standpunten:

Burgerparticipatie

Besluiten moeten zo breed mogelijk gedragen worden. Per onderwerp kan dat natuurlijk verschillen.

Maar ideologische, historische of politieke macht mag wat ons betreft slechts een zeer bescheiden rol spelen. Macht (dat heb je) moet slechts bij uiterste noodzaak worden gebruikt. Gezag (dat verdien je) is veel beter. Legitieme wensen van inwoners (en inhoud en betaalbaarheid ervan bijvoorbeeld) moeten daarom een veel grotere rol spelen bij het openbaar bestuur.

Dialoog en debat op redelijke basis horen thuis in de openbaarheid, dus bijvoorbeeld in de gemeenteraad of bij bewonersbijeenkomsten. Dat bevordert niet alleen het gezag maar vergroot allereerst het draagvlak en geloofwaardigheid van de politiek bij inwoners en is dus in die zin een essentiële randvoorwaarde.

Dat heet bij de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG gewoon goed bestuur.

Bestuurscultuur

Herhaaldelijk ontloopt in Middelburg het bestuur een eigen verantwoordelijkheid in vele zaken, althans, dat hebben wij menigmaal zo ervaren.

Een recent voorbeeld daarvan is de beantwoording van onze vragen inzake de theekoepel Griffioen. Wegduiken achter het privaatrecht, achter de WARK, achter de financiën, achter het vele werk, achter versluierende woordkeus, achter het niet willen begrijpen van de vraag in zijn essentie, achter het toch maar weer reageren in de overduidelijke hoop dat de vragensteller uitgeput raakt en ga zo maar door.  Het is, vinden wij, geen fraai gezicht en de  beantwoording van onze vragen over de theekoepel is bepaald niet het enige voorbeeld.

De huidige bestuurscultuur in Middelburg is volgens ons nog te vaak  (mede)oorzaak van veel bestuurlijke problemen.

Het veranderen van bestuurscultuur, zeker als het de houding van de politiek (ook en juist  richting inwoners) betreft, is in Middelburg daarom een dringende noodzaak vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG.

We moeten daarbij af van het idee dat wij als gemeente nooit iets fout doen, we moeten echt beter gaan overleggen, we moeten ons opener opstellen, transparanter worden in de besluitvorming richting inwoners, we moeten af van de verdeeldheid in de Raad die zo vaak besluitvorming verlamt, we moeten af van al die ruzies met de buurgemeenten, we moeten inwoners beter en meer bij besluitvorming betrekken, meer zeggenschap naar de inwoners , beter voorlichten en beter informeren  enz. enz. Kortom: de bestuurscultuur moet echt veranderen over de volle breedte.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG heeft daartoe het initiatief genomen en is nu, samen met andere partijen, bezig met het maken van voorstellen daarover aan de Raad. Deze voorstellen (meer dan 30) vormen overigens slechts een begin en zullen na de verkiezingen aan de nieuwe Raad worden voorgelegd . Ook u zal wat ons betreft in de gelegenheid worden gesteld daarover uw zegje te doen voordat de Raad erover beslist. Daar stopt het overigens bepaald niet wat ons betreft. Daar begint dit proces pas.

U mag dan ook verder van ons verwachten dat wij ons continue zullen blijven inspannen om de bestuurscultuur te verbeteren en dat wij jaarlijks bij u en bij de Raad met verdere voorstellen terug gaan komen.

Burgerparticipatiefonds

Wat de burgerparticipatie en de overheidsparticipatie echt een impuls zou kunnen geven is een jaarlijks gevoed fonds voor Burgerparticipatie van waaruit deze initiatieven vanuit de samenleving financieel kunnen worden ondersteund. Wij willen zo’n Burgerparticipatiefonds dan ook, het liefst bekostigd door herschikking van de bestaande praktijk.

Buurtbemiddeling

De aanpak van bewonersoverlast is een structurele voorziening. Bij relatief eenvoudige problemen heeft Buurtbemiddeling zich als instrument bewezen, mede dankzijde grote inzet van omwonenden en andere direct betrokkenen. Echter, bij problemen van ernstiger aard zal adequaat wordt opgeschaald naar een team van professionals (ketenaanpak). Daarenboven moet het college mogelijkheden bieden om beter in te kunnen grijpen. Bijvoorbeeld door bij overlast veroorzakende bewoner(s) meer uithuiszetting toe te passen om het te doorlopen traject te bekorten.

Dan kan ook gedacht worden aan een huisverbod van 10 dagen met de mogelijkheid tot verlenging naar een maand. Om bewonersoverlast zoveel mogelijk uit te bannen willen wij, om de huidige werkwijze effectiever te maken, hoe dan ook, nog meer en nog beter beleid ontwikkelen, natuurlijk in samenwerking met ervaringsdeskundigen en slachtoffers.

