Hoe zit het nu eigenlijk met het Julianabad ?

Open brief van de LPM aan de inwoners van Arnemuiden over het Julianabad in Arnemuiden

De LPM voelt de behoefte om nu (we schrijven eind november 2019), mede gelet op de actie van de SP, richting onze inwoners aan te geven wat er eigenlijk precies aan de hand is rond de ook door ons zo vurig gewenste heropening van het Julianabad .
Wat is waar en wat niet, wat is er werkelijk gebeurd en wat gaat er hopelijk toch nog gebeuren?
We doen dat aan de hand van de beantwoording van enkele vragen , welke wij hebben ontvangen van onze inwoners en die dus bij hen leven.

1. Waarom zijn de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden en de gemeente er tot op heden niet uitgekomen en wat zijn de feiten?
2. Wat is nu het standpunt van de LPM?
3. Heeft de SP iets fout gedaan?
4. Hoe nu verder?

Waarom zijn de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden en de gemeente er tot op heden niet uitgekomen en wat zijn de feiten?

Wij hebben als LPM de grootste bewondering voor de mensen achter de stichting en waarderen hen zonder enige reserve maar de waarheid is wel dat we er met hen niet uitkwamen tot op heden. Terecht of onterecht?
Oordeelt u zelf, hier zijn eerst alle relevante feiten.

Wij zijn als Raad indertijd akkoord gegaan met het beleidsplan, de aanvulling op het beleidsplan en de bijbehorende financiële bijlagen van de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden (SBJA);
Wij hebben als Raad het reeds eerder genomen besluit t.a.v. het sluiten van het zwembad hiermee teruggedraaid;
We hebben voor het jaar 2018 eenmalig € 45.000 subsidie verleend;
We hebben voor de uitvoering van het beleidsplan toegezegd vanaf 2019 jaarlijks structureel maximaal € 45.000,- subsidie bij te dragen om de exploitatie van de stichting (SBJA) dekkend te maken;
We hebben het college opdracht gegeven om de afspraken inzake de structurele subsidiebijdrage van maximaal € 45.000,- per jaar op te nemen in een nog nader uit te werken subsidieovereenkomst tussen de gemeente en de stichting;
We hebben voor 2019 een extra financiële bijdrage beschikbaar gesteld van € 15.000,- voor de opstartkosten;
We hebben besloten om het eigendom van de opstallen van het Julianabad in Arnemuiden tegen een symbolisch bedrag van € 1,00 in totaal aan de stichting over te dragen;
We hebben het college opdracht gegeven om de afspraken met de stichting inzake het eigendom van de opstallen van het Julianabad in Arnemuiden op te nemen in een nog nader uit te werken eigendomsovereenkomst;
We hebben het college opdracht gegeven om met de stichting voor de opstallen een recht van opstal uit te werken en voor het gebruik van de gemeentelijke grond een erfpachtovereenkomst af te sluiten;

We hebben wel gezegd dat we op basis van de huidige beschikbare gegevens ( aangeleverd door de stichting) vooralsnog geen noodzaak zagen om de door de stichting gewenste garanties ( zie onder) te verlenen.
Want dit is immers wel een burgerinitiatief.
De gemeente wil graag zoveel mogelijk helpen en ondersteunen maar de stichting heeft het initiatief, niet de gemeente.

Maar los daarvan snapten we de zorgen van de stichting toch ook wel weer en wilden we ze toch nog verder tegemoet komen.
Daarom is er toen een motie aangenomen waarin de fracties van SGP, CDA, LPM en SP ( 15 zetels van de 29, dus altijd een meerderheid ) het college verzochten om met de stichting opnieuw in gesprek te gaan indien er sprake zou zijn van problemen met de installaties en van hoge kosten.
Het uitgangspunt bij deze gesprekken was dan dat er gezocht werd naar een oplossing waarbij de vrijwilligers die zich inzetten voor het zwembad, geen persoonlijke financiële risico’s liepen en waarbij we allen streefden naar een manier om het zwembad open te houden.
Conform die aangenomen motie vond (op 29 januari 2019) een vervolgafspraak plaats van het college met de stichting.

Belangrijkste conclusies van het gesprek waren:
De stichting wilde een schriftelijke bevestiging van ons college dat de vrijwilligers die zich namens de Stichting inzetten voor het Julianabad geen persoonlijke financiële risico’s lopen;
De stichting wilde een schriftelijke bevestiging van ons college dat de gemeente Middelburg de komende 5 jaar garant staat voor eventuele kosten aan de zwembadinstallaties van het Julianabad aangezien de Stichting de eerste jaren nog onvoldoende mogelijkheden ziet hiervoor te reserveren;
De stichting zou een second opinion opvragen ten aanzien van de huidige installaties van het Julianabad en de verwachte levensduur.

