Standpunten:

Burgerparticipatie

Besluiten moeten zo breed mogelijk gedragen worden. Per onderwerp kan dat natuurlijk verschillen.

Maar ideologische, historische of politieke macht mag wat ons betreft slechts een zeer bescheiden rol spelen. Macht (dat heb je) moet slechts bij uiterste noodzaak worden gebruikt. Gezag (dat verdien je) is veel beter. Legitieme wensen van inwoners (en inhoud en betaalbaarheid ervan bijvoorbeeld) moeten daarom een veel grotere rol spelen bij het openbaar bestuur.

Dialoog en debat op redelijke basis horen thuis in de openbaarheid, dus bijvoorbeeld in de gemeenteraad of bij bewonersbijeenkomsten. Dat bevordert niet alleen het gezag maar vergroot allereerst het draagvlak en geloofwaardigheid van de politiek bij inwoners en is dus in die zin een essentiële randvoorwaarde.

Dat heet bij de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG gewoon goed bestuur!

Herhaaldelijk ontloopt in Middelburg het bestuur een eigen verantwoordelijkheid in vele zaken, althans, dat hebben wij menigmaal zo ervaren.

Een recent voorbeeld daarvan is de beantwoording van onze vragen inzake de theekoepel Griffioen. Wegduiken achter het privaatrecht, achter de WARK, achter de financiën, achter het vele werk, achter versluierende woordkeus, achter het niet willen begrijpen van de vraag in zijn essentie, achter het toch maar weer reageren in de overduidelijke hoop dat de vragensteller uitgeput raakt en ga zo maar door. Het is, vinden wij, geen fraai gezicht en de beantwoording van onze vragen over de theekoepel is bepaald niet het enige voorbeeld.

De huidige bestuurscultuur in Middelburg is volgens ons nog te vaak (mede)oorzaak van veel bestuurlijke problemen.

Het veranderen van bestuurscultuur, zeker als het de houding van de politiek (ook en juist richting inwoners) betreft, is in Middelburg daarom een dringende noodzaak vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG.

We moeten daarbij af van het idee dat wij als gemeente nooit iets fout doen, we moeten echt beter gaan overleggen, we moeten ons opener opstellen, transparanter worden in de besluitvorming richting inwoners, we moeten af van de verdeeldheid in de Raad die zo vaak besluitvorming verlamt, we moeten af van al die ruzies met de buurgemeenten, we moeten inwoners beter en meer bij besluitvorming betrekken, meer zeggenschap naar de inwoners , beter voorlichten en beter informeren enz. enz. Kortom: de bestuurscultuur moet echt veranderen over de volle breedte.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG heeft daartoe het initiatief genomen en is nu, samen met andere partijen, bezig met het maken van voorstellen daarover aan de Raad. Deze voorstellen (meer dan 30) vormen overigens slechts een begin en zullen na de verkiezingen aan de nieuwe Raad worden voorgelegd . Ook u zal wat ons betreft in de gelegenheid worden gesteld daarover uw zegje te doen voordat de Raad erover beslist. Daar stopt het overigens bepaald niet wat ons betreft. Daar begint dit proces pas.

U mag dan ook verder van ons verwachten dat wij ons continue zullen blijven inspannen om de bestuurscultuur te verbeteren en dat wij jaarlijks bij u en bij de Raad met verdere voorstellen terug gaan komen.

Wat de burgerparticipatie en de overheidsparticipatie echt een impuls zou kunnen geven is een jaarlijks gevoed fonds voor Burgerparticipatie van waaruit deze initiatieven vanuit de samenleving financieel kunnen worden ondersteund. Wij willen zo’n Burgerparticipatiefonds dan ook, het liefst bekostigd door herschikking van de bestaande praktijk.

De aanpak van bewonersoverlast is een structurele voorziening. Bij relatief eenvoudige problemen heeft Buurtbemiddeling zich als instrument bewezen, mede dankzijde grote inzet van omwonenden en andere direct betrokkenen. Echter, bij problemen van ernstiger aard zal adequaat wordt opgeschaald naar een team van professionals (ketenaanpak). Daarenboven moet het college mogelijkheden bieden om beter in te kunnen grijpen. Bijvoorbeeld door bij overlast veroorzakende bewoner(s) meer uithuiszetting toe te passen om het te doorlopen traject te bekorten.

Dan kan ook gedacht worden aan een huisverbod van 10 dagen met de mogelijkheid tot verlenging naar een maand. Om bewonersoverlast zoveel mogelijk uit te bannen willen wij, om de huidige werkwijze effectiever te maken, hoe dan ook, nog meer en nog beter beleid ontwikkelen, natuurlijk in samenwerking met ervaringsdeskundigen en slachtoffers.

De communicatie tussen de gemeente en haar inwoners is wel verbeterd maar is nog verre van optimaal. Gemeentelijk bestuur en ambtelijk apparaat, maar ook inwoners die dat wensen, worden dan ook, als het aan de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ligt, getraind in communicatie met elkaar.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil ook een raadsspreekuur, bemenst door raadsleden, waarbij ook ambtenaren aanwezig zijn voor directe of telefonische raadpleging.
Tenslotte vinden wij dat er altijd een wethouder of de burgemeester beschikbaar moet zijn voor een gesprek met onze inwoners.