Communicatieverbetering

De communicatie tussen de gemeente en haar inwoners is wel verbeterd maar is nog verre van optimaal. Gemeentelijk bestuur en ambtelijk apparaat, maar ook inwoners die dat wensen, worden dan ook, als het aan de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ligt, getraind in communicatie met elkaar.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil ook een raadsspreekuur, bemenst door raadsleden, waarbij ook ambtenaren aanwezig zijn voor directe of telefonische raadpleging.
Tenslotte vinden wij dat er altijd een wethouder of de burgemeester beschikbaar moet zijn voor een gesprek met onze inwoners.

Iedereen belanghebbend

De overheid is, ten eerste, van alle inwoners en dus geen exclusief bezit van politieke partijen.
Wij willen u zoveel mogelijk en vanaf de eerste aanvang betrekken bij beleidsvorming, besluitvorming en projecten. Iedereen moet daaraan mee kunnen doen. Daarom kiezen wij voor de drie hoogste sporten van de participatieladder, namelijk:

  • samenwerken met onze inwoners als erkend medebelanghebbenden;
  • samenwerken met onze inwoners als grootste belanghebbenden; en vooral;
  • samenwerken met onze inwoners als opdrachtgevers.
Inwoners dichter bij het bestuur

Tijdens de afgelopen raadsperiode heeft de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG laten zien dat het haar menens is. Burgerparticipatie is ons immers op het lijf geschreven. In de afgelopen jaren heeft de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zich keer op keer sterk gemaakt voor meer zeggenschap van de wijken.

En….Middelburg is meer dan Middelburg. We mogen trots zijn op Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland, Sint Laurens en Kleverskerke. Niet als wijken, maar als volwaardige woonkernen. Arnemuiden heeft zelfs stadsrechten.

De komende raadsperiode komt het er op aan woorden om te zetten in daden!
Echter, dat kunnen wij niet alleen. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij hun stad, dorp, wijk of buurt ervaren wij als het hoogste goed. Daar kunt u ons op aanspreken.
Inwoners werden (en worden) maar al te vaak te weinig of veel te laat betrokken bij nieuw beleid of bij projecten in hun wijk of buurt.
Burgerparticipatie gaat daarom veel verder dan informatieverstrekking aan wijkbewoners over gemeente-initiatieven alleen.

Klankbordgroep nieuwe stijl

Afhankelijk van de situatie en de mate van participatie wordt nu regelmatig een klankbordgroep in het leven geroepen. Wat wij van leden van klankbordgroepen vernomen hebben stemt ons niet vrolijk. De taak van een klankbordgroep moet daarom niet alleen helderder worden, maar vooral ook steviger. Een klankbordgroep moet allereerst tijdig betrokken worden bij een project. Tijdig betekent dat die inbreng vastligt voordat er definitieve besluiten zijn genomen door college en/of Raad.

Een klankbordgroep moet verder in de gelegenheid worden gesteld om een deskundige aan te trekken voor professionele begeleiding en advisering. Een deskundige in dit verband is iemand die niet hoeft te worden ingevoerd en bijgepraat over de Middelburgse situatie, kortom een ter zake kundige uit onze eigen stad in plaats van een buitenstaander.

Alle door een Klankbordgroep gemaakte kosten komen tevens ten laste van het betreffende project. Hiervoor wordt een klankbordprotocol aan de wijktafels en wijkteams ter goedkeuring voorgelegd waarin een en ander is geregeld.

Het advies van deze Klankbordgroep nieuwe stijl maakt vervolgens integraal deel uit van het uiteindelijke raadsvoorstel. Indien het advies uiteindelijk door de gemeenteraad terzijde wordt geschoven dan krijgt de klankbordgroep tenslotte recht op beroep bij diezelfde raad.

Tenslotte dient de Klankbordgroep nieuwe stijl bij de gehele uitvoering betrokken te blijven.

Niet langer treuzelen maar aan beginnen vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG.

Mediator / Ombudsman

Inwoners en ondernemers die zich om wat voor reden dan ook door de gemeente niet gehoord of gezien voelen, komen al snel terecht in een klachtenprocedure. Om dit te voorkomen, willen wij toch graag een Mediator. In plaats van de hakken in het zand gaan we gewoon met elkaar aan tafel en wordt er gewoon naar elkaar geluisterd. Dergelijke gesprekken kunnen gaan over vergunningverleningen zoals milieu-, kap- en bouwvergunningen, maar ook over opgelegde lokale lasten of huisvestingsproblematiek. Na evaluatie kunnen de taken worden uitgebreid. De Mediator vervult daarbij een grote rol. Hij/zij staat boven het meningsverschil, is onpartijdig en is per definitie neutraal en objectief. De Mediator is een bruggenbouwer, een schakel tussen gemeente en haar inwoners en hoeft niet veel te kosten. Te onderzoeken valt om deze te rekruteren uit raadsleden en/of inwoners.