Boven op alles wat hiervoor al was beloofd zei het college daarom het volgende nog toe;
Het college was bereid om na daadwerkelijk in gebruik name van het Julianabad garant te staan voor eventuele reparatiekosten aan de zwembadinstallaties die nodig waren om de openstelling te handhaven. Dit echter wel onder de volgende voorwaarden:
– Deze toezegging gold voor eventuele mankementen aan de zwembadinstallaties;
– Deze toezegging gold voor de eerste 5 jaar;
– De garantstelling gold voor een maximaal bedrag van € 10.000,-, was alleen voor kleine vervangingen of reparaties en diende vooraf te worden voorgelegd aan het ambtelijk apparaat;
– Jaarlijks zou er dan verplicht, voor 1 december, een evaluatie plaatvinden;
– De Stichting zou eerst een second opinion voorleggen aan ons college waaruit zou moeten blijken of de huidige zwembadinstallaties, inclusief de installaties onder de grond, nog in orde waren;
Voor grote reparatiekosten was en is het college immers niet bevoegd hier op voorhand financiële toezeggingen voor te doen. Dat is voorbehouden aan de Raad.
Dus, zei het college, Indien die situatie zich de komende 5 jaar voordoet zal het college zich tot de raad moeten wenden met het verzoek hier financiële middelen voor vrij te maken.
Echter, mocht omwille van de openstelling van het zwembad de tijdspanne een probleem vormen dan zou het college goedkeuring geven om de noodzakelijke reparaties direct uit te laten voeren waarbij achteraf de bekrachtiging door de raad zou plaatsvinden.
Verder kon en mocht (en kan en mag ook nu nog ) het college niet gaan.
Is dit hetzelfde als een garantie van 150.000 euro?
Nee, het is niet hetzelfde maar het is eigenlijk zelfs beter want het noemt ten eerste geen bedrag ( en wie weet eigenlijk wat een grote reparatie gaat kosten? ) en een dergelijk voorstel kon in ieder geval voor 4 a 5 jaar op een meerderheid in de Raad rekenen ( CDA,LPM,SGP en SP, 15 zetels, weet u nog wel).
Dat betekende dat de stichting er zeker van kon zijn dat, indien grote reparaties nodig zouden zijn, deze door de gemeente zouden worden betaald.
En dat was dus bepaald geen flinterdunne garantie zoals de stichting beweert. Bovendien, dacht en denkt de stichting nu echt dat wij als LPM hen na al deze moeite ooit zouden laten stikken??

Tenslotte dan nog de eis van de stichting dat de gemeente moet garanderen dat vrijwilligers geen persoonlijke risico’ s lopen,
Kijk, wij kunnen als gemeente nu eenmaal niet garanderen dat de vrijwilligers van de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden geen persoonlijke financiële risico’s lopen.
De gemeente heeft weliswaar een vrijwilligersverzekering afgesloten, maar kan op grond daarvan verder niets garanderen. De beoordeling of er polisdekking is ligt namelijk bij de verzekeraar en niet bij de gemeente.
Het is altijd verstandig dat een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting) m.b.t. verzekeringen, risico’s en aansprakelijkheid, zich altijd laat bijstaan door een onafhankelijke verzekeringsadviseur. Immers, die verzekeringsadviseur kan beoordelen of de gemeentelijke vrijwilligersverzekering voldoende is én kan desnoods aanvullende verzekeringen adviseren. Een dergelijke taak is voor de gemeente niet weggelegd. De vrijwilligersverzekering dekt niet alle risico’s van een vrijwilligersorganisatie, zo zijn betaalde krachten binnen een dergelijke organisatie sowieso niet verzekerd. Bovendien is de hoogte van de verzekerde sommen beperkt. Het zal vaak noodzakelijk zijn dat een vrijwilligersorganisatie zelf ook nog een aansprakelijkheidsverzekering afsluit, maar die afweging lag niet bij de gemeente maar bij de stichting .

Wij vinden dat wij als gemeente de stichting met alles wat hierboven is vermeld vergaand tegemoet zijn gekomen .

