standpunten:

Bestuur, orde en veiligheid

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil meer wijkgericht werken. Wij willen de historische binnenstad, de wijken en de dorpen versterken. Wij willen blijvend beter communiceren met inwoners. Wij willen graag de wijken meer bevoegdheden geven en ook meer budget zodat ze zelf in en over hun wijk kunnen beslissen, om te beginnen over groenbeheer, verkeersmaatregelen, parkeren, stratenonderhoud, verlichting en een stukje openbare orde en veiligheid (cameratoezicht bijvoorbeeld), om maar eens wat te noemen. Meer zeggenschap dus op basis van vertrouwen maar natuurlijk alleen als wijken en dorpen en/of hun wijk- of dorpsteams dat zelf willen. Vrijwillig dus.

Asielzoekers

We hebben een enkel goed asielzoekerscentrum in Middelburg en wat ons betreft blijft het daarbij, in ieder geval totdat ook omliggende gemeenten (Veere, Vlissingen) hun verantwoordelijkheid hierin hebben genomen. Wij hanteren bij het bepalen van het aantal asielzoekers wat in Middelburg terecht kan voorlopig de 1%-norm , dus ten hoogste 500. Dat is, over heel Nederland gerekend, overigens best een pittige taakstelling.

Statushouders willen wij helpen met zo snel mogelijk integreren in de Middelburgse samenleving, inclusief inburgeringscursussen. Afgewezen asielzoekers moeten zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG. Die kunnen dus echt niet in Middelburg blijven.

Burgervriendelijkheid

Er is al veel verbeterd maar er moet nog veel meer verbeteren. Inwoners moeten zich serieus genomen voelen en dienen ten allen tijde klantvriendelijk behandeld te worden. Dat kan bijvoorbeeld bereikt worden door de communicatie verder te verbeteren en het ambtelijk apparaat beter te scholen. Dat gaan we dan ook doen.

Communicatie

Die dient vanuit de gemeente met inwoners, ondernemers, bedrijven en instellingen te geschieden op een open en eerlijke wijze. Overleg nieuwe stijl dus. Klaar uit.

Dienstverlening

Naar de mening van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG schiet de gemeentelijke dienstverlening, de goeden zeker niet te na gesproken (want die zijn er zeer zeker ook) , tot op de dag van vandaag helaas nogal eens tekort en wordt er lang niet altijd voldoende meegedacht met de inwoners.

Een klein voorbeeldje: het gebeurt dat inwoners voor een nieuw paspoort of rijbewijs komen, dat de foto `s vervolgens niet goed zijn en dat alles moet wachten tot een andere keer als er wel goede foto`s voorhanden zijn. Waarom gaat de gemeente niet eens praten met een ondernemer om te bezien of en zo ja, hoe er foto`s gemaakt zouden kunnen worden in het stadskantoor? Een kleine moeite en of het nu wel of niet kan weet de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ook niet maar het werd niet eens geprobeerd. Na al die jaren zijn er nu pas initiatieven. Dus daar willen wij ook aan gaan werken want ook hier moet de bestuurscultuur veranderen. Wat meer inlevingsvermogen zou de gemeente immers niet misstaan. U kunt rekenen op een stevige interne discussie. De resultaten daarvan zullen wij met u delen.

Drugsproblematiek

Wij vinden wel dat in Middelburg plaats is voor één coffeeshop, maar daarbij moet de in het verleden ervaren en geconstateerde overlast van het drugs dealen volstrekt worden beperkt, zo niet afwezig zijn. Wij willen deze coffeeshop daarom vooralsnog niet, niet in de binnenstad en niet in de wijken. Hoe zit dat?

Kijk, inmiddels zijn er wel proefprojecten opgestart in andere steden welke de overlast bij coffeeshops keihard, stringent, consequent en in nauw overleg met en op aangeven (en met instemming)van omwonenden aanpakken. We wachten op de resultaten van deze aanpak. Er zijn verder landelijke ontwikkelingen die wijzen op mogelijke legalisering. Eerst dient de landelijke overheid dus met regels te komen over legalisering van de aanvoer en distributie van softdrugs.