Nieuw perspectief: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie

De gemeente moet u ruimte bieden voor initiatieven, gevraagd maar vooral ook ongevraagd.
Dat vergt een andere houding van de gemeente. U mag er op rekenen dat wij daar al hard aan werken.

Maar al te vaak worden inwoners voor het karretje gespannen van de gemeente, vaak voor initiatieven die de gemeente geheel zelf ontplooit in de wijk. Dat heet dan burgerparticipatie en dat kan natuurlijk best goed uitpakken, maar dan wel graag met respect voor de mening van de inwoners en dat respect missen wij nogal eens.

Het is vaak beter volgens ons om te staan voor maatschappelijke betrokkenheid zonder drempels en voor het vooraf stellen van vertrouwen in uw initiatief als burger. Dat heet dan overheidsparticipatie.
Wij zijn er daarom vurig voor dat de gemeente die burgerinitiatieven steunt. Een mooi voorbeeld is het behoud van het zwembad in Arnemuiden. Dergelijke initiatieven verdienen de onvoorwaardelijke steun van de gemeente. Met raad en daad en dus ook met geld.

Online inwonerpanel

Met behulp van een (korte) vragenlijst wordt online de mening van inwoners zo breed mogelijk gevraagd over onderwerpen die de gemeente aandraagt maar ook over onderwerpen welke inwoners kunnen aandragen. De resultaten worden adviserend voorgelegd aan college en/of raad. Dit panel moet wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zo snel mogelijk van start.

Participatiecode

Op 20 september 2017 heeft de gemeente een start gemaakt met het ontwikkelen van een participatiecode. Deze code moet ervoor zorgen dat initiatieven uit de samenleving gehoord worden en uitgevoerd kunnen worden. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil een zo hoog mogelijke graad van participatie bereiken en steunt deze ontwikkeling dan ook met man en macht.

Uw inbreng

Middelburg laat een groot potentieel onbenut, namelijk uw kennis en kunde, uw ervaring en creativiteit!
Wij zijn ervan overtuigd dat uw inbreng per definitie mede garant staat voor een beter resultaat.

Daarom wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG u in positie brengen bij de voorbereiding en uitvoering van projecten en het maken van beleid.

Verder overleg

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil, in het verlengde van de voorgestane bestuurscultuurverandering, structureel ingebed en frequenter overleg nieuwe stijl van gemeentewege met vertegenwoordigers van belangengroeperingen zoals de wijkteams, de dorps-en wijkverenigingen, de wijktafels, de Verkeers-en Groenwerkgroepen, de WMO-adviesraad, de Sociale Cliëntenraad Walcheren, Orionis, de Werkgroep Gehandicapten Walcheren, de Huurdersvereniging, Stichting Welzijn Middelburg, Ouderenbonden, sportverenigingen enz. enz. De lijst is nog veel langer. Maar: wie met beide benen in de samenleving wil staan, moet daar ook wel iets voor doen.

Wijk- en dorpsvisie

Voor alle wijken en kernen is er een visie op de ontwikkeling ervan. Het is zaak om dat tegen het licht te houden en het resultaat concreet en vooral waar te maken. Niet door opnieuw mooie stukken te maken, maar door concrete projecten uit te voeren. En wel samen met de inwoners van die wijken en kernen. U dus.

Wijkgericht werken

Bestuur dichter bij inwoners. Wat bedoelen we daarmee?
Wijkgericht werken staat voor meer zeggenschap neerleggen bij onze stads-, dorps-, wijk- en buurtbewoners. Daarmee bedoelt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG echt wat anders dan het dumpen van verantwoordelijkheden over de schutting bij onze inwoners.

Waar de gelegenheid zich voor doet willen wij, zoals al eerder aangegeven, zoveel mogelijk zeggenschap neerleggen bij wijkteams, wijktafels en dorpstafels, juist als dit onderwerpen betreft die er in de wijk extra toe doen zoals groenbeheer, wegenonderhoud, verkeersmaatregelen, parkeren, verkeersveiligheid, openbare verlichting, een stukje orde en veiligheid (cameratoezicht bijv.) en dergelijke. Maar ook zorg, welzijn en maatschappelijke zaken kunnen soms goed aan de wijken en kernen worden overgelaten.
Kortom, zoveel mogelijk baas in eigen wijk! Dat betekent dat taken en verantwoordelijkheden naar de wijk- of dorpstafel gaan. Uw medewerking is daarbij uiteraard van essentieel belang.
Dus: wij willen dat alleen als u dat ook zelf wilt. En hoe zien wij dat? We denken ook in alles wat hierna komt even hardop, dat begrijpt u.