Hierna hebben wij als LPM in ieder geval niet meer van de stichting vernomen tot onlangs, na het indienen van de motie van de SP. Toen gaf de stichting voor de tweede keer aan het bijltje er bij neer te gooien.
Dat oogt in onze ogen toch iets minder fraai. Wij hebben, met alle respect voor de stichting, toch meer de indruk dat dit een poging is om de zwarte piet bij het gemeentebestuur neer te leggen.
Nogmaals, wij waarderen de stichting zeer maar we hebben helaas toch, gelet op al het voorafgaande , de indruk dat de stichting wellicht haar eigen financiële middelen niet geheel rond heeft gekregen en ook hebben wij de indruk dat de stichting lopende het traject enige koudwatervrees ontwikkelde. Waarom laat je anders maar niet van je horen en kom je niet naar ons toe en waarom stel je steeds , na door de gemeente aangedragen oplossingen , problemen waarvan je weet dat de stichting ze op moet lossen en niet de gemeente? Nogmaals, het zou heel goed kunnen dat onze indrukken onterecht zijn maar we hebben ze wel en niet zonder reden. Waarom hebben wij als LPM de stichting al tien maanden niet meer gezien? Ze waren immers altijd van harte welkom op onze fractievergadering?

Wat is nu het standpunt van de LPM?

De LPM is altijd fervent voorstander geweest van de heropening van het Julianbad, heeft daar ook altijd haar uiterste best voor gedaan en doet dat nog.
Dat standpunt blijft onveranderd.
Er zijn op dit moment dus nog steeds gesprekken gaande om het Julianabad te heropenen. De LPM heeft nog steeds goede hoop op een goede afloop maar die hoop is door de actie van de SP wel veel kleiner geworden.

Heeft de SP iets fout gedaan?

We kennen de SP als een stevige actiepartij en dat mag.
Het doel van de SP, namelijk het heropenen van het Julianabad, was goed.
Maar de uitvoering liet nogal wat te wensen over.
De lijst van onvolkomenheden is lang, eigenlijk te lang.

De SP heeft om te beginnen inwoners van Arnemuiden onjuist voorgelicht. De SP heeft bijvoorbeeld verteld dat het 5 voor twaalf is voor heropening van het zwembad. Niets is minder waar. Het is niet alleen veel te vroeg om zoiets te kunnen zeggen, het is gewoon niet zo. Er wordt serieus gesproken met een partij met als doel het Julianabad te heropenen.
Het moge in de ogen van de inwoners van Arnemuiden erop geleken hebben dat de handelwijze van de SP een heropening van het Julianabad dichterbij zou brengen, de waarheid is helaas dat het de heropening verder weg heeft gebracht.
Zeker, met de stichting is tot op heden geen overeenstemming bereikt.
Juist daarom werkt deze motie niet: u heeft hierboven kunnen lezen waarom wij denken dat dat zo is.
En daarom worden er nu (ook) gesprekken gevoerd met een andere partij en die zijn nu moeilijker geworden, bv als die partij gaat denken dat we met twee partijen onderhandelen. Dat alles had de SP kunnen en moeten weten.

Daarnaast heeft de SP een aantal politieke fouten gemaakt.
In de eerste plaats heeft de SP bij de behandeling van de begroting , de avond dus voor het indienen van de motie, tegen de gehele begroting van 2020 gestemd en dus ook tegen de in de begroting opgenomen gelden , bestemd voor de heropening van het Julianabad.
De SP had bv bij de begroting kunnen zeggen: “ wij stemmen tegen de begroting met uitzondering van gelden bestemd voor het Julianabad “.
Maar dat heeft de SP niet gedaan. En dan ontstaat er een situatie dat de SP in een motie zogenaamd namens de inwoners om gelden gaat vragen die de SP de dag daarvoor niet wenste te geven. Dat is niets anders dan je inwoners en andere fracties volstrekt op het verkeerde been zetten. Dat is echt niet zomaar een foutje.
Een stad besturen is nu eenmaal geen sinecure waarbij je naar believen alles , inclusief een begroting, maar overboord kan gooien als je dat zo uitkomt om wat voor reden dan ook en de volgende dag net kan doen alsof je dat niet hebt gedaan. Zo bestuur je geen stad. Een stad bestuur je met het belang van je inwoners voor ogen en niet met je eigenbelang schijnbaar hoog in het vaandel. Zo denkt althans de LPM er over.

