuliere tuinen

De binnenstad van Middelburg kent een rijkdom aan historische bomen in met name particuliere tuinen. Gezien het unieke karakter van dit bomenbestand moet de gemeente particulieren nog meer ondersteunen met adviezen.

Hittestress is een serieus probleem (de binnenstad is een aantal graden warmer) en een grote oorzaak is verstening van tuinen. Om Middelburg ecologisch sterker te maken, zou het een goede zaak zijn om initiatieven te ontwikkelen waar naar oorzaken en oplossingen gekeken word. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van ouderen en minder validen door Orionis bij het aanleggen van een tuin, of voorlichting over hoe een onderhoudsarme tuin aan te leggen voor werkenden.

Stadslandbouw

Door duurzamer te produceren en maatschappelijk verantwoord te ondernemen versterken wij onze economische positie.. Om het huidige consumentisme aan banden te leggen, zetten wij als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG hoog in op stadslandbouwinitiatieven in onze wijken en buitengebieden. De mogelijkheden om dat met participatie, opleidingen en toeleiding naar werk of dagbesteding te combineren vinden wij belangrijk. Van de volkstuinen blijven we daarom af en zo nodig komen er nog bij. Daarom ook omarmen wij een initiatief als Cityseeds. Uitbreiding daarvan, eventueel ook naar andere wijken, zouden wij overigens toejuichen.

Wij hebben daar geld voor over.

Wandelroutes

De Wandelommetjes door ‘t Zand, Stromenwijk en de Griffioen alsook de blauwgroene wandelroute door Dauwendaele zijn voorbeelden die navolging verdienen. Door nauwe samenwerking tussen de diverse wijkteam en de gemeentelijke dienst zijn fraaie en verrassende natuurwandelroutes tot stand gebracht, garant voor een nieuw elan van onze wijken.

Start typing and press Enter to search