Wijkteams en wijk- en dorpstafels worden allereerst ambtelijk beter ondersteund en waar nodig beter gefaciliteerd. Bijvoorbeeld doordat de verslaglegging verzorgd wordt door de gemeente. De formatie wijkmanagers wordt uitgebreid.

De positie van onze wijkmanagers, met name in relatie tot het ambtelijk apparaat, wordt verder versterkt zodat de wijken ook indirect een grotere stem krijgen bij de gemeente en haar ambtenaren. De zeggenschap over het uitvoeren van gemeentelijke taken zoals groenbeheer, wegenonderhoud verkeersmaatregelen, parkeren, verkeersveiligheid, openbare verlichting, een stukje orde en veiligheid (cameratoezicht bijv.) en dergelijke worden, waar mogelijk, bij de wijktafels c.q. de wijkteams ondergebracht.

Dit houdt in dat het gemeentelijk budget , bijv. voor groenonderhoud, over de wijken wordt verdeeld.
Dat moet, vinden wij, overigens wel budgettair neutraal gebeuren. Dat kan natuurlijk ook.
De positie van de wijk- en dorpsteams wordt, als zij dat wensen, versterkt, bijvoorbeeld door hen verzwaard advies/instemmingsrecht te geven over zaken welke de wijk betreffen c.q. besluiten die in de wijk of kern genomen moeten worden. Indien dan bijv. van het wijk-/dorpsteamadvies wordt afgeweken kan dat uitsluitend indien gemotiveerd en door de gemeenteraad bevestigd.
Het recht op bezwaar bij de raad wordt daarbij mogelijk.

Er moet tenslotte overleg komen over hoe de arbeid van deze wijkteams dient te worden vergoed en structureel kan worden ingebed. Want ook deze richting kan bijdragen aan de ( door zoveel wijkteams aangegeven ) broodnodige verjonging van deze teams, die zoveel goed en noodzakelijk werk doen.

De positie van de wijktafels dient ook te worden versterkt. Hoe, dat willen we als gemeente overleggen met de wijk- en dorpsteams en de wijk- en dorpstafels. Ook hier: alles is vrijwillig.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG denkt bijvoorbeeld aan drie wijk-/dorpstafels per jaar en aan de mogelijkheid om wijk- en dorpsteams/wijk- en dorpstafels de kans te geven om, ambtelijk ondersteund, voorstellen in te dienen welke dan, via het college van B&W, op de Raadsagenda worden geplaatst. Er zijn echter ook vele andere mogelijkheden denkbaar. Dit alles en regels daarvoor overleggen we dan als gemeente met de wijk- en dorpsteams en de wijk- en dorpstafels. Nieuwe stijl!

Over de wijze en hoeveelheid van besluitvorming in de wijk (bijv. bij wijktafels en wijkteams) en de formalisering ervan willen wij niet over een nacht ijs gaan. Veel is mogelijk. Niet alles is gewenst wellicht. Er is dus allereerst breed overleg nieuwe stijl nodig tussen de gemeente en de wijken en /of kernen die meer zeggenschap willen. Als er daarna overeenstemming is over de mate van meer zeggenschap (en hoe en waarin) kan worden overgegaan tot het invoeren van besluitvorming in de wijk. Wij schatten in dat dit proces toch wel enige jaren zal vergen. Het moet immers ook goed ingebed worden in de sociale structuur van de wijk en /of kern. Maar we willen er wel mee beginnen. Zoveel mogelijk baas in eigen wijk!

Verder stelt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG voor dat er een referendumverordening vastgesteld wordt, alhoewel de resultaten in het verleden helaas niet erg bemoedigend zijn gebleken. Zo mogelijk zou het volgende kunnen worden opgenomen:

  • Het referendum kan door inwoners worden aangevraagd;
  • Het referendum betreft een onderwerp dat de gehele stad c.q. de gehele gemeente raakt;
  • Bij voorkeur mutiple-choice vraagstelling;
  • De uitslag van het referendum is raadgevend voor het gemeentebestuur;
  • Het gemeentebestuur legt vast dat de uitslagen van een referendum, zo mogelijk, geheel worden gerespecteerd.
  • Een wijkreferendum, vinden wij, behoort ook tot de mogelijkheden die onderzocht moeten worden.

Start typing and press Enter to search