De SP heeft verder de motie pas op het allerlaatste moment ingediend, mogelijk ingegeven door de gedachte dat de SP dan alle eer voor zichzelf op zou kunnen eisen, mogelijk ook niet. Wie zal het zeggen?
Hoe dan ook, dat late indienen heeft volkomen averechts gewerkt.
De Raad had die raadszitting al drie zware dossiers aan het hoofd ( begroting, Trekdijk en Sociaal Domein ) en zeker de LPM zat hier totaal niet op te wachten, voelde zich tenslotte ook door de handelwijze van de SP sterk onder druk gezet.
De SP heeft, dat is onze constatering, daarmee bewust of onbewust inwoners gebruikt voor haar eigen doeleinden.
De Raad keurde die handelwijze dan ook af. We zitten namelijk ook niet in de Raad om elkaar over de rug van onjuist en onvolledig voorgelichte inwoners ( en kinderen!) vliegen af te vangen. Dat had de SP zich helaas kunnen en moeten realiseren.

De SP heeft voorts over haar motie met geen enkele partij in de raad serieus contact opgenomen , overleg gevoerd of steun gevraagd.

De SP heeft ook geen enkel serieus contact met het college opgenomen, laat staan overleg gevoerd met het college over deze motie.

De SP heeft nagelaten om ons, het college of het ambtelijk apparaat serieus te vragen naar de stand van zaken rond de heropening van het Julianabad. Andes had, zo is ons idee, de SP toch deze motie niet ingediend?

De SP heeft geen enkel serieus overleg gevoerd en kennelijk ook niet gewenst met de mede-indieners van de motie indertijd ( LPM, CDA en SGP) die toch eigenlijk dezelfde belangen hadden als de SP.

Je vraagt je toch werkelijk af wat de SP nu eigenlijk heeft bezield om dat alles zo te doen. Politiek gewin?? We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. Maar als dat wel zo is, dan is het toch wel gegaan over de rug van onze inwoners. Dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest, ook niet van de SP.

Had de SP alleen maar eens even behoorlijk contact met ons opgenomen dan had de SP van ons te horen gekregen dat er momenteel niet werd onderhandeld met de stichting maar dat er wel onderhandeld werd met een andere partij en dat er daarmee nog steeds onderhandeld wordt en dat, als we met moties richting stichting aan de weg gaan timmeren, we die onderhandelingen onder druk gaan zetten, ze bemoeilijken ( want wie praat er met twee partijen tegelijk?), mensen kopschuw dreigen te gaan maken en de kansen op heropening van het Julianabad niet vergroten maar verkleinen.
De reactie (op de motie van de SP) van de vrijwel voltallige gemeenteraad heeft in Arnemuiden grote beroering gewekt richting Raad.
Dat is wel begrijpelijk maar echt onterecht. De reactie van de Raad was immers, gelet op het voorafgaande, eigenlijk onvermijdelijk. Die beroering had o.i. beter gericht kunnen zijn op de SP.
De handelwijze van de SP is als het hard gezegd zou moeten worden, typeren als ondoordacht, onzorgvuldig, onproductief en opportunistisch
En zeer zacht gezegd: in de motie stond tenslotte in essentie niets anders dan wat de Raad en het het college al eerder had besloten en aangeboden aan de stichting. Dus was de handelwijze van de SP onverstandig.
Zo hoor je, hoe dan ook, volgens ons niet om te gaan met je inwoners en eigenlijk toch ook niet met je collega-raadsleden.

Hoe nu verder?

Wat de LPM betreft blijft gewoon alles op tafel om met een nieuwe partij tot een vergelijk te komen en het Julianabad weer zo snel mogelijk te heropenen. Wat ons betreft kan de stichting dan hopelijk, als ze dat tenminste wil, in een later stadium er weer bij betrokken worden en blijven.
De stichting heeft nu voor de tweede maal de deur in het slot gegooid. Dat hoeft voor ons wederom niet definitief te zijn maar het lijkt er wel op dat de stichting echt niet meer wil. Dat kan.
We willen wel eerlijk zijn naar de inwoners van Arnemuiden.
De kans dat het Julianabad volgend jaar weer opengaat is door de recente gebeurtenissen en door de handelwijze van de SP bepaald niet groter geworden. Maar wij blijven die hoop wel houden. De kans is nog steeds prominent aanwezig. Ja, zonder stichting. Maar dat moet dan maar.
Linksom of rechtsom is er een meerderheid in de Raad die het Julianabad weer open wil hebben.
Dan moet dat uiteindelijk toch kunnen lukken.
Zo denkt de LPM er over. Daarom gaan wij gewoon door.

Typ uw zoekopdracht en klik op enter