En er komt ook nog een onderzoek naar de mogelijkheid om samen met andere Zeeuwse gemeenten wietteelt te legaliseren. Wij willen dit alles wij daarom even afwachten en op alle wijktafels bespreken alvorens een definitief besluit te nemen.

Eigen regie

Bij planvorming en -uitvoering neemt de gemeente weer het heft in eigen hand in plaats van de regie over te laten aan consortia en projectontwikkelaars.

Gekozen burgemeester

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voor het meer verkiesbaar maken van openbare functies, dus wij zijn ook voor een gekozen burgemeester. Tot dat moment willen wij vasthouden aan het voor ons evidente gegeven dat in een sollicitatieprocedure de politieke kleur van een kandidaat niets uitmaakt.

Gemeente Middelburg als werkgever

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft als werkgever. Dat betekent dat we geen flexibele arbeidskrachten willen op plekken waar sprake is van vast werk. Om dat te bereiken dient al het personeel, dus zowel het vast personeel als het tijdelijk personeel en het personeel in de flexibele schil, gelijke ontwikkelingskansen te krijgen.
De gemeente Middelburg zal dus, het stond hierboven al, meer in de ontwikkeling van het eigen personeel moeten investeren, zeker ook waar het communicatie met inwoners betreft. Dit alles is noodzakelijk om de binding met de gemeente en daarmee de inwoners te versterken. Ontwikkeling maakt de werknemer ook flexibeler om binnen de organisatie andere taken uit te voeren.
Er wordt verder ook niet getornd aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden en aan beloningsinstrumenten zoals kerstpakketten. Wij hechten ook sterk aan een goede, zij het indirecte, relatie met de ondernemingsraad.
Diversiteit is ook iets waar de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Dat heeft momenteel vooral betrekking op het bieden van (liefst langdurige) arbeidscontracten voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet Banenafspraak).

Haalbaarheidsonderzoeken

Haalbaarheidsonderzoeken worden tot een minimum beperkt en bovendien zo min mogelijk uitbesteed. De beschikbare lokale kennis en kunde wordt zoveel als mogelijk benut, in ieder geval bij alle nieuwe projecten.

Inbraken

Het aantal inbraken zal verder moeten verminderen. Voorlichting is goed maar meer voorlichting is beter. Meer politie-inzet eveneens. Verder meer inbraakpreventie door woningen minder inbraakgevoelig te maken. Daarover willen wij voortgezet breed overleg met bijv. Woongoed en de Huurdersvereniging Middelburg. Verder moeten er naast de Boa’s meer wijkagenten worden ingezet.

Kwetsbaarheid organisatie

Wij stellen vast dat de gemeente risico’s loopt door onvoldoende aanwezige deskundigheid binnen het ambtelijk apparaat, zeker ook daar waar de gemeentelijke organisatie is gekrompen. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil dat de gemeente inzet op bevordering van kennis en kunde van onze ambtenaren. Daar hebben wij geld voor over.

Wij willen verder zorgen voor nog kortere lijnen tussen het college en leidinggevende ambtenaren. De organisatie kan daarom wat ons betreft nog iets platter. Wij zetten vervolgens in op 4 wethouders in de komende raadsperiode. Wij willen tenslotte ook graag een college met goed gemandateerde wethouders met een samenhangend takenpakket, bijvoorbeeld grondbedrijf, ruimtelijke ordening en investeringen in een hand.

Permanent cameratoezicht

Dat vinden wij acceptabel op die locaties in de wijken waar dit geboden is. Uiteraard wel in overleg nieuwe stijl met en/of instemming van de wijk- /dorpstafels.

We vinden cameratoezicht wel noodzakelijk in de binnenstad, bv op probleemplekken en in winkels

Samenwerking op Walcheren

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ziet voorlopig echt meer heil in goede samenwerking met onze buurgemeenten Veere en Vlissingen dan in een gedwongen samenvoeging of fusie tot één gemeente. We kunnen dus wel streven naar één gemeente Walcheren op middellange termijn maar zeker niet gedwongen. Dat laatste niet alleen vanwege de bekende aanzienlijke cultuurverschillen maar ook vanwege de resultaten van gedwongen samenvoeging uit het verleden (Arnemuiden bijvoorbeeld). Eerst maar eens verdergaan met samenwerking van onderop, dan volgt de rest wellicht vanzelf. Enne, geen samenvoeging zonder referendum!

Toezicht en BOA’s

We willen, het is al gezegd, meer aandacht voor de veiligheid in Middelburg. Daarom moet niet alleen de wijkagent en stadswacht terugkomen in de wijk maar willen wij ook meer Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) aanstellen. Hoeveel en wanneer, dat hangt ook af van de beschikbare financiën, maar we willen het wel. Daarbij verdienen bestrijding van vandalisme en diverse vormen van overlast zoals geluids-en verkeersoverlast, drugsoverlast, illegale straathandel, inbraken e.d. flink prioriteit. Deze Boa’s worden dus, voor alle duidelijkheid, niet alleen in de binnenstad ingezet maar ook en juist meer in de wijken.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil in alle buurten/wijken een buurt-whatsapp als preventie tegen criminaliteit en overlast.

Vandalisme

Alleen al de Oud- en Nieuw-viering kostte de gemeente dit jaar enkele duizenden euro’s. Een stuk minder dan vorig jaar, zeker, we gaan dus de goede kant op. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil daar een vervolg met een positieve prikkel aan geven. Alles wat het de gemeente komend jaar en de daaropvolgende jaren aan vandalisme minder kost dan afgelopen jaren wordt besteed aan jongeren, jongerenfaciliteiten en/of jongerenactiviteiten. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor onze studenten.

Tegen vandalisme wat het gehele jaar door optreedt moet harder worden opgetreden en lik-op-stuk beleid stringent worden uitgevoerd. Zie Toezicht en Boa’s .

Veilig ondernemen

Er dient t.a.v. winkelcriminaliteit regelmatig voldoende (voldoende naar het oordeel van betrokkenen!) overleg nieuwe stijl te zijn tussen de gemeente, de politie en ondernemers(verenigingen). Daarbij dienen in ieder geval de volgende punten steeds terug te komen: de aanrijtijden van de politie , de behandeling van gestolen goederen als bewijsmateriaal, de periode van vasthouden van winkeldieven na diefstal, het aanpakken van winkeldiefstallen en het plaatsen van camera’s in winkelgebieden en op bedrijventerreinen.

Verminderen regeldruk

Er komen voorts aantoonbaar minder regels voor inwoners en ondernemers, ook bij welstand-en vergunningverlening. Regels worden transparanter. Minder betutteling. Zorg voor korter, krachtiger en sneller afhandelen van procedures, ook en juist voor ondernemers.

Vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk kost ons als gemeente aan schade elk jaar weer tienduizenden euro’s. Het vuurwerk wordt ook steeds zwaarder. Wij zijn die overlast eigenlijk meer dan zat. Er moeten scherpere regels komen en die willen we, alvorens ze in te voeren, uiteraard eerst voorleggen aan de wijk- /dorpstafels. Bijvoorbeeld: de periode dat afsteken van vuurwerk mag veranderen/verkorten, strengere handhaving, gezamenlijk afsteken van siervuurwerk, locaties verbieden,(knal)vuurwerk verbieden enz. Maar ook: nog meer en betere voorlichting op scholen en zeker aan ouders: zij zijn tenslotte verantwoordelijk. Ook bij de landelijke overheid wordt hierover een discussie gevoerd. Hangende meer duidelijkheid hierover kan Middelburg wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft zelf overgaan tot het inperken van de overlast.

Start typing and press Enter to search